ΚΚΕ: Τροπολογία για την ποσόστωση των μαθητών της Κεφαλονιάς

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 26 Απριλίου 2016 22:05

ΚΚΕ: Τροπολογία για την ποσόστωση των μαθητών της Κεφαλονιάς

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί με ολοκληρωμένο τρόπο το ζήτημα της πρόσβασης των μαθητών των πληγεισών περιοχών Λευκάδας και Κεφαλληνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προτείνεται η πιο κάτω τροπολογία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
Προστίθεται άρθρο ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ

1. Για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017, στους υποψηφίους που υπέβαλαν σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας και Κεφαλληνίας Αίτηση − Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων, προβλέπονται θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, των Στρατιωτικών Σχολών, των Αστυνομικών Σχολών και των Α.Ε.Ν.

2. Οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από τους ανωτέρω υποψηφίους, εφόσον δεν επιλέγονται κατά πρώτον για τις θέσεις της περίπτωσης i της παρ. 11β του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118).

3. Οι θέσεις ορίζονται ως εξής: α) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. σε ποσοστό 0,5% για τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λευκάδας και σε ποσοστό 0,5% για τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, β) για τους υποψηφίους των εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. δίνεται το δικαίωμα να διεκδικήσουν όσες θέσεις της ανωτέρω περίπτωσης α΄ μείνουν κενές, με αίτησή τους μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα επιστημονικά πεδία που μπορούν να δηλώσουν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, γ) κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει για κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης μία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

4. Για τους μαθητές των σχολικών ετών 2014 – 2015, 2015-2016 από Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας και Κεφαλληνίας οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων και αποφοίτησαν και οι οποίοι θα κάνουν χρήση του 10% για την εισαγωγή τους στις ίδιες σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατά το ακαδημαϊκά έτος 2016 – 2017, προβλέπονται θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την κατηγορία αυτή. Οι θέσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 0,5% για κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας αυτής και κατανέμονται μεταξύ των υποψηφίων με τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 3.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές
Δελής Γιάννης
Καραθανασόπουλος Νίκος
Μωραΐτης Νίκος
Τάσσος Σταύρος


Ετικέτες:


ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ