Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου: H 19η τακτική συνεδρίαση (Video)

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020 10:20

Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου: H 19η τακτική συνεδρίαση (Video)

19η συνεχιζόμενη τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.163/33282/29.05.2020 και με άρθρο 7 παρ. 11 τα του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού

Συμβουλίου,  η οποία θα πραγματοποιηθεί «Κεκλεισμένων των Θυρών» στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), την 3 Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 με τα ίδια Θέματα .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

Κάμερα: Γιάννης Παπαδάτος 

 https://www.youtube.com/watch?v=W2jb68FH4qM

Τα θέματα  ημερήσιας διάταξης:    

1) Απευθείας παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού –παραλίας επί των οποίων βρισκόταν σε ισχύ μισθωτήρια του έτους 2019.         Εισήγηση : Νομική Υπηρεσία     

2)  Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την 31/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής                         Εισηγητής :  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

  3) Έγκριση της αριθ 73/20 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου  που αφορά   την 6η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.                         Εισηγητής :  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

  4) «Έγκριση  της αριθ 02/20 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου  Αργοστολίου έτους2019 και γι α την περίοδο λειτουργίας του Δήμου, από 1η Σεπτεμβρίου έως 31Δεκεμβρίου 2019».   Εισηγητής :     Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αργοστολίου     

5) Σχετικά με την ένταξη του μνημείου ( Θολωτού Τάφου Τζανάτων )  στο τρέχον ΕΣΠΑ και την εφαρμογή των εγκεκριμένων από το ΚΑΣ και τον Υπουργό  Πολιτισμού  μελετών.                      Εισηγητές : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                         Γεράσιμος Μεταξάς τ. Νομάρχης  Κεφαλονιάς     

6)  Εισήγηση για: Διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την προμήθεια των ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΟΜΑΔΩΝ) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 της υπ' αριθ. 8584/2019 διακήρυξης (ΑΔΑ: ΡΨΞ2ΩΕ5-ΣΥ1) της «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ», για τα οποία ο προηγηθείς διεθνής διαγωνισμός απέβη άγονος.                      Εισηγητής :  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

  7)  «Παράταση του σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ που             διαβιούσαν στον πρόχειρο καταυλισμό της Κρανιάς του Αργοστολίου, σύμφωνα             με την 135/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς.»                          Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός    

8)   «Έγκριση  της αριθ 10/20 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά Πεπραγμένων έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»                Εισηγητής : Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 

  9 )   Έγκριση και αποδοχή της αριθ  29/20 μελέτης σχετικά με τις τεχνικές  προδιαγραφές  Της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (01 ) Απορριμματοφόρου Οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου Πρέσας   χωρητικότητας16m3.»                         Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

10) Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Ακινήτου  στην Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να λειτουργήσει Εποχικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.                                        

 Εισηγητής :  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

11) Έγκριση της αριθ 01/20 μελέτης  σχετικά με ««Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α) του κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστημα  από την υπογραφή της σύμβασης  ως Οκτώβριος   2020 &  του ΔΓΑ,  για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή  μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων»                   Εισηγητής :  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

12)  Αποδοχή και έγκριση Μελέτης  «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων Δημοτικών   Ενοτήτων Δήμου Αργοστολίου»               

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών   

13) Αποδοχή και έγκριση  μελέτης του έργου « Ανάπλαση  Οδού Κρασσά Δήμου Αργοστολίου .»                        Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

14) Αποδοχή και έγκριση μελέτης του έργου « Αποχέτευση Όμβριων Υδάτων έμπροσθεν Δημοτικού Σχολείου Πόρου   »          

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

15) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εργασίες  Αποκατάστασης εξ αιτίας Πλημμυρικών Καταστροφών της Δημοτικής Οδού με την επωνυμία Παλιός Δρόμος Φαρακλάτων                       

  Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

16 ) Συμπλήρωση – προσαρμογή  της αριθ 44/20 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου          με θέμα «Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 7502/19-12-19 (ΑΔΑ: ΩΛΩΘ46ΜΓΤΤ-0ΤΒ) Απόφαση Υλοποίησης με Ιδία Μέσα, Ορισμός Υπολόγου Διαχειριστή και Έγκρισης διάθεσης πίστωσης της Πράξης  με τίτλο : « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ»              Εισηγητής : Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης   

17) Έγκριση της αριθ  03 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με :  «Επαναφορά κάδων απορριμμάτων στην οδό Ριζοσπαστών.»                

  Εισηγητής :  Διεύθυνση Καθαριότητας                

18) Έγκριση της αριθ  04 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με :    « Προσδιορισμός αρχή / πέρατος και νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Σπετσών στο Αργοστόλι.»                  

Εισηγητής :  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών   

19 ) Έγκριση της αριθ  05 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με  «Ανάκληση της αριθμ. 52/2016 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με την έγκριση απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου για την ίδρυση πρατηρίου καυσίμων και   ενέργειας στο Αργοστόλι.»                                 Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών                

20)  Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την Ολική Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων( Συμμείκτων Απορριμμάτων  ) του Δήμου Αργοστολίου στον ΧΥΤΑ της Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Κεφαλονιάς και ορισμός εκπροσώπου για την σύσταση της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης και υλοποίησης της σύμβασης .                            Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

21) Έγκριση της αριθ 13 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με: «Έγκριση άδειας τομής ή εκσκαφής οδοστρώματος, ερείσματος, πεζόδρομου ή πεζοδρομίου αγροτικής οδού εκτός οικισμού Σβορωνάτων Δ.Ε. Λειβαθούς Δήμου Αργοστολίου.»                     Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

22) Έγκριση της αριθ  12 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με: «Πλακόστρωση πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας στην οδό Σουηδίας 83 της       πόλης του Αργοστολίου.»          

 Εισηγητής :  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

23) Έγκριση της αριθ  16 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με:  Ανανέωση χρόνου ισχύος της παραχωρημένης θέσης στάθμευσης Α. με Α. επί της οδού Κοντομίχαλου  (&Βύρωνος

27) στο Αργοστόλι.           Εισηγητής :   Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών      

24) Έργο αποκατάστασης βλαβών και προσδιορισμός χρήσης του πρώην σχολικού συγκροτήματος 2ου και 3ου Γυμνασίου Αργοστολίου.        

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός  

25) Έγκριση της αριθ  11  /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά           με : «Εξέταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων διασταύρωσης Δημοτικών οδών στα  Καλλιγάτα  Λειβαθούς»          

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών                          

26) Εκλογή μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ <Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργοστολίου>                             

 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός  

27)  Εκλογή μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ <Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργοστολίου>                             

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός  

28) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Ηλεκτροφωτισμός Κεντρικής Οδού Κοινότητας Διλινάτων                  Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

29) Έγκριση 1ου Συνοπτικού   Πίνακα της μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αγκυροβολίου Τουριστικών Σκαφών Αγίας Πελαγίας                                          

   Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

30) Εισήγηση για τροποποίηση της αριθ 12/20 (ΑΔΑ:Ψ1446ΜΓΤΤ-91Τ) απόφασης του Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου Αργοστολίου .                                      

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου     

31) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη                               

 Εισηγητής :  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

32)Μεταβίβαση αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                        

 Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου   

33) Λήψη μέτρων  πυροπροστασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου          

   Εισηγητής : Ιωάννης Κουρούκλης   

34) Λήψη μέτρων προστασίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό και μικρούς επαγγελματίες του κλάδου            

Εισηγητής : Ιωάννης Κουρούκλης  

35)   Σχετικά με λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού στην Περιοχή Σκοτεινή Λάσσης Αργοστολίου.              Εισηγητής : Ιωάννης Κουρούκλης                                                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ