Αναστολή λειτουργίας και διακοπή μαθημάτων Πετριτσείου Γυμνασίου Ληξουρίου

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021 11:13

Αναστολή λειτουργίας και διακοπή μαθημάτων Πετριτσείου Γυμνασίου Ληξουρίου

«Αναστολή λειτουργίας και διακοπή  μαθημάτων Πετριτσείου Γυμνασίου Ληξουρίου».

Ο   Δήμαρχος  Ληξουρίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 παρ. 4, εδαφ. 27 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010
  3. Το γεγονός ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του Πετριτσείου Γυμνασίου Ληξουρίου και πρέπει να γίνει άμεσα και με ασφάλεια η μετακόμιση του σχολείου στο νέο κτίριο

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αναστολή λειτουργίας και τη διακοπή μαθημάτων του Πετριτσείου Γυμνασίου Ληξουρίου από την Τρίτη 19-10-2021 έως και την Παρασκευή 22-10-2021 λόγω μετακόμισης του σχολείου στο νέο κτίριο στο οποίο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής του και με γνώμονα την πλήρη ασφάλεια των μαθητών.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας και στο Δ/ντή της σχολικής μονάδας.

Ο Δήμαρχος Ληξουρίου

Γεώργιος Κατσιβέλης