Με βεβαίωση Μητρώου Αγροτών παίρνουν άδεια τα «αγροτικά αυτοκίνητα»

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012 15:37

Με βεβαίωση Μητρώου Αγροτών παίρνουν άδεια  τα  «αγροτικά αυτοκίνητα»

Η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ενημερώνει ότι μόνο με μία βεβαίωση ότι είναι ενταγμένος στο Μητρώο Αγροτών, ο ενδιαφερόμενος Κεφαλλονίτης και Θιακός επαγγελματίας αγρότης μπορεί να απευθυνθεί κατευθείαν στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, χωρίς να μεσολαβεί η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (πρώην Διεύθυνση Γεωργίας), για την απόκτηση ενός μόνο ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 2.500 χλγ. ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χλγ.

Η βεβαίωση δίνεται από το ηλεκτρονικό σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή από την Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Στην περίπτωση που ο επαγγελματίας αγρότης θέλει να αποκτήσει περισσοτέρων του ενός ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων, θα πρέπει να εγκρίνει το αίτημα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, για να αποφασίσει εάν αντιστοιχεί στις ανάγκες της αγροτικής εκμετάλλευσης και να τύχει της σχετικής φοροαπαλλαγής για την αγορά.

Οι παραπάνω διευκρινίσεις περιλαμβάνονται στο έγγραφο με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς την ταξινόμηση - χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε ΦΙΧ αγροτικά αυτοκίνητα» που έστειλε σε όλες τις Περιφέρειες η Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά τα προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του νόμου 3874/2010 για το Μητρώο Αγροτών.

Έτσι, για την περίπτωση απόκτησης άδειας αγροτικού ΦΙΧ αλλάζουν τα εξής:

1. οι όροι «γεωργός κατά κύρια απασχόληση» ή «αγρότης κατά κύριο επάγγελμα» για τους επαγγελματίες αγρότες, αντικαθίσταται από τον όρο «Επαγγελματίας Αγρότης»

2. οι όροι «μη κατά κύρια απασχόληση γεωργός» ή «μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότης» για τους μη επαγγελματίες αγρότες, αντικαθίσταται από τον όρο «κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης».

Σύμφωνα με το Ν3874/2010 για το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ο «Επαγγελματίας Αγρότης» :

α) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.

β) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.

γ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του και

δ) Είναι ασφαλισμένος στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης (Ο.Γ.Α.) εκτός εάν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την ασφάλιση στον Ο.Γ.Α..

Ο «Κάτοχος Αγροτικής Εκμετάλλευσης» (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) είναι:

α) Κύριος, συγκύριος ή νομέας αγροτικής εκμετάλλευσης.

β) Μισθωτής ή αγρολήπτης της αγροτικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση ή η επίμορτη αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως και έχει θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή

γ) Μισθωτής υδάτινης έκτασης προκειμένου για υδατοκαλλιέργεια.

Σχετικά με τη διαδικασία ταξινόμησης ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου διευκρινίζονται τα κάτωθι ως προς τις κατηγορίες των ΦΙΧ:

1. Μικτού βάρους μέχρι 2.500 χλγ. ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χλγ. σε κάτοχο αγροτικής εκμετάλλευσης: Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, προσκομίζοντας:

- το εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους από το οποίο προκύπτει δήλωση γεωργικού εισοδήματος και

- υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει άλλο αυτοκίνητο της κατηγορίας αυτής.

2. Μικτού βάρους μέχρι 2.500 χλγ ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χλγ σε επαγγελματία αγρότη: Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών υποβάλλοντας:

- υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει άλλο αυτοκίνητο της κατηγορίας αυτής, και

- βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ότι είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Η βεβαίωση χορηγείται πλέον από τα Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ. ή απευθείας από το ηλεκτρονικό σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ή από την Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών χωρίς επικύρωση.

3. Μικτού βάρους 2.500-4.000 χλγ. και άνω των 4.000 χλγ.: Στη σχετική βεβαίωση την οποία εκδίδει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και την οποία κατόπιν ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών, βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος «είναι ή δεν είναι επαγγελματίας αγρότης σύμφωνα με τον Ν.3874/2010». Έχει προηγηθεί η προσκόμιση στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της σχετικής βεβαίωσης εγγραφής του στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

4. Για τα μελισσοκομικά ΦΙΧ αγροτικά αυτοκίνητα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ:

- 8138/Β7/1045/22-3-2006 (ΦΕΚ 404/Β/2006) «περί ταξινόμησης ΦΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 12 τόνους σε μελισσοκόμους»

- 200361/2-12-2011 (ΦΕΚ 2965/Β/2011) «περί ταξινόμησης ΦΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 15 τόνους σε μελισσοκόμους».

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής εκδίδει την προβλεπόμενη από τις ανωτέρω ΚΥΑ βεβαίωση, την οποία ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. Για την έκδοση αυτής της βεβαίωσης και το χαρακτηρισμό του αιτούντα ως «επαγγελματία αγρότη», απαιτείται, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, η εγγραφή του στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται καθημερινά στα γραφεία της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ανδρέας Π. Καλαφάτης

Πρόεδρος Δ.Σ.
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ