Αναστολή λειτουργίας Γενικού Λυκείου Ληξουρίου

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021 22:51

Αναστολή λειτουργίας Γενικού Λυκείου Ληξουρίου

Ο Δήμαρχος Ληξουρίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 94 παρ. 4, εδαφ. 27 του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Tην άμεση ανάγκη απολύμανσης των χώρων του Γενικού Λυκείου Ληξουρίου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αναστολή λειτουργίας και τη διακοπή μαθημάτων από Πέμπτη 22-4-2021 μέχρι και την Παρασκευή 23-4-2021 στο Γενικό Λύκειο Ληξουρίου λόγω ανάγκης απολύμανσης.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας και

στο Δ/ντή της σχολικής μονάδας.

Ο Δήμαρχος Ληξουρίου

Γεώργιος Κατσιβέλης