Υποτροφίες από το Κοργιαλένειο Ίδρυμα

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012 19:43

Υποτροφίες από το Κοργιαλένειο Ίδρυμα

Το Κοργιαλένειο Διοικητικό Συμβούλιο ως διοικούν το Ιδρυμα Υποτροφιών Καλλινίκης Δενδρινού-Αντωνακάκη και εν συνεχεία της από 80/9-2-2012 προκηρύξεως υποτροφιών προέβη σε επιλογή των υποτρόφων που είχαν υποβάλει σχετικές αιτήσεις και σύμφωνα με τους όρους αυτής συνεκτιμώντας τα προσόντα ενός εκάστου, δηλαδή την ηλικία, την βαθμολογία, την οικονομική κατάσταση και το είδος σπουδών και αποφάσισε να χορηγήσει τις κατωτέρω αναφερόμενες υποτροφίες:

 


1. Δύο υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών από 2.000 ευρώ εκάστη

2. Μία υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών από 3.000 ευρώ

3. Μία υποτροφία αποκτήσεως διδακτορικού τίτλου ποσού 5.000 ευρώ

Η πρώτη δόση του χορηγουμένου ποσού κάθε υποτροφίας θα δοθεί στους επιτυχόντες τον Ιανουάριο 2013.

Για το Κοργιαλένειο Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

+Ο Κεφαλληνίας Σπυρίδων