Παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας μέσω της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021 13:08

Παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας μέσω της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Παράταση απόφασης προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας σε τμήμα της Εθνικής οδού Ν. 50 (Αργοστολίου-Σάμης)».       

Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

    α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .

    β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

    γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής Αστυνομίας».

    δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής Αστυνομίας» .

    ε) Την υπ’ αριθ. 1016/20/780-γ από 7-5-2021Απόφασή μας (Α.Δ.Α. Ψ9Υ646ΜΤΛΒ-Σ14).

  στ) Την υπ’ αριθ. 1016/20/780-ε από 11-5-2021Απόφασή μας (Α.Δ.Α. 943Θ46ΜΤΛΒ-Γ4Χ).

    ζ) Το υπ’ αριθ. 46239/11582 από 15-11-2021 έγγραφο της   Π.Ε. Κεφαλληνίας. 

και αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της ομαλούς  και ασφαλούς διεξαγωγή της κυκλοφορίας, καθώς και  στην αποφυγή ατυχημάτων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  Την παράταση ισχύος του άρθρου 1 της ανωτέρω (στ) σχετικής απόφασης μας και ορίζουμε ότι η διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε τμήμα της  Εθνικής Οδού Νο 50 Αργοστολίου-Σάμης (μέσω γέφυρας Αγίας Βαρβάρας) και συγκεκριμένα από την θέση «Φανάρια- Μύλος του Πετριά» μέχρι την διασταύρωσή της με την Δημοτικό Οδό  Μύλοι Πετριά-Ραζάτων (ύψος ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο.) θα ισχύει για το χρονικό διάστημα από την 17-6-2021 έως και την 26-6-2021.

   Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα  2,3,4,5 και 6 ανωτέρω (ε) σχετικής απόφασης μας.

 Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ιωάννης  Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

Αστυν. Διευθυντής
fraport-mobile