Με 22 θέματα συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Αργοστολίου τη Δευτέρα

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 30 Μαΐου 2021 10:16

Με 22 θέματα συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Αργοστολίου τη Δευτέρα

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 20764 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως προσέλθετε στην 15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 18:00, σύμφωνα με την αριθ . Δ1α/ΓΠ.οικ 71342/6. 11. 20 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’4899) “ Έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας” προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις μετά την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 για τον Περιφερειακό ΦΟ.Δ.Σ.Α.
Εισήγηση : Επικεφαλής της παράταξης «Για την Επόμενη Μέρα» Γεράσιμος Φόρτες .

2) Έγκριση της αριθ 145 /21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Αργοστολίου έτους 2021.
Εισήγηση: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών .

3) Έγκριση της αριθ 154/21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου σχετικά με την 7η τροποποίηση Προυπολογισμού ( περιέχεται και η 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 21) .
Εισήγηση: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών .

4) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την 138 /21 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .
Εισήγηση: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

5) Τροποποίηση της αριθ 344/20 απόφαση ΔΣ που αφορά την «Εισήγηση για αποδοχή παραχώρησης & Έγκριση Όρων »
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος.

6) Συμπλήρωση της αριθ 102 /21 απόφασης του ΔΣ σχετικά με «Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας με ΠΙΝ στα πλαίσια της δημιουργίας του Film Office «Τοπικό Γραφείο Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών»
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Γεώργιος Τσιλιμιδός

7) Τροποποίηση της με Αριθ. Πρωτ. 9778-19.06.2020 (ΑΔΑ: 6ΞΚΚ46ΜΓΤΤ-8ΟΒ) Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του 1ου Υποέργου με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΟΙΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ KAI ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000528 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Γεώργιος Τσιλιμιδός .


8) Λήψη απόφασης σύστασης Δουλείας Ύδρευσης επί Ακινήτου –Αγροτεμάχιου με υφιστάμενη Γεώτρηση στη θέση "ΡΑΧΗ" εκτός ορίων οικισμού Φραγκάτων Δ.Κ. Ομαλών Δήμου Αργοστολίου .
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος.

9) Λήψη απόφασης σύστασης Δουλείας Ύδρευσης επί Ακινήτου –Αγροτεμάχιου για κατασκευή Αντλιοστασίου και μεταλλικής δεξαμενής στη θέση "ΣΤΕΝΩΜΑΤΑ" εκτός ορίων οικισμού Βαλσαμάτων Δ.Κ. Ομαλών Δήμου Αργοστολίου .
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος.

10) Απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κλειστών, λόγω της πανδημίας του COVID-19, επιχειρήσεων του Δήμου Αργοστολίου.
Εισήγηση : Επικεφαλής της παράταξης” Κεφαλονιά Νησί για Όλους” Αλέξανδρος Παντελειός

11) Ορισμός επιβλεπόντων – επιτροπών φυσικού εδάφους του έργου : «Ανάπλαση Οδού Κρασσά Αργοστολίου » σύμφωνα με την παράγραφο 4
του άρθρου 151 του Ν 4412/2016.
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος.

12) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
“ Κατεδάφιση Κτιρίων ή τμημάτων αυτών στο Δήμο Κεφαλονιάς -Β΄ Φάση”
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος.

13) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης Δ.Ε. Ερίσου Δ. Κεφαλονιάς (Θέση :
Κουρνή /Φλαμπέλου – Φακίστρα)»,
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος.

14) Τοποθέτηση ενδεικτικής πινακίδας φαρμακείου επί της οδού Α. Τρίτση και Κύπρου 2
στο Δήμο Αργοστολίου».
Εισήγηση : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών .

15) ) Έγκριση της αριθ 133/20 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με:
“Προσδιορισμό αρχής – πέρατος και νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Μίνωος &Ασκληπιού στο Αργοστόλι.
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος.

16) ) Έγκριση της αριθ 134 /21 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με: “Προσδιορισμό αρχής – πέρατος και νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Γεωργίου Γεννηματά στο Αργοστόλι
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος.

17) Έγκριση της αριθ 26 /21 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με :
Τροποποίηση της 210/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αργοστολίου.
Εισήγηση : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών .

18) Διόρθωση και συμπλήρωση της αριθ 109/21 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την « Χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες.»
Εισήγηση : Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αργοστολίου

19) Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Αργοστολίου στο «Δίκτυο Καρναβαλικών Πόλεων.
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός.
20) Παράταση του σχεδίου δράσης για την Κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ .
Εισήγηση : Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αργοστολίου

21) Λήψη απόφασης περί καθορισμού του περιεχομένου της προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν3852 /10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν4623/2019.
Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου .

22) Συμπλήρωση της αριθ 10/21 απόφασης ΔΣ σχετικά με «Σύσταση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών».
Εισήγηση :Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου .