Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων του ιερού ναού κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγκώνος

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020 13:08

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων του ιερού ναού κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγκώνος

Ἡ Ἐνορία Ἀγκῶνος νομίμως ἐκπροσωπουμένη ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο αὐτῆς πρόκειται νά ἐκμισθώσει ἐκ νέου τά κάτωθι ἀγροτεμάχια, ἰδιοκτησίας τοῦ Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ της διά πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ.

1) Ἀγροτεμάχιο στή θέση «Κέχελι Μικρό» ἐκτάσεως περίπου 3.614,96 στρεμμάτων.

2) Ἀγροτεμάχιο στή θέση «Ἁγία Μαρίνα» ἐκτάσεως 6.814,56 στρεμμάτων.

3) Ἀγροτεμάχιο στή θέση «Μακρυανάδες» ἐκτάσεως 14.744,39 στρεμμάτων.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι καί οἱ ἐπιθυμοῦντες νά συμμετάσχουν εἰς τόν πλειοδοτικόν τοῦτον διαγωνισμόν ὀφείλουν νά γνωρίζουν τά κάτωθι:

          1) Τά ἀνωτέρω ἀγροτεμάχια θά ἐκμισθωθοῦν στήν συνολική τους ἒκταση, εἴτε διά καλλιέργειαν, εἲτε ὡς βοσκοτόπια ἢ γιά ἂλλη χρήση, τήν ὁποίαν πρέπει ὃμως νά δηλώσει ὁ ἐκμισθωτής ἐγγράφως καί μέ σαφήνεια  ὃταν θά καταθέσει τήν προσφοράν του.

2) Ἡ διάρκεια τῆς μίσθωσης θά εἶναι τετραετής.

3) Οἱ προσφορές τῶν ἐπιθυμούντων νά συμμετάσχουν στό διαγωνισμό πρέπει νά διατυπωθοῦν γραπτῶς καί μέ σαφήνεια ἐντός κλειστῶν φακέλλων καί νά ἀναφέρουν ρητῶς τό προτεινόμενο -  προσφερόμενο μίσθωμα τό ὁποῖο θά εἶναι ἐτήσιο.

 4) Οἱ προσφορές θά κατατίθενται στό Γραφεῖο τῆς Ἐνορίας Ἀγκῶνος στά Μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου (ἰδιοχείρως) μετά τήν δημοσίευση τῆς παρούσης προκηρύξεως στίς 27 Σεπτεμβρίου 2020 ἡμέραν Κυριακή καί ὣρα 09:00 π.μ. ἓως καί 10:30 π.μ.. Παρακαλοῦμε νά ἀναγραφεῖ στό φάκελο ἐξωτερικά καί τηλέφωνο σταθερό ἢ κινητό διά νά ὑπάρχει ἂμεση ἐπικοινωνία.

5) Θά προηγηθοῦν – προτιμηθοῦν οἱ προσφορές των ἐνοριτῶν τῆς Ἐνορίας Ἀγκῶνος.

6) Οἱ προσφορές θά ἐλεγθοῦν καί θά ἀνοιχθοῦν ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο στίς 27/09/2020. Τό ἀποτέλεσμα θά ἀνακοινωθεῖ στούς ἐνδιαφερομένους ἀπό τά Μέλη τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου.

7) Σέ περίπτωση κατά τήν ὁποία δέν ἐκδηλωθεῖ ἐνδιαφέρον ἐτήσιας μισθώσεως εἲτε γιά ἓνα εἲτε γιά περισσότερα ἀπό τά ἀναφερόμενα πρός μίσθωση ἀγροκτήματα, τό Ἐκκλ. Συμβούλιο θά προβεῖ σέ ἀπευθείας μίσθωση τοῦ ἀγροκτήματος ἂνευ ἐπαναλήψεως διαδικασίας διαγωνισμοῦ.

Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας Ἀγκῶνος.