Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών: Περιορισμοί στην αγορά τρακτέρ από το εξωτερικό

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012 07:30

Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών: Περιορισμοί στην αγορά τρακτέρ από το εξωτερικό

Δύο περιπτώσεις σχετικές με τα αγροτικά μηχανήματα και την καταγραφή τους ξεκαθαρίζει η τροποιητική απόφαση (724/68082/22.6.12) του υπηρεσιακού υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ναπολέοντος Μαραβέγια : Τι χρειάζεται στην περίπτωση που αγοράσει κάποιος ένα αγροτικό μηχάνημα από το εξωτερικό και τι γίνεται στην περίπτωση βίαιης κατάσχεσης του μηχανήματος, που ο ιδιοκτήτης δεν έχει τις πινακίδες για να τις επιστρέψει.

Συγκεκριμένα, για την ταξινόμηση μηχανήματος που αγόρασε μόνος του κάποιος αγρότης προβλέπονται τα εξής: «Για την έκδοση του Δελτίου Ταξινόμησης ενός μηχανήματος το οποίο εισάγεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για δική του χρήση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι : και υπεύθυνη δήλωση του Άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι εισάγει μόνος του το μηχάνημα για δική του χρήση, ότι δεν θα το πωλήσει πριν την παρέλευση 2 ετών από την απογραφή του (χορήγηση άδειας κυκλοφορίας) και αναλαμβάνει ο ίδιος την τεχνική υποστήριξη".
Τα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση
2. Τιμολόγιο αγοράς ή δήλωση κατασκευής εάν ο κατασκευαστής είναι ο ίδιος.
3. Πιστοποιητικό ταυτότητας (συμμόρφωσης) του κατασκευαστή για τους διαξονικούς γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες εφόσον είναι καινούργιο όπως το προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία.
4. Δήλωση πιστότητας (συμμόρφωσης) του κατασκευαστή ή του εντολοδόχου στην κοινότητα στην οποία βεβαιώνεται ότι το μηχάνημα (εκτός των διαξονικών γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων) είναι σύμφωνο με τις οδηγίες 89/392/ΕΟΚ, 98/37/ΕΚ κλπ. της ΕΕ που αφορούν την ασφάλεια των μηχανών (CE).
5. Παράβολο (χρηματικό ποσό) όπως προβλέπεται από τον ν. 3147/Α ́/200.
6) Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι εισάγει μόνος του το μηχάνημα για δική του χρήση, ότι δεν θα το πωλήσει πριν την παρέλευση 2 ετών από την απογραφή του (χορήγηση άδειας κυκλοφορίας) και αναλαμβάνει ο ίδιος την τεχνική υποστήριξη".

Για τη βίαιη κατάσχεση, η απόφαση αναφέρει: «Σε περιπτώσεις αναγκαστικής αφαίρεσης αγροτικών μηχανημάτων με βάση δικαστικό τίτλο, κατά τις οποίες δεν παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας, η περιφερειακή υπηρεσία απογραφής αγροτικών μηχανημάτων ζητά εγγράφως από τον προηγούμενο κάτοχο την άμεση παράδοσή τους στην υπηρεσία.
Στην περίπτωση μη παράδοσης της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για την διαγραφή μεταγραφή αγροτικού μηχανήματος, αυτά αντικαθίστανται από την έκθεση του δικαστικού επιμελητή και η διαδικασία διενεργείται από τον αναγκαστικώς κατασχέσας το αγροτικό μηχάνημα. Η περιφερειακή υπηρεσία απογραφής αγροτικών μηχανημάτων ενημερώνει το Μητρώο της καθώς και την αρμόδια υπηρεσία της τροχαίας, για τις δικές της ενέργειες».

Από την Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
Κεφαλληνίας & Ιθάκης