Διονύσης Μινέτος : Τραγικό το αποτέλεσμα της συγγραφής του αναπτυξιακού σχεδίου του Δήμου Κεφαλονιάς

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013 11:13

Διονύσης Μινέτος : Τραγικό το αποτέλεσμα της συγγραφής του αναπτυξιακού σχεδίου του Δήμου Κεφαλονιάς

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, έχει υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον για την άσκηση μιας αναπτυξιακής πολιτικής που θα θέτει το πλαίσιο για μια αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του συνόλου των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών αποθεμάτων του νησιού μας, η πρακτική δε φαίνεται να πειθαρχεί στις αφετηρίες που θέτουν οι δηλωμένες προθέσεις. Διαχρονικά, η ανάγκη για το σχεδιασμό και την άσκηση μιας ολοκληρωμένης τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής, κατέχει μια σχετικά υποβαθμισμένη θέση σε σχέση με άλλες προτεραιότητες της εκάστοτε πολιτικής μας ηγεσίας.

 

   Σχεδόν πάντα, η συνιστώσα της ολοκληρωμένης διευθέτησης των ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης εμφανίζεται αναβαθμισμένη στα λόγια αλλά περιθωριοποιημένη στην πράξη. Συνήθως, κυριαρχούν οι αποσπασματικές «μικροεξυπηρετήσεις» προκειμένου ο κάθε πολιτικός παράγοντας να αναπαράγει και να επεκτείνει το δικό του στρατό ψηφοφόρων, με συνέπεια την κατασπατάληση πολύτιμων χρηματοδοτήσεων που άλλωστε τελούν υπό καθεστώς σπανιότητας σήμερα. Επομένως, τα αναδυόμενα αναπτυξιακά πρότυπα στο νησί μας διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό τυχαία, ως αποτέλεσμα ασύνδετων ενεργειών οι οποίες δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό πλαίσιο παραγωγής αναπτυξιακής πολιτικής.

Υπό την έννοια αυτή, η πρόσφατη παρουσίαση από το Δήμο Κεφαλονιάς του Επιχειρησιακού Προγράμματος του νησιού μας αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη παρά το γεγονός ότι έρχεται πολύ καθυστερημένα να καλύψει ένα καλά διαπιστωμένο κενό, πολλά χρόνια τώρα.

Η ανάγκη να αναβαθμιστεί το αναπτυξιακό πρότυπο της τοπικής μας οικονομίας με βάση κάποιο σχέδιο, είναι εκ των ων ουκ άνευ. Σε αυτή την προσπάθεια καλούμαστε όλοι να συμβάλλουμε με γόνιμη κριτική και προτάσεις διότι, στο τέλος της ημέρας, το αναπτυξιακό σχέδιο που θα προκύψει αφορά στην πορεία του τόπου και επομένως δεν αποτελεί μια στενή υπόθεση της Δημοτικής Αρχής. Είναι υπόθεση όλων μας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

            Ένα ζήτημα μεσαίας σημασίας, που όμως δεν πρέπει να παραγνωρίζεται, είναι η τεχνική αρτιότητα ενός τέτοιου πονήματος ή αλλιώς η επιμέλεια του κειμένου. Όπως κάθε τεκμηριωμένο κείμενο, ένα αναπτυξιακό σχέδιο θα πρέπει να διακρίνεται από τεχνική αρτιότητα στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τα ζητήματα που πραγματεύεται. Η παρουσίαση πρέπει να είναι ομοιογενής ακολουθώντας κάποιο δομημένο πρότυπο, κάποια φόρμα και όχι τυχαίες και διαρκώς μεταβαλλόμενες επιλογές.

   Σε γενικές γραμμές, η τεχνική αρτιότητα του Σχεδίου είναι χαμηλή παρά το γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια να ακολουθήσει τις προδιαγραφές του Υπουργείου. Οι πίνακες, οι χάρτες και τα διαγράμματα δεν έχουν αρίθμηση, ενώ άλλοτε αναφέρουν την πηγή των παρουσιαζόμενων δεδομένων και άλλοτε όχι. Λόγου χάρη, o πίνακας στη σελίδα 18 δεν αναφέρει πηγή. Στη σελίδα 14, ο σχετικός χάρτης δεν έχει αρίθμηση ούτε λεζάντα.

   Μερικές φορές η αναφερόμενη πηγή δεδομένων δεν ευσταθεί. Ένα παράδειγμα είναι οι χάρτες στις σελ. 25-26 που αναφέρουν ως πηγή το ArcGIS. Όμως, το ArcGIS είναι πρόγραμμα και όχι πηγή δεδομένων. Γενικά είναι ανάγκη το κείμενο να ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο ενιαίο πρότυπο παράθεσης των πληροφοριών και δεδομένων (layout) που παρουσιάζει.

   Η επιλογή που έγινε για την τοπογραφική κλίμακα και το είδος των χαρτών που παρουσιάζονται είναι λανθασμένη. Θα ήταν ίσως σκόπιμο να υπήρχαν μεγαλύτεροι χάρτες στο Παράρτημα και όχι μέσα στο κείμενο. Η υιοθέτηση του χάρτη στη σελίδα 30 είναι ατυχής. Έχει φτιαχτεί (από αυτούς που φτιάχτηκε) για να δώσει μια εικόνα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι σε τοπικό επίπεδο. Είναι αδύνατον να αντληθούν στοιχεία και συμπεράσματα για την Κεφαλονιά από έναν χάρτη τέτοιας κλίμακας.

   Ψεγάδια, αρρυθμίες και αδυναμίες ως προς τη χρησιμότητά τους, παρουσιάζουν και άλλοι χάρτες. Τι «φώτα» μας δίνει ο χάρτης στη σελίδα 24 σχετικά με το οδικό δίκτυο του νησιού; Τίποτε απολύτως. Πρόκειται για καθαρή κατασπατάληση χώρου.

   Δεν έχει νόημα να συνεχίσω. Είναι δεκάδες αυτού του τύπου οι παρατηρήσεις που μπορούν να γίνουν σε όλη την έκταση του κειμένου.

   Τέλος, και σε ότι αφορά στην Ομάδα Μελέτης (σελ. 13) ορθότερο θα ήταν να δηλώνονται οι επιστημονικές ειδικότητες αυτών που συμμετείχαν στη κατάρτιση του σχεδίου και όχι οι θέσεις που κατέχουν στο οργανόγραμμα του Δήμου. Και αυτό, για να μπορεί ο αναγνώστης να διακρίνει αν η Ομάδα έχει τη διεπιστημονική συγκρότηση που απαιτεί ένα τέτοιο εγχείρημα. Τα ράσα (Γενικός Διευθυντής, προϊστάμενος, ειδικός σύμβουλος κλπ) δεν κάνουν τον παπά.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

            Ένα δεύτερο ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας, είναι η παντελής απουσία βιβλιογραφίας στο τέλος του Σχεδίου αλλά και βιβλιογραφικών αναφορών εντός του κειμένου. Το γεγονός αυτό αποδυναμώνει και τεχνικά και ουσιαστικά το Σχέδιο καθώς δηλώνει στον αναγνώστη ότι η Ομάδα Μελέτης δεν συγκέντρωσε και δεν επεξεργάστηκε τα κρίσιμα κείμενα που βρίσκονται στην αιχμή των επιστημονικών και οικονομικών εξελίξεων στους διάφορους τομείς που μελετά.

   Λόγου χάρη, δεν προκύπτει από πουθενά ποιο και τι υλικό, τι έρευνες, τι στρατηγικά κείμενα επεξεργάστηκε η Ομάδα Μελέτης για τον τουρισμό ή άλλους τομείς. Τι πιθανολογούν αυτά τα κείμενα για την εξέλιξη των τουριστικών αγορών μεσοπρόθεσμα; Τι στρατηγικές κινήσεις προτείνουν για τις μικρές τοπικές οικονομίες σαν τι δική μας;

   Και όμως, υπάρχει μια πληθώρα επιστημονικών περιοδικών με σημαντικά ερευνητικά κείμενα σε όλους τους τομείς τα οποία έπρεπε να αξιοποιηθούν. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό τον ζωή. Ποιες είναι οι εξελίξεις στον τομέα των αερομεταφορών και πως θα μας επηρεάσουν; Στις θαλάσσιες μεταφορές και στην κρουαζιέρα; Στον πρωτογενή τομέα και την τυποποίηση; Θα χρειαστεί να ψάξουμε να βρούμε χώρο για νέα ΒΙΠΕ; Πώς θα απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα;

   Σε γενικές γραμμές, το κείμενο είναι ολοκληρωτικά ατεκμηρίωτο και επιφανειακό. Δεν διαφωτίζει τον αναγνώστη για την οικονομικές εξελίξεις, δεν ασχολείται καθόλου με την οικονομική κρίση και τις προεκτάσεις στο περιβάλλον, στην τοπική οικονομία, στην κοινωνία.

Τέλος, ακόμη και τις ελάχιστες φορές που χρησιμοποιηθήκαν κάποια βοηθητικά κείμενα, αυτό δεν έγινε με συντεταγμένο τρόπο. Έγινε μηχανιστικά με τη μέθοδο της αντιγραφής και της επικόλλησης χωρίς να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες του νησιού.

   Θέλει ιδιαίτερη προσοχή πώς παρουσιάζουμε τις πληροφορίες που αντλούμε από άλλα κείμενα. Συνήθως, όταν χρησιμοποιούμε αυτολεξεί μεγάλα σε μέγεθος αποσπάσματα από επιστημονικά κείμενα, τα βάζουμε σε εισαγωγικά και με πλάγιους χαρακτήρες (italics) αναφέροντας το όνομα του συγγραφέα για να είναι κατανοητό στον αναγνώστη ότι τα λόγια είναι κάποιου άλλου.

   Λόγου χάρη, ολόκληρο το περιεχόμενο της σελίδας 84 του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κεφαλονιάς είναι ακριβές απόσπασμα από το επιστημονικό άρθρο των Αθανάσιου Παπαδασκαλόπουλου, Γεώργιου Μέργου και Εμμανουήλ Χριστοφάκη για την Ακαδημία Αθηνών. Η Ακαδημία Αθηνών αναφέρεται αλλά μόνο στην τελευταία παράγραφο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξεχωρίσει ο αναγνώστης πού αρχίζουν και πού τελειώνουν τα λόγια τρίτων και πού της Ομάδας Μελέτης.

   Όπως και να ‘χει, ακόμη και αν κάποιος επιστρατεύσει όλα τα αποθέματα καλής θέλησης που πιθανόν διαθέτει, δύσκολα θα διακρίνει κάποια έστω οριακή χρησιμότητα στην αντιγραφή ολόκληρων σελίδων από άλλα κείμενα και τη μεταφορά τους μέσα στο Αναπτυξιακό Σχέδιο του Δήμου. Δεν έχει νόημα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

            Όμως, το πλέον αδύναμο σημείο του Σχεδίου, το ZERO POINT, έχει να κάνει με την αναλυτική και συνθετική του αξία. Το έλλειμμα αυτό, όπως θα καταδειχθεί στη συνέχεια, έχει επηρεάσει και αποδυναμώσει όλο το Σχέδιο από την αρχή μέχρι το τέλος.

   Στις σελίδες 14-42 του Σχεδίου παρατίθενται διαφόρων ειδών στοιχεία με τρόπο στατικό και στεγνό. Απουσιάζει παντελώς η ανάλυση και ο σχολιασμός τους. Γιατί άραγε επιστρατεύονται όλα αυτά τα στοιχεία; Τι ρόλο καλούνται να παίξουν;

   Για παράδειγμα, ποιο είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από τα στοιχεία για την κτηνοτροφία στη σελίδα 40; Τα στοιχεία δεν έχουν κανένα σχολιασμό!

   Τα στοιχεία της σελίδας 39, τα οποία δείχνουν ότι το ποσοστό συμμετοχής του πρωτογενή τομέα της Κεφαλονιάς στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του νησιού μειώθηκε κατά 27% μεταξύ 2000 και 2008, σε τι συμπέρασμα οδηγούν;

   Με βάση αυτά τα νούμερα, ποιες κινήσεις είναι επιτακτικές στον πρωτογενή τομέα και σε ποιες αγροτικές υποδομές θα πρέπει να κατευθυνθούν τα λίγα διαθέσιμα χρήματα που έχουμε; Σε σφαγεία; Σε αρδευτικά έργα; Πού;

   Δυστυχώς, η ανάλυση των στοιχείων και η σύνθεση των πρώτων κρίσιμων δομικών συμπερασμάτων απουσιάζουν ολοκληρωτικά.

   Πέραν τούτου, ένα μεγάλο μέρος από τα δεδομένα που παρατίθενται θα έπρεπε να μην αναφερθούν καν, καθώς δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στο στρατηγικό σχεδιασμό του νησιού. Η γεωμορφολογία, το κλίμα, τα σεισμολογικά στοιχεία, ο πληθυσμός των τοπικών κοινοτήτων, η απλή απαρίθμηση των υποδομών υγείας, των αθλητικών υποδομών, των πολιτιστικών υποδομών και πολλά άλλα, είναι πράγματα βαρετά και χιλιοειπωμένα. Δεν προσφέρουν τίποτε απολύτως στη συζήτηση. Η δικαιολογία ότι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της νομοθεσίας, δεν ευσταθεί. Διότι οι συγκεκριμένες προδιαγραφές δεν είναι δεσμευτικές, δεν είναι «ευαγγέλιο» ενώ σε ορισμένα τους σημεία, οι συγκεκριμένες προδιαγραφές, είναι για γέλια και για κλάματα. Αν συγκριθούν με τις αντίστοιχες προδιαγραφές που ισχύουν για τους Δήμους της Αγγλίας, του Καναδά κλπ, θα αντιληφθούμε ότι κινούνται στο Μεσαίωνα.

   Ακόμη και έτσι, από τη στιγμή που έγινε η επιλογή να παρουσιαστούν τα εν λόγω στοιχεία στο Σχέδιο, θα έπρεπε να γίνεται ανάλυση αυτών με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων και όχι μια απλή απαρίθμηση, έτσι, για να γεμίζουμε σελίδες. Θα έπρεπε μέσω της ανάλυσης να δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: «Καλύπτουν τις ανάγκες μας ή όχι οι υπάρχουσες υποδομές υγείας ή οι αθλητικές υποδομές;», «Είναι πολλές ή λίγες;», «Δεδομένης της οικονομικής κατάστασης, έχουμε τα απαιτούμενα κεφάλαια να τις συντηρήσουμε και να τις διατηρήσουμε όλες; Ή πρέπει να πάμε σε μια διαφορετική λογική ως προς αυτές;», «Τι προβλήματα διαπιστώνονται;»

   Τέλος, δεν έχουν επιστρατευτεί βασικοί, χρήσιμοι δευτερογενείς δείκτες και εργαλεία ανάλυσης, καταξιωμένα χρόνια τώρα στα πεδία της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης στη διεθνή κοινότητα. Μεγέθη όπως ο υπολογισμός της παραγωγικότητας της τοπικής οικονομίας, το τοπικό εισόδημα και το τοπικό διαθέσιμο εισόδημα, δεν αναφέρονται.

   Δεν αναφέρονται επίσης οι χωρικές σχέσεις του νησιού με τις γύρω περιοχές, οι αλληλεξαρτήσεις, οι ροές αγαθών και οι εμπορικές συναλλαγές. Έχουμε με το Νομό Ηλείας και το Νομό Αχαΐας κάποια σχέση; Ή είμαστε μια κλειστή, στεγανή οικονομία τύπου Αλβανίας την εποχή του Χότζα!

   Τι είδη αγροτικών προϊόντων και σε τι ποσοστό εισάγουμε από τους άλλους Νομούς της χώρας; Ποιο είναι το εμπορικό μας ισοζύγιο με τις γειτονικές περιοχές; Εμείς εξάγουμε τίποτε στους άλλους Νομούς; Πόσα τουριστικά πακέτα καταφέραμε να πουλήσουμε τα προηγούμενα χρόνια σε κατοίκους της Πάτρας ή της Αχαΐας γενικά; Το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος του νησιού μας, από ποιους κλάδους και ποιες γεωγραφικές περιοχές προέρχεται; Μήπως προέρχεται από τον τουρισμό και από την πώληση τουριστικών πακέτων στην Αγγλία και σε τι ποσοστό; Μήπως προέρχεται από τις ιχθυοκαλλιέργειες (και το αγνοούμε) και από την πώληση ψαριών στη Γαλλία και σε τι ποσοστό;

   Διότι η γεωγραφία των εμπορικών συναλλαγών έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο γεωγραφικός χώρος μετράει. Οι οικονομικές δραστηριότητες εξελίσσονται στο γεωγραφικό χώρο και όχι πάνω στο κεφάλι μιας καρφίτσας, κατά τρόπο αφηρημένο και γενικό όπως αφήνει να εννοηθεί το Σχέδιο.

   Στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν ίσως δόκιμο να είχαν επιστρατευτεί στην ανάλυση μεγέθη όπως ο δείκτης τοπικής εξειδίκευσης (location quotient), ο δείκτης του Theil, ο συντελεστής Gini, ο συντελεστής Florence, κάποια υποτυπώδης ανάλυση Εισροών – Εκροών (Input-Output Analysis), ο περιφερειακός πολλαπλασιαστής, οι συντελεστές εμπορίου κλπ.

   Πώς αλλιώς θα διαγνώσεις τα δυνατά και αδύνατα σημεία σου, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που υπάρχουν γύρω σου;

   Δυστυχώς, τίποτε από όλα αυτά δεν υπάρχει στο Σχέδιο. Δεν επιστρατεύεται ούτε ένα εργαλείο χωρικής ανάλυσης, ούτε ένας δείκτης από το επιστημονικό πεδίο της περιφερειακής ανάπτυξης.

   Τέλος, σημαντικοί τομείς της οικονομικοκοινωνικής ζωής αγνοούνται στο Σχέδιο. Το ΤΕΙ δεν έφυγε ΑΚΟΜΑ! Ποιος είναι ο ρόλος του ΤΕΙ στην τοπική κοινωνία, στην οικονομία, στην ανάπτυξη; Μπορεί να μας βοηθήσει με τεχνογνωσία στον τομέα της παραγωγής ποιοτικών αγροτικών προϊόντων; Μπορεί να μας βοηθήσει στον τομέα της τουριστικής προβολής; Μπορεί να δώσεις καινοτόμες προτάσεις στις τοπικές επιχειρήσεις για τους σύγχρονους τρόπου διοίκησης των επιχειρήσεων;

   Είμαστε από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ψαριών αλλά για τις ιχθυοκαλλιέργειες δεν υπάρχει κουβέντα στο σχέδιο. Είναι καλές; Είναι κακές;

   Κουβέντα και για την παράκτια ζώνη, τη διαχείριση των παραλιών και τη θάλασσα παρόλο που είμαστε νησί.

   Το ίδιο και για τον τομέα της ενέργειας και ας παράγουμε 100 MW ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως εξάγοντας 50από αυτά τα μεγαβάτ.

   Τομείς αιχμής όπως είναι οι παραπάνω αλλά και πολλοί άλλοι, δεν πρέπει να μένουν στον «πάγκο», διότι η ανάλυση χάνει σε πληρότητα και βάθος. Αλήθεια, ποιο είναι το σχέδιο του Δήμου για την τόνωση της απασχόλησης, για την προσέλκυση χρήσιμων για την τοπική οικονομία επενδύσεων, για την απώθηση επιβλαβών για την τοπική κοινωνία επενδύσεων;

 

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

            Από τη σελίδα 44 έως την 46 αλλά και στη συνέχεια ως την σελίδα 81, επιστρατεύεται ως μεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης η «Ανάλυση SWOT» για να αναδείξει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του νησιού μας καθώς και τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που υπάρχουν. Θα πει κάποιος ότι αυτή τη μεθοδολογία προτείνει η νομοθεσία, επομένως αυτή υιοθετεί και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.

   Κακά τα ψέματα. Η «Ανάλυση SWOT» δεν είναι μεθοδολογία. Είναι ένα εφεύρημα χαμηλής χρησιμότητας που έρχεται να βολέψει αυτούς που είναι άσχετοι με τα Μαθηματικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος δεν ξέρει Μαθηματικά κάνει μια «Ανάλυση SWOT» και στη συνέχεια, χαρά γεμάτος, ανακοινώνει ότι ανακάλυψε τις Ινδίες.

   Για να έχει κάποια οριακή χρησιμότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα η «Ανάλυση SWOT», προϋποθέτει τη διεξαγωγή αποδεκτών ερευνητικών μετρήσεων για τον υπολογισμό των διαφόρων οικονομικών και κοινωνικών μεγεθών. Πώς θα πεις ότι κάτι είναι μεγάλο πλεονέκτημα ή μεγάλο μειονέκτημα αν δεν το μετρήσεις με κάποιο τρόπο; Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταλήγουμε σε βερμπαλισμούς και διαισθητικά συμπεράσματα που μπορεί να έχουν σχέση με την πραγματικότητα, μπορεί όμως και να μην έχουν.

   Για παράδειγμα, στη σελίδα 44 αναφέρεται ως μείζον μειονέκτημα της Κεφαλονιάς το Επαρχιακό οδικό δίκτυο διότι απαιτεί συχνές συντηρήσεις. Πουθενά όμως στο Σχέδιο δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το ετήσιο κόστος συντήρησης του Επαρχιακού δικτύου ανά χιλιόμετρο δρόμου, ή στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των λακκουβών ανά χιλιόμετρο δικτύου. Πώς κατέληξε η μελετητική ομάδα σε αυτό το συμπέρασμα, που στο κάτω-κάτω μπορεί και να ισχύει; Μήπως, κοιτώντας το χάρτη του οδικού δικτύου στη σελίδα 24; Μπορείς όμως να μετρήσεις λακκούβες ή να υπολογίσεις κόστη συντήρησης από την πληροφορία που σου δίνει ο συγκεκριμένος χάρτης; Επιτρέψτε μου να έχω τις αμφιβολίες μου. Δεν υπάρχει λοιπόν συσχέτιση παρουσιαζόμενων πληροφοριών, συμπερασμάτων και σχεδιαζόμενων μέτρων.

   Δυστυχώς, όλα τα βασικά συμπεράσματα της «Ανάλυσης SWOT» είναι επιφανειακά και δε στηρίζονται σε ανάλυση στοιχείων. Και αυτό γίνεται φανερό αν κανείς κοιτάξει τις σελίδες 67-81 του Σχεδίου που αφορούν τους οικονομικούς δείκτες του Δήμου Κεφαλονιάς. Ο συντάκτης του συγκεκριμένου τμήματος έχει προσπαθήσει να παρουσιάσει δευτερογενείς επεξεργασμένους δείκτες που εν πάσει περιπτώσει, κάτι λένε, κάτι μετράνε. Και στη συνέχεια, στη σελίδα 80 με βάση τους δείκτες προσπαθεί να σχηματίσει τα πρώτα βασικά συμπεράσματα για το θέμα και στη συνέχεια να κάνει ταξινόμηση δυνατών και αδύνατων σημείων στην Ανάλυση SWOT. Η ποιότητα του τμήματος αυτού έχει περιθώρια βελτίωσης, ωστόσο απέχει παρασάγγας από το υπόλοιπο κείμενο του Σχεδίου, το οποίο μοιάζει με τα κομμάτια ενός πάζλ ατάκτως ριγμένα πάνω στο τραπέζι.

   Και όμως, υπάρχουν τόσες μεθοδολογίες και αναλυτικά εργαλεία που θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για να «ξεζουμίσουν» τα στοιχεία. Η Ανάλυση Tobit, η Λογιστική Παλινδρόμηση, η Data Envelopment Analysis, η Ανάλυση Κανονικής Συσχέτισης. Η νομοθεσία μπορεί να μην τις αναφέρει, ωστόσο δεν τις απαγορεύει κιόλας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

            Η κριτική και οι παρατηρήσεις επί του Σχεδίου θα μπορούσαν να συνεχιστούν και επί του καταληκτικού τμήματος που αφορά στο όραμα, τις προτάσεις και τα σχεδιαζόμενα έργα. Εφόσον νωρίτερα δεν έγινε ανάλυση και σύνθεση συμπερασμάτων είναι φυσικό το όραμα να θυμίζει σλόγκαν της Γιουροβίζιον και οι προτάσεις και τα σχεδιαζόμενα έργα «φτερό στον άνεμο». Δεν έχει νόημα όμως μια περαιτέρω επέκταση της κριτικής. Το μόνο αποτέλεσμα που μπορεί να επιφέρει, είναι να επιτείνει το στρες, την απογοήτευση και τη στενοχώρια στον αναγνώστη.

            Ποιος έχει όμως την πολιτική ευθύνη για αυτό το αποτέλεσμα που εκθέτει το Δήμο, τη Δημοτική Αρχή και την Κεφαλονιά εν γένει; Προκύπτει ότι ο συντονιστής της Ομάδας Μελέτης είναι ο Αντιδήμαρχος επί των Οικονομικών. Αγαπητέ Αντιδήμαρχε, φίλε Σάββα, μπορεί να έχεις αναλάβεις μόλις πρόσφατα τα τωρινά σου καθήκοντα και επομένως να μην είχες τον απαιτούμενο χρόνο να ασχοληθείς σοβαρά με το θέμα, όμως το αποτέλεσμα είναι πέραν πάσης αμφιβολίας τραγικό και έχεις ευθύνη για αυτό.

            Δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη η Μελετητική Ομάδα. Μερικούς από τη Μελετητική Ομάδα τους γνωρίζω προσωπικά. Ξέρω και βλέπω ότι πασχίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, και πάντως πέρα κάθε έννοιας εύλογου ωραρίου, με τις ευθύνες, τα καθήκοντα και τις δουλείες που τους έχετε αναθέσει. Είναι δυνατόν ποτέ να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας ένα τέτοιο έργο συγγραφής του Αναπτυξιακού Σχεδίου του Δήμου, χωρίς καμία απολύτως εξωτερική τεχνική βοήθεια, με τόσα πράγματα που έχουν στο κεφάλι τους; Προσωπικά, αν ήμουν στη θέση τους, δεν θα είχα μπορέσει να ανταπεξέλθω, και πιθανόν να είχα παραδώσει ένα χειρότερο αποτέλεσμα, τραγικότερο.

            Η επίκληση του γεγονότος ότι με αυτόν τον τρόπο αξιοποιείται το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό του Δήμου και παράλληλα δεν ξοδεύονται οικονομικοί πόροι από το Δημοτικό Ταμείο, δεν ευσταθή. Θα μπορούσατε να είχατε απευθυνθεί σε 10 ή 20 καταξιωμένους Κεφαλλονίτες Καθηγητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού (εξαιρώ τους κ. Γερουλάνο και το φίλο του κ. Παπανδρέου του Harvard) να αναλάβουν την τεχνική υποστήριξη του εγχειρήματος, χωρίς χρήματα φυσικά. Όταν πριν από 3-4 χρόνια ο Νομάρχης Καρδίτσας, μιας μειονεκτικής περιοχής με πολλά προβλήματα, απήφθυνε έκκληση στους Καρδιτσιώτες Καθηγητές ανά τον κόσμο να βοηθήσουν στο σχεδιασμό του Αναπτυξιακού Σχεδίου του Νομού Καρδίτσας, πάνω από 200 Καρδιτσιώτες Καθηγητές από το εσωτερικό και το εξωτερικό μαζεύτηκαν στην Καρδίτσα χωρίς να απαιτήσουν αποζημίωση για εισιτήρια, διαμονή, διατροφή ή άλλες αμοιβές, με μοναδικό κίνητρο το αίσθημα ευθύνης απέναντι στη γενέθλια γη. Οι δικοί μας γιατί θα αρνούνταν να βοηθήσουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους;

            Ο πολιτικός χειρισμός του όλου ζητήματος ήταν λάθος. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι ένα από τα λίγα πράγματα που απαιτεί εξωτερική τεχνική υποστήριξη υψηλής ποιότητας και εμπλοκή Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Αν δε ζητάτε βοήθεια σε ένα τέτοιο θέμα, τότε σε τι θα ζητήσετε; Στο σχεδιασμού του αγροτικού δρόμου που πάει στο χωράφι του κυρ. Γιάννη ή στην κατασκευή του σκαλοπατιού έξω από το σπίτι της κυρά Μαρίας;

            Με τον τρόπο που χειριστήκατε την υπόθεση, πιθανόν να καταφέρετε να ξεγελάσετε κάποιον επίτροπο ή ελεγκτή ότι ο Δήμος Κεφαλονιάς έχει Αναπτυξιακό Σχεδιασμό και άρα δικαιούται έγκρισης του προϋπολογισμού και του τεχνικού του προγράμματος. Ωστόσο, η σκληρή πραγματικότητα καταγράφει ότι για μια ακόμη τετραετία δεν υπάρχει ουσιαστικό σχέδιο και μπούσουλας για το νησί.

            Η Ανεξάρτητη Αγαπημένη Κεφαλονιά, μέσω του επικεφαλή της, έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι δεν διακατέχεται από παραταξιακά στεγανά και αντιπολιτευτικά σύνδρομα όταν πρόκειται για το καλό του τόπου. Είναι έτοιμη να προσφέρει τεχνογνωσία, ουσιαστική βοήθεια και συνδρομή σε οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή, αρκεί να πάει το νησί ένα βήμα μπροστά.

            Και είναι επιτακτική η ανάγκη να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Να αποδεσμευτούμε από ότι μας κρατάει δεμένους στο χθες, στο τέλμα, στη μιζέρια. Από ότι πνίγει τις ικανότητες και τη δημιουργικότητα αυτού του νησιού.

            Η Ανεξάρτητη Αγαπημένη Κεφαλονιά, αμέσως μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης του Δήμου στις επερχόμενες εκλογές, δεσμεύεται ότι θα ενεργοποιήσει χωρίς καθυστερήσεις τη διαδικασία κατάρτισης και εφαρμογής ενός πραγματικού Αναπτυξιακού Σχεδίου για το νησί.

Διονύσης Μινέτος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

με την «Ανεξάρτητη Αγαπημένη Κεφαλονιά»