Η Αδελφότητα Πειραιά παρουσιάζει ένα σπάνιο ιστορικό αποτύπωμα

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023 08:17

Η Αδελφότητα Πειραιά παρουσιάζει ένα σπάνιο ιστορικό αποτύπωμα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Όπως σας έχουμε υποσχεθεί, για το μήνα Ιούνιο σας παρουσιάζουμε ένα σπάνιο ιστορικό αποτύπωμα.

Το Δίπλωμα των μελών του μεγάλου μας Σωματείου στα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του.

Στα άρθρα 5,6,7,8 του Ιδρυτικού Καταστατικού του 1922 του Σωματείου "Α δ ε λ φ ό τ η ς τ ω ν ε ν Π ε ι ρ α ι ε ί Κ ε φ α λ λ ή ν ω ν κα ι Ι θ α κ η σ ί ω ν" καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών του.

Στο άρθρο 9 αναγράφεται η υποχρέωση των μελών να εφοδιάζονται δίπλωμα με τα προσωπικά τους στοιχεία και με επικολλημένη τη φωτογραφία τους.

Έχουμε την τιμή να βρίσκεται στην Αδελφότητα ένα από τα πρώτα διπλώματα του 1922 του Γεωργίου Δεστούνη από την Άσσο και το οποίο σας παρουσιάζουμε.

Το δίπλωμα φέρει ημερομηνία 1 Σ/βρίου 1922 και τις υπογραφές ,του τότε προέδρου Αραβαντινού και του Γενικού Γραμματέα Δ .Γρηγοράτου.

Το μοναδικό αυτό ιστορικό ντοκουμέντο της εκατοντάχρονης πορείας της Αδελφότητας στάλθηκε στις 15/3/2001 στον πρόεδρο, από τον κ. Α ν τ ρ έ α Μ ι χ α λ ι τ σ ι ά ν ο εγγονό του Γεωργίου Δεστούνη.