Σύσταση νέου πολιτιστικού ομίλου «ΦΙΛΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΑΒΟΥ»

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020 11:38

Σύσταση νέου πολιτιστικού ομίλου «ΦΙΛΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΑΒΟΥ»

Με σκοπό την ανάδειξη της Ακρόπολης της Αρχαίας Κράνης

Τοῦ πολιτιστικοῦ ὀμίλου  «ΦΙΛΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΡΑΝΗΣ ΚΑΙ  ΚΟΥΤΑΒΟΥ»

  Ἡ πολιτιστική ὀμᾶδα τῆς Τοπικῆς  Δημοτικῆς  Κίνησης  Πολιτῶν « ὁ ΦΑΡΟΣ», πῆρε τήν πρωτοβουλία, μετά ἀπό προτροπή τοῦ άντιπεριφερειάρχη  κ. Σωτήρη Κουρῆ νά συστήσει πολιτιστικό ΟΜΙΛΟ  ΦΙΛΩΝ  ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΡΑΝΗΣ  ΚΑΙ  ΚΟΥΤΑΒΟΥ.

  Ὃλοι γνωρίζουμε ὃτι, στό τέλος τῆς λιμνοθάλασσας τοῦ Κουτάβου, ὂπου ὑπάρχει τό ἐργοστάσιο καθαρισμοῦ τοῦ νεροῦ
ὓδρευσης τοῦ Ἀργοστολίου, ὑπάρχουν δύο μικροί λόφοι, ὁ ἓνας συνέχεια τοῦ ἂλλου, καί ὃτι ἐπί αὐτῶν τῶν λόφων, ὑπάρχει ἡ ἀκρόπολιςς τῆς ΑΡΧΑΙΑΣ  ΚΡΑΝΗΣ.. Ἒπειδή πιστεύουμε ὃτι, ἡ Ἑλλᾶδα, καί είδικᾶ ἡ Κεφαλονιᾶ, δέν ἒχει μόνο  ἢλιο, θάλασσα, φῦση καῖ σουβλάκια νά προσφέρει στούς ἐπισκέπτες της, ἀλλᾶ ἒχει πολύ περισσότερα καί πολὐ πιό ἐνδιαφέροντα πράγματα, ὂπως τήν ἰστορία της, τόν πολιτισμό της, τίς ἀρχαιότητές της καί τά μνημεῖα της, τά ὁποῖα εἶναι διάσπαρτα σέ ὃλη τήν Κεφαλονιᾶ, ἀποφασίσαμε νά πάρουμε τήν πρωτοβουλία νά ἀναδείξουμε τόν χῶρο τῆς Ἀκρόπολης τῆς Ἀρχαῖας Κράνης. Σάν πρῶτο βήμα θέλουμε νά τόν καταστήσουμε ἐπισκέψιμο, δημιουργόντας ἓνα μονοπάτι πέρυξ τῶν τειχῶν.

  Ἐπειδή ἡ περιοχή ἀνήκει σέ ἰδιότες, καί πρέπει νά ζητήσουμε τήν ἂδεια τους γιά ὃποια δήποτε παρέμβαση, ἀπευθυνθήκαμε στούς ἰδιοκτῆτες, καί ὃλοι μᾶς εἶπαν ἓνα μεγαλο ΝΑΙ μέ πολὐ ἐνθουσιασμό. Εἲσαστε ἐλεύθεροι νά κάνετε ὃτι, ἐσεῖς νομίζετε ἀναγκαῖο, μᾶς εἶπαν. Καί ἒτσι, μέ την σὐμφωνη γνώμη τῆς ἐφορίας ἀρχαιοτῆτων, καί μέ τήν ἐνεργό συμμετοχή, παρουσία καί καθοδήγηση τῶν ἀρχαιολόγων θά ξεκινήσουμε τήν διαδικασία ἀνάδειξης.

  Σίγουρα ὃλοι βιώνουμε καί γνωρίζουμε ἰδίοις ὂμασι, τίς καταστρεπτικές συνέπειες τῆς ἀδιαφορίας καί τῆς ἐγκατάλειψης τῆς περιοχῆς τοῦ Κουτάβου. Θέλουμε νά ξαναγίνει ὁ Κούταβος χῶρος άναψυχῆς, περιπάτου, καί χῶρος πολλαπλῶν καί πικοίλων  πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων καί δραστηριοτῆτων, μέ τούς συμπολῖτες μας, γιά τούς συμπολῖτες μας, ἀλλά καί γιά τούς ἐπισκέπτες μας.

  Γιά τά ἀνωτέρω, μέ πρωτοβουλία τῆς Περιφέρειας καί εἰδικᾶ τοῦ ἀντιπεριφερειάρχη κ. Σωτήρη Κουρῆ, μέ πρωτοβουλία τοῦ Νίκου Παυλάτου, σμβοῦλου τοῦ Τοπικοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, καί τοῦ Ὁμίλου μας, πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις στά γραφεῖα τῆς Περιφάρειας. Το ἀποτέλεσμα τῶν ἀνωτέρω προσπαθειῶν εἶναι ὃτι, πολλοί σίλλογοι, σωματία, φορεῖς, ἡ Γεωργική Σχολή, το Τεχνικό Ἐπιμελητήριο, ἡ Περιφέρεια, ὁ Δήμαρχος, τό τοπικό Δημοτικό Σμβούλιο στηρίζουν καί συμμετέχουν στήν  άνωτέρω προσπάθεια.

  Ὁ Πολιτιστικός Ὂμιλος φίλων τῆς Ἀρχαῖας Κράνης καί τοῦ Κουτάβου, ἀναλαμβάνει τήν ὑποχρέωση νά κάνει πραγματικότητα καί τήν  ἀνάπλαση τοῦ Κουτάβου, καί τήν ανάδειξη τῆς Ἀκρόπολης τῆς Ἀρχαῖας Κράνης. Για αὐτήν τήν προσπάθεια ἒχουμε βρεῖ χορηγούς, πολλές συλλογηκότητες εἶναι στό πλευρό μας. Εἶναι πολλοί ἐκεῖνοι πού θέλουν νά βοηθήσουν. Ἒχουμε εκπονήσει σχέδιο δράσης.

  ΖΗΤΑΜΕ ἀπό τούς συμπολῖτες μας νά μᾶς βοηθήσουν. Νά συμμετέχουν σε αὐτήν τήν ἀνιδιωτελῆ, κοινή και συλλογική προσπάθεια. Τούς καλοῦμε νά γίνουν μέλη τοῦ Ὀμίλου. Νά δυναμώσουμε τήν  φωνή του, τήν ἀποτελεσματικότητα του καί τήν παρέμβασή του. Λόγω τῶν συνθηκῶν δέν μποροῦμε νά συναντηθοῦμε, νά μιλήσουμε, νά προβληματιστοῦμε, νά πάρουμε ὃλοι μαζί πρωτοβουλίες. Θά προσπαθήσουμε νά εἲμαστε σέ ἐπαφή ἠλεκρονικᾶ και διαδικτυακᾶ. Θά ὑπάρχει συνεχῆς ἐνημέρωση.

  Ἐκλογές στον Ὂμιλο δεν ἒχουν γίνει. Θα γίνουν ὂταν ἐπιστρέψουμε στήν ὀμαλότητα καί στήν κανονικότητα.

  Ὁ Ὂμιλος διοικῆται ἀπό ἓνα προσωρινό πενταμελές Δ.Σ. 

ΠΟΛΙΤΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ            ΠΡΟΕΔΡΟΣ     τηλ 6972896397

ΜΑΡΚΑΤΟΣ    ΚΩΣΤΑΣ           ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 6992804923

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 6932288932

ΠΑΥΛΑΤΟΣ       ΝΙΚΟΣ           ΜΕΛΟΣ             26710-22830

ΠΑΛΗΜΕΡΗ      ΝΤΟΝΑ          ΜΕΛΟΣ             6972196200


Ετικέτες: