Ανάκληση Απόφασης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης στην ΕΟ Διβαράτα- Αγκώνα

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 24 Ιουλίου 2021 12:19

Ανάκληση Απόφασης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης στην ΕΟ Διβαράτα- Αγκώνα

 «Ανάκληση Απόφασης Προσωρινής Κυκλοφοριακής Ρύθμισης στην Ε.Ο. 25 Διβαράτα – Αγκώνα – Αργοστολίου».

Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ    ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

    α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .

    β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας» ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

    γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής Αστυνομίας» .

    δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής Αστυνομίας».

    ε)  Την υπ’ αριθ. 16/2020 από 19-9-2020 Απόφαση Προσωρινής Κυκλοφοριακής Ρύθμισης της Υπηρεσίας μας.

    στ) Την υπ’ αριθ. 17/2020 από 21-9-2020 όμοια απόφαση μας (μερική ανάκληση).      

      ζ)  Το υπ’ αριθ. 55813/13705 από 23-7-2021 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.      

        και  αποσκοπούντες  στην  εξασφάλιση  της  ομαλής  και  ασφαλούς  κυκλοφορίας  

        των   οχημάτων και αφού λάβαμε υπόψη το ανωτέρω (ζ) σχετικό έγγραφο

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.  Την  ανάκληση της ανωτέρω (ε) απόφασης μας, ήτοι την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας και ΜΟΝΟ ως προς το σκέλος που αφορά την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό 25 Διβαράτα – Αγκώνα – Αργοστολίου και συγκεκριμένα από την θέση «Σινιόρι» μέχρι τον οικισμό Αγκώνα.

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν οι ανωτέρω (ε) και (στ) αποφάσεις μας.

3. Οι αποδέκτες προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την ενημέρωση τους.