Φεύγουν τα μπάζα από το Αργοστόλι

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021 12:09

Φεύγουν τα μπάζα από το Αργοστόλι

Αναρτήθηκε πριν από λίγο απόφαση του Υπουργείου Υποδομών για έγκριση κονδηλίου ύψους 100.000 στο Λιμενικό Ταμείο για την απομάκρυνση των μπαζών από το λιμάνι του Αργοστολίου.

Ένα σοβαρό ζήτημα για την εικόνα της πόλης οδεύει, επιτέλους προς λύση.

Μεταξύ άλλων στην απόφαση αναφέρεται :

1) Την έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ισόποσης πίστωσης ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57000001 της ΣΑΕ570 για τη χρηματοδότηση του έργου: «Απομάκρυνση υλικών κατεδαφίσεων από το λιμένα Αργοστολίου Ν.Κεφαλληνίας».

2). Τη μεταβίβαση της ανωτέρω πίστωσης στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας - Ιθάκης .

3). Η Αναθέτουσα Αρχή, η Προϊσταμένη Αρχή και η Διευθύνουσα Υπηρεσία για τις δράσεις του θέματος θα οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας - Ιθάκης .

4). Η δημοπράτηση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, επιτρεπομένης της σύναψης προγραμματικής σύμβασης με άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου του θέματος. 21REQ008749242 2021-06-11C:\ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ\ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ_ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ\ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ _ ΛΙΜΕΝ_ΤΑΜΕΙΟ_ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ_ΙΘΑΚΗΣ (ΑΑ).DOC 3 5. Καθορίζουμε με την πίστωση των 100.000,00€, να αντιμετωπιστούν οι δαπάνες για ολοκληρωμένη φάση εργασίας, γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (ΓΕ &ΟΕ18%), αναθεώρηση τιμών, απρόβλεπτα και ΦΠΑ.

6). Η παραπάνω πίστωση που εγκρίνεται με την απόφαση αυτή περιορίζεται αυτομάτως στο ποσό του συμφωνητικού της εργολαβίας που θα προκύψει με αντίστοιχη προσαρμογή του ΦΠΑ, των απρόβλεπτων και της αναθεώρησης στο ποσό της σύμβασης.

7). Η Προϊσταμένη Υπηρεσία του έργου, προκειμένου να προβεί στην έγκριση τροποποίησης της εν λόγω χρηματοδότησης σύμβασης (δηλ. για κάθε διοικητική πράξη που επιφέρει οικονομοτεχνική αλλαγή στη σύμβαση) , πρέπει πρώτα να εξασφαλίζει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποστέλλοντας αντίστοιχα αιτήματα, ώστε να γίνεται ορθολογικότερη διαχείριση των διατιθέμενων περιορισμένων πόρων του Υπουργείου και να καλύπτονται επαρκέστερα οι ανάγκες των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας.

8). Η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει, εφόσον εντός δώδεκα (12) μηνών από την Ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η σχετική ή οι σχετικές εργολαβίες δεν συμβασιοποιηθούν.

Εδώ η απόφαση
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

fraport-mobile