Κλειστό το Γενικό Λύκειο Ληξουρίου λόγω καιρού

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019 11:54

Κλειστό το Γενικό Λύκειο Ληξουρίου λόγω καιρού

Ο ∆ήµαρχος Ληξουρίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 94 παρ. 4, εδαφ. 27 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Την αριθ. 2/2019 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων
3. Τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που επικρατούν σήµερα στο ∆ήµο µας λόγω θυελλωδών ανέµων και την ανάγκη διακοπής µαθηµάτων στο Γενικό Λύκειο Ληξουρίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή λειτουργίας σήµερα 12-11-2019 και τη διακοπή µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου Ληξουρίου λόγω επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στη ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Κεφαλληνίας και στο ∆/ντή της σχολικής µονάδας.

Ο Α/∆ήµαρχος Ληξουρίου
Γεράσιµος Σωτ. Γαλανός
Αναπληρωτής ∆ηµάρχου