Αναστολή λειτουργίας και διακοπή μαθημάτων ΓΕΛ Ληξουρίου - Δείτε γιατί

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 12:15

Αναστολή λειτουργίας και διακοπή μαθημάτων ΓΕΛ Ληξουρίου - Δείτε γιατί

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Αναστολή λειτουργίας και διακοπή  μαθημάτων Γενικού Λυκείου Ληξουρίου».

Ο   Δήμαρχος  Ληξουρίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 94 παρ. 4, εδαφ. 27 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010
  3. Το γεγονός ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του Γενικού Λυκείου Ληξουρίου και πρέπει να γίνει άμεσα και με ασφάλεια η μετακόμιση του σχολείου στο νέο κτίριο
  4. Το αριθ. πρωτ. 3440/11-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας με το οποίο παρέχεται έγγραφη συναίνεση για τη διακοπή μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο Ληξουρίου από 13-10-2021 έως 15-10-2021 ώστε να γίνει η ασφαλής μετακόμιση - μεταφορά στο νέο κτίριο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή λειτουργίας και τη διακοπή μαθημάτων του Γενικού Λυκείου Ληξουρίου από την Τετάρτη 13-10-2021 έως και την Παρασκευή 15-10-2021 λόγω μετακόμισης του σχολείου στο νέο κτίριο στο οποίο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής του και με γνώμονα την πλήρη ασφάλεια των μαθητών.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας και στο Δ/ντή της σχολικής μονάδας.

Ο Δήμαρχος Ληξουρίου

Γεώργιος Κατσιβέλης


Ετικέτες: