Απάντηση Σπύρου σε Φόρτε αναφορικά με ένταξη έργων Δήμου Κεφαλονιάς στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 20:38

Απάντηση Σπύρου σε Φόρτε αναφορικά με ένταξη έργων Δήμου Κεφαλονιάς  στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων

Σε απάντηση της από 16-3-2012 επιστολής σας, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι με το με α.π. 6446/20-02-2012 έγγραφο του Δημάρχου Κεφαλονιάς μας ζητήθηκε να διαβιβάσουμε προς την Διεύθυνση Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αίτημα για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων των έξι έργων που αναφέρετε στο έγγραφό σας, προϋπολογισμού 5.400.000€ και πίστωσης τρέχοντος έτους 2.000.000€.

Με το με α.π. 9273/3669/22-02-2012 έγγραφό μας, αποστείλαμε το αίτημα του Δημάρχου προς τη Διεύθυνση Δημόσιων Επενδύσεων του για προένταξη στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα στην ΣΑΕΠ 022 τα έξι έργα, με την προϋπόθεση ότι οι προτεινόμενες πιστώσεις έτους 2012 (2.000.000€) δεν θα επιβαρύνουν το ποσό των 4.000.000€ που αρχικώς μας είχε διατεθεί από το Εθνικό Σκέλος, αλλά θα είναι επιπλέον των 4.000.000€.

Με την με με α.π. 10816/ΔΕ-1025/06-03-2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προεντάχθηκαν τα έξι έργα στο ΠΔΕ με πίστωση έτους 1.000.000€, αντί 2.000.000€ που είχαμε ζητήσει.

Σε απάντηση επί των ερωτημάτων σας θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι:

1. Βεβαίως το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει πάρει απόφαση, αφού τα έργα αυτά δεν αφορούν έργα με τελικό δικαιούχο την Περιφέρεια, αλλά το Δήμο Κεφαλονιάς. Άρα τα έργα δεν εντάσσονται στο τεχνικό πρόγραμμα της ΠΙΝ, απλώς θα πληρωθούν από το ΠΤΑ, αφού είναι εγγεγραμμένα στην ΣΑΕΠ 022 της ΠΙΝ.

2. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου, προβλεπόταν η αποστολή του προγράμματος μέχρι 23/3/2012, αυτό όμως δεν αποκλείει την προένταξη έργων ή μελετών πριν την έκδοση της εγκυκλίου. Η διαδικασία προένταξης των έργων ή μελετών εφαρμόζεται κάθε χρόνο και αυτό για να μην υπάρχει κενό διάστημα μέχρι την έκδοση της εγκυκλίου κατάρτισης του ΠΔΕ που γίνεται συνήθως αρχές Μαρτίου και η υποβολή του προγράμματος ορίζεται τέλη Μαρτίου.

Με την κατάρτιση του προγράμματος ενσωματώνονται και όλες οι προεντάξεις έργων ή μελετών που έχουν γίνει μέχρι τότε.

Η διαδικασία των προεντάξεων έργων ή μελετών εφαρμόζεται κάθε χρόνο και για τα έργα του ΕΣΠΑ που εντάσσονται στο ΠΔΕ, πριν την έκδοση της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου

3. Φορέας εκτέλεσης έργων ενταγμένων στο Εθνικό Σκέλος δεν είναι μόνο η ΠΙΝ. Ο φορέας εκτέλεσης όλων των έργων καθορίζεται με την απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης που εκδίδεται, μετά την εγγραφή ενός έργου ή μελέτης σε ΣΑΕΠ ή ΣΑΜΠ της Περιφέρειας.

Πρόθεσή μας είναι να ενημερωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο για την ένταξη των έξι έργων και με απόφασή του να οριστεί τελικός δικαιούχος ο Δήμος Κεφαλονιάς.

4. Σύμφωνα με την εγκύκλιο κατάρτισης του ΠΔΕ 2012 οι διατιθέμενοι πόροι από το Εθνικό Σκέλος για την περιφέρειά μας είναι 3.000.000€. Στην κατάρτιση του ΠΔΕ 2012 που ολοκληρώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού της ΠΙΝ, σε συνεργασία με όλους τους φορείς υλοποίησης των έργων, η πρότασή μας για ετήσιες πιστώσεις από το Εθνικό Σκέλος θα είναι 4.000.000€.

Από το ποσό αυτό, 1.000.000€ θα διατεθούν για τις πιστώσεις 2012 των έξι έργων του Δήμου Κεφαλονιάς και 3.000.000€ για τα υπόλοιπα έργα της ΠΙΝ που είναι εγγεγραμμένα στο πρόγραμμα.

Συνοψίζοντας, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η προένταξη των 6 έργων στο ΠΔΕ του 2012 είναι απολύτως νόμιμη, αφού με την προένταξή τους στο πρόγραμμα εξασφαλίζεται αυτόματα και η ένταξή τους στο ΠΔΕ 2012, τα έργα θα εκτελεστούν από το Δήμο Κεφαλονιάς και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από ενδεχόμενη αλλαγή ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.