Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην αγροτική οδό που οδηγεί στην παραλία του Μύρτου, λόγω βλαβών του οδικού δικτύου

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020 09:12

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην αγροτική οδό που οδηγεί στην παραλία του Μύρτου, λόγω βλαβών του οδικού δικτύου

 "Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην αγροτική οδό που οδηγεί στην παραλία Μύρτου Κεφ/νίας, λόγω βλαβών του οδικού δικτύου"                 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

   α) Του άρθρου 8 Ν. 2800 / 2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

   β) Των άρθρων 3 παρ. 2 , 4 παρ. 3 , 19 παρ. 3 και 52 παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

       «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

         ισχύει με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

   γ) Του άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής  

       Αστυνομίας » .

δ) Των άρθρων 31 κ.ε. του Π.Δ. 161 /88 « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής    

       Αστυνομίας » .

     ε) Το υπ’ αριθμ’ 7340 από 12-10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

           του Δήμου Σάμης.

     στ) Την υπ’ αριθμ’ 7174/20/2234176 από 13-10-2020 αναφορά του Α.Τ. Σάμης.

   και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού,  

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την προσωρινή εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πεζών και όλων των οχημάτων στην αγροτική οδό που οδηγεί στην παραλία του Μύρτου Δ.Ε. Πυλάρου και συγκεκριμένα τετρακόσια 400 μέτρα από την διασταύρωση της με την υπ’ αριθμ 25 Ε.Ο. (Αργοστολίου-Σινιόρι-Φισκάρδου ) μέχρι και την παραλία, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, λόγω μη βατότητας της οδού εξαιτίας βλαβών του οδοστρώματος (διαβρώσεις καταστρώματος, υποχώρηση οδοστρώματος και κατολισθήσεις πρανών) , από σήμερα 13-10-2020 και μέχρι και την αποκατάσταση της βατότητας της οδού.

Άρθρο 2ο  

   

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σάμης παρακαλείται για την τοποθέτηση και συντήρηση της απαιτούμενης οδικής σήμανσης, καθώς και για την λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 9 και 10 του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα Οδικής   Κυκλοφορίας » και τις υποδείξεις της αρμόδιας για την εφαρμογή Υπηρεσίας (Α.Τ. Σάμης).  

Άρθρο 3ο

Η παρούσα ισχύει:

-Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Σάμης και τον υπεύθυνο της αρμόδιας Υπηρεσίας για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

-Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.

-Από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

Άρθρο 4ο

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε και ισχύει με τους Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 5ο

Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ. Σάμης το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να επιβλέψει για την τοποθέτηση των αναγκαίων πινακίδων και την αφαίρεση τους μετά την αποκατάσταση της βατότητας της οδού και να επιτηρεί σε καθημερινή βάση το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.-  

                                                                                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                                  Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

                                                                                                   Αστυν. Διευθυντής
                


Ετικέτες:


ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ