Το Επιμελητήριο ενημερώνει…

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012 08:47

Το Επιμελητήριο ενημερώνει…

Το Επιμελητήριο ενημερώνει ότι:

1.Yπογράφηκε από την Υπουργό Ανάπτυξης, και τον Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ, η σύσταση του Ταμείου Εγγυήσεων για τις ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


Στόχος είναι μέχρι το 2013 να έχει δοθεί στην αγορά 1 δισ. Ευρώ( 500 εκατ. από πόρους του ΕΣΠΑ κι άλλα τόσα με μόχλευση), αποκλειστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ΕΤΕπ θα δώσει το συγκεκριμένο ποσό στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες με συγκεκριμένους όρους θα πρέπει να το κατευθύνουν μόνο στις μικρομεσαίες.


Πραγματοποιήθηκαν ,επίσης, οι αναγκαίες τροποποιήσεις κοινοτικών κανονισμών, ώστε να δύναται να χρηματοδοτηθεί για πρώτη φορά και το κεφάλαιο κίνησης μιας επιχείρησης.
Πιο συγκεκριμένα:


 Μέχρι τον Ιανουάριο του 2013, η ΕΤΕπ θα χορηγήσει δάνεια ύψους 600 εκ. ευρώ.  Μέχρι το τέλος του 2013, αναμένεται να έχουν χορηγηθεί άλλα 400 εκ. ευρώ και μέχρι το τέλος του 2015 θα χορηγηθούν επιπλέον 440 εκ. ευρώ.


2 .Τον Απρίλιο 2012 αναμένεται να προκηρυχθεί σημαντικό πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων όλων των κλάδων (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισμός, Μεταποίηση), με  συνολικό προϋπολογισμό 500 εκ. ευρώ και με το ποσοστό επιχορήγησης θα κυμαίνεται από 40- 60%. Το πρόγραμμα θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις (με περισσότερα από 2 χρόνια λειτουργίας) όσο και νέες ,αλλά  και επιχειρήσεις που ξεκινούν τώρα τη δραστηριότητά τους.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Κτιριακές Εγκαταστάσεις- Μηχανολογικός Εξοπλισμός- Εξοπλισμός Πληροφορικής & Λογισμικό- Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας- Συστήματα Αυτοματοποίησης- Προβολή & Προώθηση.

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης αναμένεται να κυμαίνεται από 30.000 Ευρώ- 300.000  (Μεταποίηση & Τουρισμός) και από 30.000 - 80.000  (Εμπόριο & Υπηρεσίες).


Ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου  

Μιχαλάτος Θεόφιλος