Πρόσληψη καθαρίστριας στο Πετρίτσειο Γυμνάσιο Ληξουρίου 

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου 2019 13:16

Πρόσληψη καθαρίστριας στο Πετρίτσειο Γυμνάσιο Ληξουρίου 

Με σύναψη Σύμβασης μίσθωσης έργου

Η  Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Κεφαλονιάς , με βάση  την υπ αριθμ 42/2019  (ΑΔΑ :Ψ4ΟΛΟΟΚΞΡ-20Ρ),    απόφαση   Δ.Σ  αυτής,   θα  προβεί σε σύναψη  Σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα -01-άτομο, για το χρονικό διάστημα από  01/09/2019 έως 30/06/2020(Συνολική διάρκεια  απασχόλησης, δέκα-10- μήνες)   και αντικείμενο  έργου   τον καθαρισμό   κτιριακών εγκαταστάσεων  των κάτωθι  σχολείων :

 -Πετρίτσειο  Γυμνάσιο Ληξουρίου  , ένα  -01-  άτομο

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :

- Σύνταξη ανακοίνωσης   η οποία   θα αναρτηθεί:

  1. Στο ‘’Διαύγεια’’ (Απόφαση ΔΣ)
  2. Στο σχολείο που αφορά(στο γραφείο Δ/νσης και στην εξωτερική πόρτα)
  3. Στο διαδίκτυο(τοπικά sites)

Οι  αιτήσεις   (με  τα συνημμένα  δικαιολογητικά) των υποψηφίων θα  κατατίθενται   σε κλειστό σφραγισμένο  φάκελο αυτοπροσώπως  ή  από νόμιμα  εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο για το σκοπό αυτό(Υπεύθυνη Δήλωση  με θεώρηση  γνησίου υπογραφής  από Δημόσια αρχή) κάθε   εργάσιμη ημέρα  αρχομένης  από Τρίτη  03/09/2019   (από 9.00πμ έως 12.00πμ)  έως   και την καταληκτική ημερομηνία  Τρίτη 10/09/2019  (από 9.00πμ έως 12.00πμ), στο   Πετρίτσειο  Γυμνάσιο  Ληξουρίου.(Πάροδος Ν.Μπελογιάννη 28200- Ληξούρι).

     Η Ανακοίνωση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με αυτήν, θα παρέχονται    κάθε εργάσιμη  ημέρα  (από 9.00πμ έως 12.00πμ) στο   Πετρίτσειο  Γυμνάσιο  Ληξουρίου.(Πάροδος Ν. Μπελογιάννη 28200- Ληξούρι).

 (Υπεύθυνος   Επικοινωνίας ο  εκάστοτε  εφημερεύων καθηγητής ή και ο δντης  κος  Παπαδάτος Σπυρίδων   τηλ: 2671091243 )

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ :Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο, τις εξής προϋποθέσεις:

-Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

-Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χωρών μελών της Ε.Ε ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια παραμονής & εργασίας στη χώρα μας.

-Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

-Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι

-Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κεφαλονιάς. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος /α που να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος θα επιλεγεί υποψήφιος που να είναι μόνιμος κάτοικος όμορου Δήμου.

-Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

-Να  είναι  απόφοιτοι  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης   (κατ ελάχιστον)

 Αξιολόγηση   αιτήσεων  υποψηφίων:  Η   ορισμένη   με την υπ  αριθμ  42/2019  απόφαση   ΔΣ  Σχολικής Επιτροπής  Β’βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλονιάς  3μελής   επιτροπή  αξιολόγησης   αιτήσεων υποψηφίων, θα αξιολογήσει τις αιτήσεις υποψηφίων .Οι υποψήφιοι /ες θα κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας ως εξής:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ   ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

1.ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

ΜΗΝΕΣ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και άνω

ΜΟΝΑΔΕΣ

50

100

150

200

275

350

425

500

575

650

725

800

1.α  Σε περίπτωση   ανεργίας   συζύγου  δίνονται  επιπλέον 100 μόρια

2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΑΡ ΤΕΚΝΩΝ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

….

ΜΟΝΑΔΕΣ

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

….

3. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο)

ΑΡ.ΤΕΚΝΩΝ 

1

2

3      

ΜΟΝΑΔΕΣ

30

60

90

4. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΑΡ.ΤΕΚΝΩΝ

1

2

3

4

5

….

ΜΟΝΑΔΕΣ

50

100

150

200

250

….

5. ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ή ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ –ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ  ΜΕΛΟΣ       ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%

(100 μονάδες  για  κάθε  άτομο με αναπηρία  ανω του 67%)

 ΑΡ.ΑΤΟΜ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ 67%

1

2

3

4

5

 

ΜΟΝΑΔΕΣ

100

200

300

400

500

….

6.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ   ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ  (Πραγματικό ή Τεκμαρτό)ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΕΤΟΥΣ 2016

0€ – 500€

500 μόρια

500 €-1.000 €

400 μόρια

1.001€ -5.000 €

300 μόρια

5.001€ -10.000 €

100 μόρια

10.001€ -15.000 €

  50 μόρια

15.001€ +

    0 μόρια

 Σε περίπτωση ισοψηφίας  υποψηφίων  θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

Το πρακτικό της  επιτροπής αξιολόγησης  αιτήσεων υποψηφίων , θα τεθεί προς επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

-Αίτηση

 -Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας-Διαβατηρίου

 -Άδεια  νόμιμης  παραμονής   στην χώρα  και Άδεια Εργασίας (φωτοαντίγραφο θεωρημένο  για το ακριβές αυτού από Δημόσια Αρχή)

- Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας.

-Βεβαίωση  από Ιατρό –Παθολόγο ,με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

-Πιστοποιητικό  Ποινικού  Μητρώου ημεδαπής ή αλλοδαπής (Για τους αλλοδαπούς  επίσημα μεταφρασμένο  από  Αρμόδια προς  τούτο Αρχή –Υπουργείο Εξωτερικών).

-Απολυτήριος τίτλος  σπουδών υποχρεωτικής(κατ’ ελάχιστον)  εκπαίδευσης( Για  τους  αλλοδαπούς  επίσημα μεταφρασμένο  από  Αρμόδια προς  τούτο Αρχή –Υπουργείο Εξωτερικών  , το οποίο    δύναται  να προσκομιστεί  το αργότερο  έως   της ημερομηνία   υπογραφής   της  σχετικής  σύμβασης  έργου).

-Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας.

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω και ενός εκ  των ανωτέρω  δικαιολογητικών   καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

ΛΟΙΠΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ)

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.

-Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος & εντύπου  Ε1 (φορολογικού έτους 2018). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.

-Για τους γονείς με τέκνα , υποψηφίους  με σύζυγο και  υποψήφιους  με προστατευόμενο   μέλος  , με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους που να είναι σε ισχύ.

-Βεβαίωση    Ιδιότητας  πολυτέκνου  από   αρμόδιο  προς τούτο φορέα(Ένωση Πολυτέκνων Ελλάδας).

    Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, θα συνάψει  σύμβαση  μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 01/09/2019 έως 30/06/2020(συνολική διάρκεια  δέκα-10- μήνες) και η αμοιβή του (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι αποδοχές του υπολογίζονται βάσει αιθουσών σχολείου(διδασκαλίας & εργαστήρια)  που θα καθοριστεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.(Φορέας Χρηματοδότησης).

Η   πρόεδρος

ΚΟΥΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ


Ετικέτες:


fraport-mobile