Αναστέλλεται η λειτουργία δημοτικών παιδικών σταθμών του Δήμου Αργοστολίου

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020 18:05

Αναστέλλεται η λειτουργία δημοτικών παιδικών σταθμών του Δήμου Αργοστολίου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  Δήμαρχος  Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  • Το άρθρο 75 παρ. Ι περίπτ. στ υποπερίπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.
  • Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998.
  • Το με αριθμ 161099/16-9-2020 (αρ εις 16893/17-09-2020) έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Κ.Ε.Π.Π., περί έκτακτου δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.
  • Το υπ`αριθμ 6895/18-09-2020 (αρ εις 17042/19-9-2020) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σχετικά με «Απόφαση κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
  • Το γεγονός της αναγκαιότητας της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αργοστολίου.

Αποφασίζουμε

Την  αναστολή λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών που δραστηριοποιούνται στα χωρικά όρια του Δήμου Αργοστολίου  την Δευτέρα  21 Σεπτεμβρίου 2020.

Ο Δήμαρχος  Αργοστολίου

Θεόφιλος Μιχαλάτος