Επιστολή Μητροπολίτη Κεφαλληνίας στον Υπουργό Παιδείας για το ΤΕΙ

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2013 15:36

Επιστολή Μητροπολίτη Κεφαλληνίας στον Υπουργό Παιδείας για το ΤΕΙ

Επιστολή διαμαρτυρίας για την προτιθέμενη κατάργηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων απέστειλε ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Σπυρίδωνας στον Υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο ΠρόςΤόν Ἀξιότιμον Ὑπουργόν Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης καίΘρησκευμάτωνκ. Κωνσταντῖνον Ἀρβανιτόπουλον Ἀξιότιμε κ. Ὑπουργέ, Ὡς Μητροπολίτης Κεφαλληνίας καί Πνευματικός Πατήρ, παρακολουθῶν, ὅσον τό δυνατόν πλησιέστερον τά γενόμενα, δυστυχῶς δυσάρεστα σχέδια κατάργησης, συγχώνευσης τῶν Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Ἰονίων Νήσων και γενόμενος δέκτης παραπόνων, μετά δακρύων, φοιτητῶν νέων, μέ τήν παροῦσα ἐπιστολήν μου, ὑψώνω καί τήν ἰδικήν μου κραυγήν ἀγωνίας καί ἀπευθύνομαι προσωπικῶς πρός τήν ἐξοχότητά σας, ἐκφράζων ὡσαύτως τάς ἀγωνίας τῆς ποιμαίνουσας τοπικῆς Ἐκκλησίας, ὃχι μόνον διά τας κοινωνικάς και οἰκονομικάς συνεπείας, τάς τόσον ὁδυνηράς, τῆς σκοπουμένης μεταφορᾶς τῶν τμημάτων Τ.Ε.Ι. εἰς ἂλλα μέρη τῆς πατρίδος μας, ἰδιαιτέρως ὃμως θά εἶναι ἐπιζήμιος ὡς πρός τήν ἀρτιότητα τῆς ἐπιστημονικῆς κατάρτισης τῶν σπουδαστῶν τῶν Τ.Ε.Ι.,


2
δεδομένου ὃτι, εἰς τόν τόπον μας ὑπάρχει κτιριακή ἀλλά καί πολύ περισσότερον ὑλικοτεχνική ὑποδομή εἰς ὑψηλόν ἐπίπεδον.
Ὁ Χρόνος λειτουργίας τους μέχρι σήμερον ἒδειξε ὃτι ὃλα τά τμήματα ὑπήρξαν ἐνεργά καί μέ δραστήριους φοιτητάς που ἀπέδειξαν ὃτι ἒχουν ὁράματα καί ἰδέες μέ θαυμαστά ἀποτελέσματα.

Καί τώρα αἰφνιδίως παρά τάς κατά καιρούς διαβεβαιώσεις τῶν ἁρμοδίων πού δῆθεν καθησύχαζαν ὃτι τα Τ.Ε.Ι. δέν θά κλείσουν συμβαίνει κυριολεκτικό «ξήλωμα», καί ἓνα ἒργο προϊόν πολυετῶν προσπαθειῶν πού συμβάλλει εἰς τήν ἀναβάθμισιν τῆς τριτοβάθμιας ἐκπαιδεύσεως εἰς τά ἑπτάνησα, καταρρέει .
Προσβλέπων εἰς Ὑμᾶς, ὅχι μόνον ὡς ὑπεύθυνον πολιτικόν ἀλλά ὡς ἐπιστήμονα καί συγκροτημένον ἂνθρωπον, κατανοείτε τι σημαίνει διά τήν κλειστήν μεν ἀλλά ζωντανή κοινωνία τῆς Κεφαλληνίας τάς δυσκόλους « μνημονιακάς » ἡμέρας που διέρχεται ὁ τόπος μας, καί μάλιστα εἰς μίαν ἐποχήν, ὃπως αὐτή, καί που ἡ παιδεία ἀποτελεῖ το μέγιστο ἀγαθό, τι σημαίνει νά ἀπωλέση ἀπό τά σπλάχνα της, τήν πλέον νευραλγικά καί εὐεργετική παρουσία 1.500 καί πλέον φοιτητών πού ζωντανεύει τήν ἐν γένει ζωήν τοῦ τόπου μας.
Καί ἡ Τοπική Ἐκκλησία, διά τοῦ Ἐπισκόπου της, ἐκφράζουσα την ἀμέριστον συμπαράστασιν εἰς τόν καθηγητικόν καί φοιτητικόν κόσμον Σᾶς καλεῖ νἀ ἀναλογισθήτε τήν ἀναστάτωσιν που προκαλῆ ὃλο αὐτό τό κλίμα εἰς τάς ψυχάς τῶν νέων αὐτῶν ἀνθρώπων, ὃσον ἀφορά τό ἐκπαιδευτικό τους μέλλον ἀλλά καί τήν ἀναστάτωσιν που θά δημιουργηθῆ ἀπό τήν ἂκαιρη μεταφορά τους ἀπό τόπον εἰς τόπον.
3

Ἐλπίζω, ἒνεκα τούτων, βασιζόμενος καί εἰς τήν πρός τά ἒξω εἰκόνα σας που μαρτυρεῖ ἓναν ὑπεύθυνον πολιτικόν ὃτι ἡ παράκλησίς μου αὐτή δέν θά ἐκπέσῃ εἰς τό κενόν πολιτικῆς ἀδιαφορίας καί οἱωνδήποτε σκοπιμοτήτων ἀλλά εἰσακούων τάς πολυπληθεῖς νεανικάς φωνάς καί μελετών τούς προβληματισμούς καί τάς ἀπόψεις των, θά ἀνταποκριθῆτε καί θά ἱκανοποιήσετε τά αἰτήματά των.

Μετά τιμῆς

Ο ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ


Ετικέτες: