ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2019

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 09 Ιουλίου 2019 10:23

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2019

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης  σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2019

            Σας ενημερώνουμε ότι, η χορήγηση  Δελτίων Μετακίνησης  Ατόμων με Αναπηρίες, για το έτος 2019 θα ξεκινήσει στις 15  ΙΟΥΛΙΟΥ 2019  και θα λήξει  στις  31  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2019.

            Τα Δελτία Μετακίνησης  (για τους μόνιμους κάτοικους του Νομού) θα χορηγούνται  από την Δ/νση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς (Μομφεράτου 30, Αργοστόλι),  καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με την προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

  1. 1. Αίτηση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, τον κηδεμόνα του ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο.
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
  3. 3. Γνωμάτευση υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ στην οποία θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας(τουλάχιστο 67% και άνω) ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον  ή βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ(επίδομα) από τον ΟΠΕΚΑ (η βεβαίωση να αναγράφει την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από το δικαιούχο).
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την ακριβή διεύθυνση του τόπου διαμονής και την μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.
  5. Δύο πρόσφατες ίδιες φωτογραφίες ή τρεις σε περίπτωση δικαιούχων δελτίου συνοδού. Φωτογραφίες δεν απαιτούνται σε περίπτωση ανανέωσης δελτίου.
  6. Δελτίο Μετακίνησης προηγούμενου έτους σε περίπτωση ανανέωσης.

 Σημειώνουμε ότι, Δελτίο Συνοδού, δικαιούνται οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΠΕΚΑ. Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ανωτέρω μητρώο πρέπει να προσκομίσουν γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές(παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Περιφερειακής Ενότητας  Κεφαλονιάς

τηλ.:  2671362701 και 2671362704, κ. Τζιμούλη Μαρία και  κ. Καρυπιάδου Φανή.                                                                                                                                                 

«Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»


Ετικέτες: