Ενημέρωση για αλλαγές που επέρχονται με τον νέο κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 03 Ιανουαρίου 2013 09:47

Ενημέρωση για αλλαγές που επέρχονται με τον νέο κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Στην προσπάθεια που κάνουμε για γρήγορη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση αναφέρουμε παρακάτω κάποια θέματα του νέου ΚΦΑΣ που πρέπει να προσεχθούν εν όψη της ισχύος του από 1/1/2013. Γενικά ισχύουν οι λύσεις που έχουν δοθεί στο παρελθόν από το Υ.Ο ως και λύσεις που θα δοθούν στο μέλλον για προβλήματα που θα προκύψουν τότε. • Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής ο υπόχρεος φυσικό πρόσωπο, που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά.

Για να απαλλαγεί κατά την έναρξη πρέπει να εγκρίνει ο επιθεωρητής .

Για να απαλλαγεί παλιός επιτηδευματίας, αν θα γίνεται με έγκριση επιθεωρητού, μέσω μητρώου η θα είναι αυτονόητη η απαλλαγή αναμένουμε διευκρινήσεις. Το πιθανότερο να γίνεται με έγκριση επιθεωρητού
• Καταργείται η επιτροπή λογιστικών βιβλίων.
• Καταργείται το βιβλίο ιδρυτή.
• Επανέρχονται στην εκτύπωση τα λογιστικά βιβλία.

Καταργούνται οι εκτυπώσεις ισοζυγίου για τα Γ κατηγορίας και η μηνιαία κατάσταση εσόδων εξόδων για τα Β. Πρακτικά αυτό σημαίνει αναλυτική εκτύπωση σε αθεώρητο. Γενικά από 01/01/2013 καταργούνται τα θεωρημένα βιβλία. Επιπλέον:

• Για αλλαγή από χειρόγραφη τήρηση βιβλίων σε μηχανογραφική απαιτείται μεταβολή στο μητρώο.
• Το όριο για το Βιβλίο αποθήκης είναι 5.000.000,00 ανά χρήση και όχι στις 2 χρήσεις.
• Τα αποθέματα που βρίσκονται σε υποκατάστημα ή σε αποθηκευτικό χώρο καταχωρούνται υποχρεωτικά στο βιβλίο απογραφών της έδρας ανά υποκατάστημα. Τα δεδομένα των αγαθών αυτών δίνονται άμεσα στον έλεγχο που διενεργείται στο υποκατάστημα ή στον αποθηκευτικό χώρο.
• Για τα Β κατηγορίας ισχύει το όριο των 150.000,00 για την απογραφή.
• Επίσης ισχύουν οι ΠΟΛ για την απαλλαγή απογραφής για ορισμένα επαγγέλματα με Β κατηγορίας βιβλία, καθώς επίσης και οι λύσεις για την ομαδοποίηση προϊόντων.
• Για τήρηση στοιχείων άλλης σειράς δεν χρειάζεται γνωστοποίηση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

• Για τα Γ κατηγορίας (διπλογραφικά) μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. Στην ίδια προθεσμία ενημερώνεται το γενικό καθολικό και τα αναλυτικά καθολικά με εξαίρεση αυτά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα οποία μπορεί να ενημερώνονται μέχρι την εικοστή (20η) του μεθεπόμενου μήνα.
• Για τα Β κατηγορίας (απλογραφικά) Η καταχώρηση - ενημέρωση του βιβλίου εσόδων - εξόδων με τις πιο πάνω πράξεις γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
• Παραμένει η διάταξη , όπου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους για τα Β κατηγορίας, καταχωρείται συγκεντρωτικά, ανάλυση των δεδομένων ανάλογα με τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος και την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Τα πρόσθετα βιβλία μόνο του άρθρου 10 παρ. 5 του ΚΒΣ και ΠΡΟΣΟΧΗ όχι άλλων διατάξεων ή νόμων (πχ. του άρθρου 45 του ΦΠΑ) παρέμειναν για τα παρακάτω επαγγέλματα.

• Εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας
• Εκπαιδευτήρια
• Κλινική ή θεραπευτήριο
• Κέντρα αισθητικής
• Γυμναστήρια
• Χώροι στάθμευσης
• γιατροί και οδοντίατροι

ΠΡΟΣΟΧΗ Για τα βιβλία που καταργήθηκαν απαιτείται ή να θεωρηθούν ΑΠΥ για λιανική ή να εκδίδονται οι αποδείξεις με τη χρήση ΦΤΜ ή μηχανισμού.. Οπότε για όσους από τους επιτηδευματίες έχουν καταργηθεί τα πρόσθετα βιβλία, πρέπει αυτοί να μεριμνήσουν να θεωρήσουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, ή όποια στοιχεία έκδιδαν μέχρι σήμερα αθεώρητα λόγω ακριβώς της τήρησης του πρόσθετου βιβλίου το οποίο καταργήθηκε.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

• Η απαλλαγή έκδοσης ΔΑ μεταξύ εγκαταστάσεων που δινόταν από τον έφορο είναι πλέον αρμοδιότητα του επιθεωρητή. Γενικά πολλές δικαιοδοσίες του εφόρου είναι πλέον δικαιοδοσίες του επιθεωρητή
• Το ΔΑ πλέον αντικαθιστά το δελτίο ποσοτικής παραλαβής.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

• Ειδικά, τα τιμολόγια και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου συνενωμένα ή μη με στοιχεία διακίνησης μπορεί να εκφράζονται σε ξένη γλώσσα για συναλλαγές και στο εσωτερικό της χώρας.
• Τίθεται σε εφαρμογή η αυτοτιμολόγηση όπου μπορεί κάποια επιχείρηση να αυτοτιμολογεί τον εαυτό της και να δίδει αντίγραφο στον προμηθευτή. Αναμένουμε οδηγίες για αυτή τη διαδικασία, επειδή είναι νέα.

Χρειάζεται συμφωνητικό στη ΔΟΥ.
• Δεν είναι πλέον υποχρεωτικό στα στοιχεία, να αναγράφονται το επάγγελμα και η ΔΟΥ των αντισυμβαλλομένων.
• Επί επιστροφής αγαθών το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από το χρόνο της παραλαβής τους και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα αγαθά.
• Σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.

Η ανωτέρω διάταξη που αφορά και εμάς, τους φοροτεχνικούς καλύπτεται με την σύνταξη συμφωνητικού για απαίτηση τέλος του έτους. Πρέπει δηλαδή να συντάσσεται συμφωνητικό από το οποίο να προκύπτει πως η αμοιβή μας είναι απαιτητή το τέλος της διαχειριστικής περιόδου, ώστε να μπορούμε και εμείς να εκδίδουμε τιμολόγιο κάθε τέλος έτους. Σε περίπτωση μη κατάθεσης του συγκεκριμένου συμφωνητικού, είμαστε υποχρεωμένοι να εκδίδουμε παραστατικά για κάθε υπηρεσία (π.χ. κάθε τρίμηνο για το ΦΠΑ, όποτε υποβάλλεται δήλωση για τη δήλωση κλπ)
• Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου το γεγονός γνωστοποιείται άμεσα από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (θα γίνει εντός δύο ημερών).

Δεν εκδίδεται τιμολόγιο αγοράς αλλά τίτλος κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται, τα στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής.

ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

• Επί παροχής υπηρεσιών από ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα χωρίς αμοιβή, στην απόδειξη λιανικής αναγράφεται η ένδειξη «δωρεάν», εφόσον δεν εκδίδεται στοιχείο αυτοπαράδοσης.
• Στην επιστροφή λιανικώς πωληθέντος αγαθού, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη, εφόσον επιστρέφεται ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ.

Έγγραφα μεταφοράς

• Ο μεταφορέας μπορεί να εκδίδει, αντί φορτωτικής, τιμολόγιο ή απόδειξη, εφόσον τηρείται το ημερολόγιο μεταφοράς.

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Ισχύουν οι διατάξεις για τις ΦΤΜ και τους μηχανισμούς σήμανσης.
Μέχρι τις 31/12/2013 όπου θα ξαναμελετηθεί το θέμα, θεωρούνται από τις ΔΟΥ τα παρακάτω στοιχεία.

• Δελτίο Αποστολής.
Επίσης και κάθε συνενωμένο στοιχείο με ΔΑ.
• Αποδείξεις για την παροχή υπηρεσιών λιανικώς.
Εμείς εκδίδουμε Αποδείξεις για Παροχή Υπηρεσίας θεωρημένη προς ιδιώτες και Τιμολόγιο αθεώρητο προς επιτηδευματίες.
• Τα βιβλία είναι αθεώρητα για πράξεις από 1/1/2013.
Ο Δεκέμβριος 2012, η απογραφή κλπ θα είναι σε θεωρημένο βιβλίο.
• Τα αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανογραφικά, μπορεί να μην εκτυπώνονται, εφόσον τα δεδομένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης, με την προϋπόθεση ότι, τα δεδομένα αυτά εκτυπώνονται άμεσα όταν ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο.

Η μη διαφύλαξη ή η αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου αυτών εξομοιώνεται με μη τήρηση των βιβλίων.
• Με γνωστοποίηση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας του υπόχρεου μπορεί τα βιβλία να ενημερώνονται σε άλλο τόπο με τα πρωτογενή φορολογικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, τα οποία μετά την ενημέρωση τους, επιστρέφονται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν.

Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών

• Παραμένει το όριο των 3.000,00 που αφορά εξόφληση με μετρητά για επιτηδευματίες και 1.500,00 για ιδιώτες.
• Στο ίδιο ποσό των 3.000,00 ανέρχεται πλέον και η αγορά αγροτικών προϊόντων.
• Επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.
προς πληρέστερη ενημέρωση σας επισυνάπτουμε δύο (2) ακόμη αρχεία

1- αρχείο με τους συντελεστές που θα ισχύσουν από 01/01/2013 για φυσικά και νομικά πρόσωπα
2-Ενα συνοπτικό πίνακα του "μίνι" φορολογικού νομοσχεδίου με τις καταργηθείσες, τροποποιηθείσες και κωδικοποιημένες διατάξεις"

σε συνεργασία πάντα με την επιστημονική ομάδα της taxheaven

εκ του γραφείου

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Κώστας Ποδηματάς

Λογιστής - Φοροτεχνικός

Τηλ-fax 2671026171

e mail. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.