Χορήγηση/ανανέωση ειδικής άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών για το 2013

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012 14:12

Χορήγηση/ανανέωση ειδικής άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών για το 2013

Χορήγηση/ανανέωση ειδικής άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών για το έτος 2013Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Αλιείας ανακοινώνεται ότι η διαδικασία για την χορήγηση ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ μεγάλων πελαγικών ειδών Μακρύπτερου τόνου (ALB) και Ξιφία (SWO) για την αλιευτική περίοδο 2013, έχει ξεκινήσει και η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους αλιείς πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα.


Οι ενδιαφερόμενοι πλοιοκτήτες θα υποβάλλουν στην Υπηρεσία Αλιείας της Π.Ε. Κεφ/νιας – Ιθάκης, αίτηση χορήγησης Ειδικής Άδειας Αλιείας για την αλιεία μεγάλων πελαγικών ειδών, συνοδευόμενη από:
 Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων της επαγγελματικής άδειας αλιείας του σκάφους
 Ακριβές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Καταμέτρησης και Εγγράφου Εθνικότητας ή Α.Ε.Π. του σκάφους.
 Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα εκτός της αλιείας. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι συνταξιούχος θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ο φορέας συνταξιοδότησης και η απασχόληση βάσει της οποίας συνταξιοδοτήθηκε.
 Αντίγραφα συμπληρωμένων σελίδων ημερολόγιου αλιείας, σε περίπτωση αλίευσης των ειδών κατά την προηγούμενη αλιευτική περίοδο.
Προϋποθέσεις χορήγησης ειδικής άδειας αλιείας:

- Να αναγράφεται επί της άδειας του σκάφους το αλιευτικό εργαλείο με το οποίο αιτούνται την ειδική άδεια.
- Τα στοιχεία σκάφους και του/των πλοιοκτήτη/των να είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (Ε.Α.Μ).
- Τα σκάφη με ολικό Μήκος μεγαλύτερο των 15 μέτρων να έχουν εγκαταστήσει VMS και αυτό να λειτουργεί κανονικά.
- Ο/οι Πλοιοκτήτες να έχουν ως κύριο επάγγελμα τους την αλιεία.
- Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας, η αίτηση να έχει υποβληθεί από όλους τους πλοιοκτήτες.
Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αλιέων για την υποβολή των αιτήσεων τους το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν της 31-8-2012, προκειμένου να διαβιβαστούν έγκαιρα στην Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.

Σας ευχαριστούμε για την προβολή του θέματος.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ