Ο Πανταζής Πανταζόπουλος επανέρχεται στο θέμα Υγεία και Μνημόνιο

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012 13:19

10-06-2012Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ [2],Τι υπογράψαμε;Άρθρο του Πανταζή Πανταζόπουλου, ιατρού αναισθησιολόγου, προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλονιάς.Στο προηγούμενο άρθρο μου αναφέρθηκα στον πρώην υπουργό υγείας και στο έργο του. Σήμερα θα ήθελα να αναφερθώ στα κομμάτια του μνημονίου που αφορούν την υγεία. Το 2ο μνημόνιο (9-2-2012) αποτελείται από ένα βασικό κείμενο περίπου 50 σελίδων, ενώ πολλές φορές η ουσία του, παραμένει κρυμμένη στους εφαρμοστικούς νόμους. Θα σχολιάσουμε περί μνημονίου παίρνοντας τα κομμάτια από το κεντρικό κείμενο, έτσι ώστε να έχουμε μία γενική ιδέα για το τι πρόκειται να συμβεί στον τομέα της υγείας.Αναφέρει λοιπόν το νέο μνημόνιο:


1. Κεφάλαιο 1ο, δημοσιονομική εξυγίανση
...Μείωση στη φαρμακευτική δαπάνη κατά τουλάχιστον 1076 εκατομμύρια Ευρώ το 2012 μειώνοντας τις τιμές των φαρμάκων (γενόσημα και επώνυμα φάρμακα), αυξάνοντας τις συμμετοχές, μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους των φαρμακοποιών και των χονδρεμπόρων, εφαρμογή υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία και τα πρωτόκολλα, επικαιροποίηση της θετικής λίστας φαρμάκων, εφαρμογή μηχανισμού τριμηνιαίων επιστροφών (αυτόματη επανείσπραξη) που θα καταβάλεται από τον φαρμακευτικό κλάδο...
...Μείωση της υπερωριακής αμοιβής για γιατρούς σε νοσοκομεία κατά τουλάχιστον 50 εκατομμύρια Ευρώ
...Μέχρι τον Ιούνιο του 2012 η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθετικά μία μείωση κατά μέσο όρο 10% στα αποκαλούμενα «ειδικά μισθολόγια» του δημοσίου τομέα, στα οποία το νέο μισθολόγιο δεν ισχύει.
...η Κυβέρνηση εισάγει, πρό του τέλους Φεβρουαρίου του 2012 μία αναθεώρηση των προγραμμάτων δημοσίας δαπάνης....Η αναθεώρηση θα αξιοποίησει την εξωτερική τεχνική βοήθεια και θα επικεντρωθεί σε συντάξεις και κοινωνικές μεταβιβάσεις (κατά τρόπο που θα διατηρεί την βασική κοινωνική προστασία), στις αμυντικές δαπάνες, χωρίς να επηρεάζεται η αμυντική ικανότητα της χώρας, και στην αναδιάρθρωση της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέχρι την ίδια ημερομηνία (Ιούνιος 2012), περαιτέρω εξορθολογισμός των φαρμακευτικών δαπανών και της λειτουργικής δαπάνης των νοσοκομείων ενώ θα προσδιορισθούν επίσης οι χρηματικές παροχές προνοίας.

2. Εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας
Η Κυβέρνηση εξακολουθεί να εφαρμόζει τη συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας την οποία άρχισε το 2010, με στόχο να διατηρήσει τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία στο ή κάτω του 6 τοις εκατό του ΑΕΠ, ενώ παράλληλα θα διατηρεί την καθολική πρόσβαση και θα βελτιώνει την ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης. Τα μέτρα πολιτικής περιλαμβάνουν τη μείωση της κατακερματισμένης δομής διακυβέρνησης, την ενίσχυση και την ενοποίηση του δικτύου πρωτοβάθμιας περίθαλψης, τον εξορθολογισμό του νοσοκομειακού δικτύου, την ενίσχυση των κεντρικών προμηθειών και την ανάπτυξη μιας ισχυρής ικανότητας παρακολούθησης και αξιολόγησης και μιας ικανότητας ηλεκτρονικής υγείας (e-health). Η Κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπάθειες που ανέλαβε την περίοδο 2010-11 και εντείνει τα μέτρα για την επίτευξη οικονομιών κατά την αγορά (σε δεδουλευμένη βάση) εξωνοσοκομειακών φαρμάκων, περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ κατά το 2012, σε σύγκριση με το 2011. Ειδικότερα, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:
...όλα τα ασφαλιστικά ταμεία υγείας συγχωνεύονται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Ο ΕΟΠΥΥ αγοράζει υπηρεσίες, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, από τις μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και ιδιωτικούς παρόχους, μέσω συμβάσεων.... Από τον Ιανουάριο του 2013, ο ΕΟΠΥΥ θα αγοράζει νοσοκομειακές υπηρεσίες με βάση προοπτικούς προϋπολογισμούς, μετά την εκπόνηση διαδικασιών κοστολόγησης ανά κατηγορία θεραπείας/παθολογίας (Κλειστά ενοποιημένα νοσήλεια που περιλαμβάνουν πλήρη απορρόφηση κόστους). Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας συγκέντρωσης, ο ΕΟΠΥΥ εξορθολογίζει τον αριθμό των συμβάσεων με ιδιώτες ιατρούς, έτσι ώστε να μειωθεί η αναλογία ιατρών-ασθενών κοντά στον, πολύ χαμηλότερο, μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [2ο τρίμηνο του 2012]
Οι εισφορές που καταβάλλονται από τα μέλη του ΟΓΑ εξισώνονται, σταδιακά, με εκείνες των υπόλοιπων μελών του ΕΟΠΥΥ, όπως προβλέπεται στη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική. Η διαδικασία της εξίσωσης των εισφορών θα ολοκληρωθεί το 2013.

3. Έλεγχος των φαρμακευτικών δαπανών
Για την επίτευξη μείωσης 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το 2012, η Κυβέρνηση θα εφαρμόσει, ταυτόχρονα, ένα σύνολο συνεκτικών πολιτικών οι οποίες θα περιλαμβάνουν αλλαγές στην τιμολόγηση, τη συνταγογράφηση και την αποζημίωση των φαρμάκων.... Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει το σύστημα των συμμετοχών, με σκοπό να απαλλάξει από τη συμμετοχή ένα περιορισμένο, μόνο, αριθμό φαρμάκων, τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένες θεραπευτικές αγωγές. [1ο τρίμηνο του 2012]...
...Ξεκινώντας από το ΤΡΙΜ. 1 – 2012, τα περιθώρια κέρδους των φαρμακείων αναπροσαρμόζονται και εισάγεται το φθίνον περιθώριο κέρδους... Εάν φανεί ότι το νέο αυτό μοντέλο για τον υπολογισμό των περιθωρίων κέρδους δεν επιτυγχάνει το αναμενόμενο αποτέλεσμα, τότε το φθίνον περιθώριο κέρδους θα αναθεωρηθεί εκ νέου.

4. Συνταγογράφηση και παρακολούθηση
Η Κυβέρνηση λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την επέκταση, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, της τρέχουσας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όλους τους ιατρούς, κέντρα υγείας και νοσοκομεία. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση γίνεται υποχρεωτική... οι ιατροί που συνταγογραφούν χειρόγραφα θα χρεώνονται με μία μηνιαία διαχειριστική αμοιβή από τον ΕΟΠΥΥ, προς αποζημίωση των φαρμακείων....
Εάν η μηνιαία παρακολούθηση της δαπάνης δείξει ότι η μείωση των φαρμακευτικών δαπανών δεν παράγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ώστε η φαρμακευτική κατανάλωση να διατηρηθεί υπό έλεγχο. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τον προϋπολογισμό συνταγογράφησης για κάθε ιατρό, το στόχο του μέσου κόστους συνταγογράφησης ανά ασθενή και, εάν χρειαστεί, οριζόντιες περαιτέρω περικοπές τιμών και περιθωρίων κέρδους και αυξήσεις των συμμετοχών. [ΤΡΙΜ. 2-2012]...

5. Τιμολόγηση και χρήση διαγνωστικών υπηρεσιών
Οι τιμές για τις διαγνωστικές υπηρεσίες που παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους αναθεωρούνται με στόχο τη μείωση των σχετικών δαπανών κατά 45 εκ. ευρώ εντός του 2012...

6. Παροχή υπηρεσιών ΕΣΥ
Το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση υλοποιείται βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα με στόχο να μειωθούν οι υφιστάμενες ανεπάρκειες, να αξιοποιηθούν οι οικονομίες κλίμακας και έκτασης και να βελτιωθεί η ποιότητα φροντίδας προς τους ασθενείς. Ο στόχος είναι να μειωθούν περαιτέρω τα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων κατά 8% εντός του 2012. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω:
• της αύξησης της κινητικότητας του προσωπικού υγείας (περιλαμβανομένων των ιατρών) εντός και μεταξύ ιδρυμάτων και υγειονομικών περιφερειών,
• της προσαρμογής της παροχής υπηρεσιών από τα δημόσια νοσοκομεία εντός και μεταξύ νοσοκομείων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και υγειονομική περιφέρεια,
• της αναθεώρησης των δραστηριοτήτων των μικρών νοσοκομείων προς την κατεύθυνση της εξειδίκευσης σε τομείς όπως η αποκατάσταση, η αντιμετώπιση καρκινοπαθών ή ασθενών τελικού σταδίου, όπου χρειάζεται,
• της αναθεώρησης των δομών επειγόντων περιστατικών και εφημεριών,
• της βελτιστοποίησης και εξισορρόπησης της κατανομής των πόρων βαρέως ιατρικού εξοπλισμού (π.χ. τομογράφων, εγκαταστάσεων ακτινοθεραπείας κλπ) ανάλογα με τις ανάγκες....
7. Αμοιβές και διαχείριση ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας
Το αναθεωρημένο σύστημα πληρωμών που χρησιμοποιείται από τον ΕΟΠΥΥ για τη σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας από την αξιοποίηση του προσωπικού (περιλαμβανομένης της μείωσης του κόστους των υπερωριών) θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση τουλάχιστον 100 εκ. ευρώ στο συνολικό κόστος κοινωνικής ασφάλισης που συνδέεται με τους μισθούς και τις αμοιβές των ιατρών το 2012. [ΤΡΙΜ. 4 – 2012]....

Το κείμενο συνεχίζει με άλλες αναφορές σε γενόσημα, φάρμακα, διοίκηση νοσοκομείων κτλ. Ολόκληρο το κείμενο του μνημονίου υπάρχει στην ιστοσελίδα http://www.tovima.gr/files/1/2012/02/10/ellhnikomhmonio.pdf
Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες ή να κάνω τον αντιρρησία σε ότι έχει να κάνει σχέση με μία καλυτέρευση του συστήματος υγείας που σίγουρα είναι απαραίτητη. Σπατάλες έχουν γίνει πολλές και πολλοί είναι αυτοί που φέρουν ευθύνες για την κατάντια του εθνικού συστήματος υγείας. Περιμένουμε ακόμη να δούμε βέβαια αυτούς που διασπάθησαν το δημόσιο χρήμα, να τιμωρούνται. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από ορισμένα «πυροτεχνήματα» επί υπουργίας Λοβέρδου για απατεώνες γιατρούς, κανείς μέχρι τώρα δεν βρίσκεται στην φυλακή, ούτε αυτοί για τους οποίους έγινε τόσο θόρυβος. Στο συγκεκριμένο θέμα, μόνο ένα θα ήθελα να αναρωτηθώ. Αυτά τα υπερτιμολογημένα ιατρικά υλικά (προϊόν διαπλοκής εταιριών και γιατρών) που βύθισαν με χρέη τα νοσοκομεία, ποιοι πολιτικοί έκαναν τις τιμές τους νόμο του κράτους; Γιατί η αλήθεια είναι ότι, οι τιμές όλων των ιατρικών υλικών που χρησιμοποιούν τα νοσοκομεία είναι δημοσιευμένες πάντα σε ΦΕΚ. Και ποιοι γράφουν, υπογράφουν, ψηφίζουν τα ΦΕΚ;
Όσων αφορά το μνημόνιο τώρα, πέρα από τις ωραίες λέξεις που περιέχει, όπως, εξυγίανση, εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός, έλεγχος, διαχείριση κτλ. η αλήθεια είναι μόνο μία, το μνημόνιο οδηγεί στην μείωση των παροχών υγείας του κράτους προς τους πολίτες!
Ας κάνουμε μερικά σχόλια, σημείο προς σημείο.
1. Μείωση παντού, πρώτα στους μισθούς των γιατρών (βασικός και εφημερίες)! Πλέον οι μισθοί φτάνουν επίπεδο γελοιότητας. Μετά από μια ζωή στα βιβλία και αντιμετωπίζοντας καθημερινά τεράστιες ευθύνες οι γιατροί βλέπουν τους μισθούς τους να εξανεμίζονται. Επίσης μειώσεις στην φαρμακευτική δαπάνη, στην πρόνοια, στις δαπάνες των νοσοκομείων.
2. Μείωση του ΑΕΠ για την υγεία <6% (μιλάει μόνο του το ποσοστό). Όλα τα ταμεία στον ΕΟΠΥΥ, καλή ιδέα επί της αρχής, αλλά πως θα ζήσει ένα ταμείο χωρίς χρήματα; Χωρίς επιχορήγηση; Μόνο το ΙΚΑ μέχρι πρότινος είχε χρηματοδότηση μεγαλύτερη προς τον ΕΟΠΥΥ. Και με τους ανασφάλιστους τι θα γίνει; Θα μείνουν εκτός ΕΟΠΥΥ και εκτός συστήματος υγείας, ιδιαίτερα τώρα που αυξάνεται η ανεργία; Τον πιο αδύναμο δηλαδή τον αφήνουμε στο έλεος του θεού.
3. Η φαρμακευτική δαπάνη θα μειώνεται όλο και περισσότερο, με μείωση κέρδους φαρμακοποιών, με αναθεώρηση, δηλαδή αύξηση, της συμμετοχής. Θα ελαττωθούν τα φάρμακα που δικαιολογεί το κράτος ενώ θα αυξάνεται ταυτόχρονα και η συμμετοχή, και αν δεν επιτευχθεί το αποτέλεσμα, και άλλη νέα μείωση, ή καλύτερα αναθεώρηση όπως ακριβώς αναφέρει το κείμενο.
4. Συνταγογράφηση. Όποιος γράφει χειρόγραφα θα χρεώνεται. Και τα αγροτικά ιατρεία; Και όταν το σύστημα συνταγογράφησης δεν δουλεύει; (φαινόμενο κάθε άλλο παρά σπάνιο). Πολύ έξυπνα ο κύριος Λοβέρδος πέρασε νόμο που θα τιμωρείται ο παραβάτης ιατρός, που συνταγογραφεί χειρόγραφα, με 1 ευρώ, για κάθε συνταγή. Ισχύς κανονικά από 1-3-12, αλλά καλύτερα μετά τις εκλογές, έτσι μετέφερε την έναρξη του νόμου από τον Ιούνη. Μετά θα φταίνε οι επόμενοι...
5. Μείωση στην τιμολόγηση των διαγνωστικών υπηρεσιών. Στην ουσία οι ελεύθεροι επαγγελματίες γιατροί δεν θα μπορούν με τις προσφερόμενες τιμές ούτε τα αναλώσιμα τους να αντικαταστήσουν. Για αυτό άλλωστε και στο νησί μας δεν υπάρχουν πια συμβεβλημένοι εργαστηριακοί ιατροί με τον ΕΟΠΥΥ. Ο οποίος ΕΟΠΥΥ βέβαια δεν έχει πληρώσει κανένα ιδιώτη ιατρό από την έναρξη της λειτουργίας του. Ο οποίος ΕΟΠΥΥ μειώνει όλο και περισσότερο τις προσφερόμενες υπηρεσίες του, δηλαδή τις εξετάσεις που μπορούν να εκτελούν οι πολίτες, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τις συμμετοχές.
6. ΕΣΥ. Πρόκειται για την διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ξεκινήσαμε με μείωση της τάξεως του 8% τουλάχιστον, η αλήθεια όμως είναι ότι οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων είναι μειωμένοι κατά πολύ περισσότερο! Οι ελλείψεις στα νοσοκομεία είναι μεγάλες, σε αλλά περισσότερο και σε άλλα λιγότερο, αλλά γίνονται όλο και πιο έντονες. Τα προβλήματα αναπόφευκτα θα οξυνθούν τους επόμενους μήνες, καθώς η προηγούμενη κυβέρνηση δημιούργησε νοσοκομειακούς προϋπολογισμούς που χρειάζονται συνεχείς διορθώσεις.
Επίσης, τι σημαίνει κινητοποίηση προσωπικού όταν εκκρεμούν ακόμη προσλήψεις; Όταν κλείνουν κλινικές στα νοσοκομεία του ΕΣΥ; Ποιο νοσοκομείο έχει αφθονία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ώστε να δικαιολογεί μετακινήσεις; Γιατροί και νοσηλευτές είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων. Είναι πασίγνωστο ότι χρειάζονται όλο και περισσότεροι. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό χρειάζεται ενίσχυση. Οι εφημερίες των ιατρών πρέπει να ενισχυθούν και όχι να μειώνονται όλο και περισσότερο όπως τώρα. Φράσεις του μνημονίου όπως, 'βελτιστοποίηση και εξισορρόπηση της κατανομή βαρέως εξοπλισμού των νοσοκομείων' είναι φανερό ότι θέλουν να οδηγήσουν σε μείωση των προσφερόμενων διαγνωστικών (και όχι μόνο) υπηρεσιών.
7. Τελευταίο σχόλιο για τον ΕΟΠΥΥ. Σαν ιδέα σίγουρα δεν είναι άσχημη τουναντίον. Η ένωση των ταμείων είναι κάτι το προοδευτικό. Το πρόβλημα όμως είναι, ότι, δεν μπορείς να δημιουργήσεις ένα τέτοιο ταμείο, που ουσιαστικά περιλαμβάνει όλο τον Ελληνικό λαό, και ο προϋπολογισμός του να είναι μικρότερος από αυτόν του ΙΚΑ. Δεν μπορείς να δημιουργείς ένα ταμείο μειώνοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Δεν μπορείς να δημιουργείς ένα ταμείο χωρίς ιατρούς, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, αφήνοντας τους ιατρούς απλήρωτους, δίνοντας τους πενιχρές αποζημιώσεις. Ένας χαρακτηρισμός του ΕΟΠΥΥ θα μπορούσε να ήταν «το ταμείο της Δευτέρας», και αυτό γιατί ο συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ ιατρός βλέπει 50 ασθενείς την εβδομάδα. Αν αρρωστήσεις την Δευτέρα το πρωί έχεις ελπίδες να σε δει ο γιατρός με το βιβλιάριο σου, αντίθετα όσο περνάνε οι μέρες τόσο κινδυνεύεις να πρέπει να πληρώσεις.

Αυτά ήταν ίσως τα πιο σημαντικά, κατά την γνώμη μου θέματα, που προκύπτουν από την ίδια την ύπαρξη του μνημονίου και αφορούν την υγεία. Μετεκλογικά θα μας απασχολήσει όλο και περισσότερο το τι υπογράψαμε καθώς, τα προβλήματα στο χώρο της υγείας θα γίνονται όλο και μεγαλύτερα. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τα αντικαρκινικά φάρμακα είναι μόνο μια αρχή αυτών που έπονται...