Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013 08:40

Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Στις 17 Ιουνίου 2013,στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Κεφαλλονιάς αναρτήθηκαν οι έξης πράξεις:

1. Η υπ΄αριθμ. 445/14-06-2013 απόφαση δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών αποκατάστασης τοιχίου αντιστήριξης στα Διλινάτα στον κ. Λουκάτο Ιωάννη συνολικής αξίας 6.146,00 €
2. Η 2013/26477/17-06-2013 έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 637,53 € για τέλη σταθερής τηλεφωνίας προέδρων τοπικών κοινοτήτων δήμου Κεφαλλονιάς
3. Η 2013/1349/11-01-2013 έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 47.154,11 € για αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων παρελθόντων οικονομικών ετών
4. Η 2013/26636/17-06-2013 έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 26.611,00 € για απόδοση επιδόματος σε υπαλλήλους Δήμου Κεφαλλονιάς βάση της 380/2005
5. Η 2013/26663/17-06-2013 έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 17.220,00 € για συντήρηση λογισμικού-στήριξη εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος
6. Η 2013/26687/17-06-2013 έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 28.377,92 € για απόδοση α΄δόσης σε σχολικές επιτροπές α/βάθμιας εκπαίδευσης
7. Η 26649/17-06-2013 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 790.401,30 € μεταξύ Δήμου Κεφαλλονιάς και ΓΟΝΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΔΕ για το έργο αποκατάσταση όψεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου Θουκιδίδη Βαλέντη

• Στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ της ΚΕΔΗΚΕ αναρτήθηκαν οι εξής πράξεις:

1. Η 80/608/10-06-2013 απόφαση προέδρου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων-αναψυκτικών για το κέντρο ψυχαγωγίας και πολιτισμού στα Μακρυώτικα συνολικής αξίας 592,41 € από την ΑΦΟΙ ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΟΕ
2. Η 86/633/14-06-2013 απόφαση προέδρου περί απευθείας ανάθεση γραφικής ύλης και υλικού εκτυπώσεων συνολικής αξίας 83,80 € από τον κ. Ρασσιά Νικόλαο
3. Η 28/06-06-2013 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί αποστολής αιτήματος πρόσληψης πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2013-2014

• Στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ:

1. Η από 02/01/2013 έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 14.000,00 € για προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
2. Η από 02/01/2013 έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 900,00 € για εισφορά σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και Ταμεία ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ παρελθόντων οικονομικών ετών
3. Η από 02/01/2013 έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 4.950,00 € για εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 π.ο.ε.
4. Η από 02/01/2013 έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 20.400,00 € για απόδοση εισφορών υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης π.ο.ε.
5. Η από 02/01/2013 έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 8.000,00 € για ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
6. Η από 02/01/2013 έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 11.303,23 € για απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών π.ο.ε.