Η προκήρυξη των έξι θέσεων μονίμων ιατρών στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020 17:00

Η προκήρυξη των έξι θέσεων μονίμων ιατρών στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς

Προκήρυξη για  πλήρωση  επί  θητεία  θέσεων  ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ Επιμελητή Β΄ Αναισθησιολογίας, Διευθυντή Γαστρεντερολογίας, Διευθυντή Εσωτερικής Παθολογίας, Επιμελητή Β΄ Εσωτερικής Παθολογίας, Επιμελητή Α΄ Πνευμονολογίας και Φυματιολογίας για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Έχοντας υπόψη:

1.   Τις διατάξεις:

α. της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν.2071/1992 (Α΄123) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ/Α/21)

β.   των άρθρων 3και 4 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ/Α/204)

γ.   του τρίτου άρθρου του ν. 4655/2020 (ΦΕΚ/Α/16)

δ. του άρθρου 43 του ν.1759/1988(Α΄50) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4461/2017 (Α΄38)

ε. τον άρθρων 165 και 168 του ν.4600/2019 (Α΄43)

στ. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος : οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης , των κυβερνητικών οργάνων και τις κεντρικής δημόσιας διοίκησης»

2.      Το π.δ.121/2017 (ΦΕΚ 148/Α/9-10-2017) « Οργανισμός του Υπουργείου

Υγείας»

3.      Το π.δ 83/2019 (ΦΕΚ121/Α) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης , Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

4.      Το    π.δ.    84/2019(ΦΕΚ123/Α)    «Σύσταση   και    κατάργηση    Γενικών

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»

5.      Την υπ΄αριθμ. 54713/18-7-2019 (ΦΕΚ3105/2-8-2019) απόφαση ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Υφυπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη

6.      Την   υπ΄αριθμ.   Α1α/οικ.59426/14-8-2019(ΦΕΚ   /ΥΟΔΔ/578/16-8-2019)

απόφαση  «Διορισμός  μετακλητού  Γενικού  Γραμματέα  Υπηρεσιών  Υγείας  του

Υπουργείου Υγείας».

7.      Την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/5-2-2020 (ΦΕΚ/Β/320 )Υπουργική Απόφαση

«Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ:ΩΙΖΦ465ΦΥΟ-Υ25)

8.    Την  αριθμ.  Γ4α/Γ.Π.οικ.7328/5-2-2020  (ΦΕΚ./τ.Β΄/319)  Υπουργική απόφαση «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ:

6Α1Υ465ΦΥΟ-ΥΓΞ)

9.      Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./122/14939/15-5-2019 Π.ΥΣ.

10.    Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας

11.    Την υπ’  αριθμ Γ4β/ΓΠοικ 4404/10-01-2020  που δημοσιεύτηκε στο αριθμ

4/10-01-2020/τ. Υ.Ο.Δ.Δ ΦΕΚ «Διορισμός Κοινού Διοικητή των Διασυνδεόμενων

Γενικού    Νοσοκομείου    Κεφαλληνίας    και    Γενικού    Νοσοκομείου    Ληξουρίου

«Μαντζαβινάτειο»»

12.    Το αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 42951/13-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ»

Προκηρύσσουμε

Την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου

Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας ως εξής:

Ειδικότητα

Βαθμός

Αριθμός Θέσεων

Αναισθησιολογίας

Επιμελητής Β΄

2

Γαστρεντερολογίας

Διευθυντής

1

Εσωτερικής Παθολογίας

Διευθυντής

1

Εσωτερικής Παθολογίας

Επιμελητής Β΄

1

Πνευμονολογίας και Φυματιολογίας

Επιμελητής Α

1


Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, όσοι έχουν:

α. Ελληνική ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε.

β. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

γ. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας

Για την κατάληψη θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ απαιτείται:

α. Για το βαθμό Επιμελητή Β΄, η κατοχή του τίτλου ειδικότητας

β. Για το βαθμό Επιμελητή Α΄, η άσκηση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και

γ. Για το βαθμό Διευθυντή, η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) τουλάχιστον

χρόνια

δ. Θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ που προκηρύσσονται μέχρι 31/12/2021 , δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα οι ιατροί που υπηρετούν σε θέση άλλη ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ , εκτός αν παραιτηθούν από την θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της προκήρυξης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά):

1.    Αίτηση-δήλωση η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr

2.     Αρχείο pdf ή jpg Πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου της αλλοδαπής, απαιτείται αρχείο pdf ή jpg Πτυχίου και αρχείο pdf ή jpg επίσημης μετάφρασης ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται.

3.      Αρχείο pdf ή jpg με την απόφαση άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

4.      Αρχείο pdf ή jpg της απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.

5.      Αρχείο pdf ή jpg με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου ή Οδοντιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του  ιατρικού  επαγγέλματος,  η  ασκούμενη  ειδικότητα  και  ο  συνολικός  χρόνος άσκησής της.

6.      Αρχείο pdf ή jpg του Πιστοποιητικού γέννησης ή του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  απαιτείται  και  επίσημη  μετάφραση  των  δικαιολογητικών αυτών και τίτλος ελληνομάθειας τύπου Β2 ή βεβαίωση γνώσης της ελληνικής από την αρμόδια επιτροπής του ΚΕΣΥ. Δεν απαιτείται τίτλος ελληνομάθειας για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή απόφοιτοι ελληνικού  πανεπιστημίου  ή  διαθέτουν  ισοτιμία  και  αντιστοιχία  πτυχίου  από

ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα.

7.      Αρχείο pdf ή jpg βεβαίωσης του Υπουργείου Υγείας από την οποία να προκύπτει ότι ο ιατρός έχει εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ή απαλλαγή της υποχρέωσης.

8.      Αρχείο pdf ή jpg στην οποία θα αναφέρονται: Για θέσεις Επιμελητών Α΄ και Β΄:

α. δεν υπηρετώ σε θέση του κλάδου Ε.Σ.Υ. ή έχω υποβάλει παραίτηση από την θέση κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. μέχρι την λήξη προθεσμίας προκήρυξης,

β. δεν έχω παραιτηθεί από θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από τη

συμπλήρωση δυο (2) χρόνων από τον διορισμό μου ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής μου,

γ. δεν έχω αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή σε

αντίθετη περίπτωση, ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας.

Για θέσεις Επιμελητών Α΄ και Β΄ για τις οποίες απαιτείται τίτλος εξειδίκευσης:

α. δεν υπηρετώ σε θέση του κλάδου Ε.Σ.Υ. ή υπηρετώ σε θέση κλάδου ιατρών  -  οδοντιάτρων  Ε.Σ.Υ.  Επιμελητή  Α΄  ή  Β΄  και  έχω  αποκτήσει τον  τίτλο εξειδίκευσης που απαιτείται για την θέση, μετά την ένταξή μου στο Ε.Σ.Υ.,

β. δεν έχω παραιτηθεί από θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από τη συμπλήρωση δυο (2) χρόνων από τον διορισμό μου ή σε αντίθετη περίπτωση, ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής μου,

γ. δεν έχω αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή σε

αντίθετη περίπτωση, ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας.

Για θέσεις Διευθυντών:

α. υπηρετώ σε θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό επιμελητή Α΄ ή Β,

β.  υπηρετώ  σε  θέση  ειδικευμένου  ιατρού  κλάδου  Ε.Σ.Υ.  με  βαθμό

Διευθυντή και έχει παρέλθει εξαετία από τη λήψη του βαθμού,

γ. δεν έχω παραιτηθεί από θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από τη συμπλήρωση δυο (2) χρόνων από τον διορισμό μου ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής μου,

δ. δεν έχω αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση, ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας.

9.      Αρχείο pdf ή jpg Βιογραφικού σημειώματος του υποψήφιου για διορισμό ιατρού. Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό, αλλά υποβάλλεται για διευκόλυνση του συμβουλίου. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που  αναφέρονται στο  βιογραφικό σημείωμα,  απαιτείται η  υποβολή αρχείων των επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων στα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής εφαρμογής, όπως καθορίζονται στη παρούσα απόφαση.

10.    Οι  επιστημονικές εργασίες  αναφέρονται στο  βιογραφικό σημείωμα  του υποψηφίου περιληπτικά. Αρχεία  pdf ή  jpg  με το Εξώφυλλο και σελίδα βιβλίου περιλήψεων ή δημοσιευμένων άρθρων θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με το πλήθος που θα δηλωθούν, όπως ορίζονται στη σχετική απόφαση των κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ώστε να λάβει ο υποψήφιος για διορισμό ιατρός τα αντίστοιχα μόρια.

11.  Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υποβάλλουν αρχείο pdf ή jpg με τίτλο ελληνομάθειας τύπου Β2 ή βεβαίωση γνώσης της ελληνικής από την αρμόδια επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ. ή τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή τίτλος ελληνικού πανεπιστημίου ή ισοτιμία και αντιστοιχία πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τίτλος ειδικότητας στην Ελλάδα.

12.     Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής. Στα αρχεία pdf ή jpg των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) και ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΔΑ: ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και   Διοικητικής   Ανασυγκρότησης,   γίνονται   υποχρεωτικά   αποδεκτά   ευκρινή αντίγραφα ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών, υπό την προϋπόθεση να φαίνεται ότι τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 27/07/2020 ώρα 12:00 και λήγει στις 17-08-2020 ώρα 12:00.

Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση για το σύνολο προκηρυγμένων θέσεων της ειδικότητας του ανά φορέα και με ανώτατο όριο πέντε (5) φορείς (Νοσοκομεία ή Κ.Υ.) μίας (1) μόνο Διεύθυνσης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.Π.Ε) , δηλώνοντας υποχρεωτικά και τη σειρά προτίμησής τους .

Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr , εντός προθεσμίας, με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή υποψηφιότητας είναι:

α. τα αναγκαία για την εγκυρότητα συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής, τα οποία καλούνται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Α», σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος, καθώς και

β. τα αποδεικτικά της μοριοδότησης των υποψηφίων τα οποία καλούνται

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Β», που αφορούν στα ουσιαστικά προσόντα, τα οποία μοριοδοτούνται και συμπληρώνονται σύμφωνα με τους πίνακες 2, 3, 4, 5 και 6 του παραρτήματος.

Η αίτηση-δήλωση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.

1599/1986 (Α΄ 75), ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σ’ αυτήν στοιχείων του υποψηφίου. Δεδομένου ότι η επεξεργασία των αιτήσεων-δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα τετραγωνίδια και πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης-δήλωσης που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή  κριτήρια  ή  ιδιότητες  και να  υποβάλουν ηλεκτρονικά  τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Η ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση μετά την οριστική καταχώρισή  της  παρέχεται  σε  εκτυπώσιμη  μορφή,  η  οποία  αναγράφει και  τον αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής αίτησης. Εάν δεν συμπληρωθούν-επιλεγούν τα υποχρεωτικά τετραγωνίδια-πεδία, τότε η αίτηση δεν καταχωρείται και είναι αδύνατο να υποβληθεί. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων-δηλώσεων δεν είναι εφικτή, όμως ο υποψήφιος δύναται, εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, να ακυρώσει την υποβληθείσα και να υποβάλει εκ νέου αίτηση-δήλωση.

Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά και μοριοδοτούμενα προσόντα, τα κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση εγγραφής τους, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτησή τους σε αρχεία μορφής Pdf ή JPEG (φωτογραφία), χωρητικότητας μέχρι 2 MB. Το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής έχει δικαίωμα να ζητήσει  από  τους  υποψήφιους  ιατρούς  οποιοδήποτε  δικαιολογητικό ή  έγγραφο (τύπου Β΄), είτε γιατί κρίνει ότι είναι απαραίτητο για τη διαδικασία είτε λόγω ενδεχόμενου τεχνικού προβλήματος σε κάποιο από τα υποβληθέντα αρχεία (τύπου Α΄ και Β΄).

Ανάρτηση:

Η απόφαση προκήρυξης αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/τ.Α΄) και κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Με ευθύνη της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. αναρτάται στον ιστότοπό της.

Ο Κοινός Διοικητής του

ΓΝ Κεφαλληνίας & ΓΝ Ληξουρίου

Φώτιος Μεσσάρης