Χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων από το Κληροδότημα Φ. Αντύπα υπέρ της Κεφαλληνίας

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019 11:47

Χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων από το Κληροδότημα Φ. Αντύπα υπέρ της Κεφαλληνίας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας», σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό του ( Φ.Ε.Κ.815/1.11.1994 άρθρο 2 § α και ζ ) και των άρθρων 2 και 56 § 1 του Ν. 4182/2013, θα χορηγήσει οικονομικά βοηθήματα ως εξής:

  1. Το συνολικό ποσό που θα χορηγηθεί ανέρχεται σε 12.500€  (δώδεκα χιλιάδες  πεντακόσια ευρώ) για το έτος 2019*
  2. Θα χορηγήσει χρηματικό ποσό ύψους 500,00€  (πεντακοσίων ευρώ) σε 25 (είκοσι πέντε) αναξιοπαθούσες οικογένειες/ φυσικά πρόσωπα.
  3. Η βεβαίωση των οικογενειών αυτών θα γίνει και από την Υπηρεσία Πρόνοιας Ν.Κεφαλληνίας και από άλλους Φορείς.

* Το ποσό αυτό δύναται να προσαρμοστεί ανάλογα με τα ταμιακά διαθέσιμα του Κληροδοτήματος.

* Κάθε οικονομικό βοήθημα χορηγείται άπαξ και μόνο για το 2019

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο αιτών/αιτούσα πρέπει:

Να είναι μόνιμος κάτοικος Κεφαλονιάς.

Να είναι γραμμένος στο Μητρώο ή Δημοτολόγιο του Δήμου.

Να έχει ανάγκη οικονομικής βοήθειας.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο ταχυδρομικώς σε κλειστό φάκελο με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος «Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας», Καλ. Βεργωτή 5, Αργοστόλι Τ.Κ. 28100, Κεφαλληνία  

(τελευταία ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας 22-11-2019).

Το κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα του Κληροδοτήματος:

 www.klirvaglianos.gr

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο του Κληροδοτήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η  Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος