Δήμος Αργοστολίου: Αιτήσεις Παραχώρησης Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 09:36

Δήμος Αργοστολίου: Αιτήσεις Παραχώρησης Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι γίνονται δεκτές στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αργοστολίου αιτήσεις παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορικών σταντ για το έτος 2021.

            Σύμφωνα με τον Κανονισμό Παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αργοστολίου όπως εγκρίθηκε με την 210/2020 (ΑΔΑ: ΩΛ7Ν46ΜΓΤΤ-994) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου:

Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εμπορικά και τουριστικά καταστήματα ο ενδιαφερόμενος πρέπει παράλληλα με την αίτηση του να προσκομίσει:

  1. Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
  2. Πρόσφατη Απόδειξη ταμειακής μηχανής, όπου θα αναγράφεται το Α.Φ.Μ.
  3. Εάν πρόκειται για εταιρείες, το καταστατικό της εταιρείας σε ισχύ.
  4. Τοπογραφική αποτύπωση όπου απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, το πλάτος του πεζοδρομίου και οπωσδήποτε ο χώρος που ζητείται να παραχωρηθεί.
  5. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλής στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.

Επιπρόσθετα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η υποχρέωση υποβολής βεβαίωσης εγκατάστασης Λιποσυλλέκτου και αντιγράφου ενεργούς σύμβασης αποκομιδής των λιπών και ελαιών για τα Κ.Υ.Ε. που υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις (άρθρο 5, παράγραφος 7, της Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017), θα ισχύει υποχρεωτικά από το 2022 καθώς για το έτος 2021 ανεστάλη κατ’ εξαίρεση.

Ο Δήμαρχος

Θεόφιλος Μιχαλάτος

ΑΙΤΗΣΗ

ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ:........................................................

ΟΝΟΜΑ:.............................................................

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:...................................................

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ:.............................................

Δ/ΝΣΗ:................................................................

Α.Φ.Μ.:...............................................................

Α.Δ.Τ.:.................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:......................................................

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:...................................................

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

α. Για άδεια που εκδίδεται πρώτη φορά

1.        Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος με την προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.

2.        Πρόσφατη Απόδειξη ταμειακής μηχανής, όπου θα αναγράφεται το Α.Φ.Μ.

3.        Εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν το καταστατικό της εταιρείας σε ισχύ.

4.        Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, το πλάτος του πεζοδρομίου και οπωσδήποτε ο χώρος που ζητείται να παραχωρηθεί.

5.        Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλής στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.

β. Για άδεια που έχει εκδοθεί αντίστοιχη σε προγενέστερο χρόνο

1. Τα δικαιολογητικά 1,2,3,4,5 του προηγούμενου εδαφίου

2. Άδεια παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου προηγούμενου έτους

                                 ΗΜΕΡ:   /       /2021

                 ΑΡ.ΠΡΩΤ:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Επιτροπή Παραχώρησης Κοινοχρήστων χώρων

Σας παρακαλώ να μου παραχωρηθεί χρήση κοινόχρηστου χώρου, σε διαστάσεις..................................... συνολικού εμβαδού .....................τ.μ. έμπροσθεν της επιχείρησης μου επί της οδού /πλατείας .............................................για το έτος 2021.

Στον υπό παραχώρηση κοιν/στο χώρο θα τοποθετήσω .............................................

Δηλώνω ότι θα περιοριστώ στη χρήση του χώρου που θα παραχωρηθεί. Δεν εμπίπτει ο χώρος που ζητώ στις περιπτώσεις που απαγορεύεται από τις κείμενες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα μου επιβληθούν τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον Νόμο.

Ο/Η Αιτών/ουσα

Διαστάσεις Χώρου:........................................

Εμβαδόν:.........................................................

Ζώνη:..............................................................

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (συμπληρώνεται από την επιτροπή)

ΗΜΕΡ. ΑΥΤΟΨΙΑΣ:................................... ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ:

α) Σύμφωνα με την αίτηση & τα συνημμένα δικαιολογητικά…………………………………………………

β) Να δοθεί κοινόχρηστος χώρος διαστάσεων……………………………………………

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το σκαρίφημα στο οπισθόφυλλο.

Τα μέλη :

1.

2.

3.
fraport-mobile