Τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 - Ωρα να μάθουμε πόσοι και ποιοι είμαστε

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013 12:01

Τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 - Ωρα να μάθουμε πόσοι και ποιοι είμαστε

Με δύο χρόνια καθυστέρηση ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ τα οριστικά και αναλυτικά αποτελέσματα της απογραφής του 2011. Σύμφωνα με τα στοιχεία ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε 10.815.197 άτομα. Οι γυναίκες έχουν... προβάδισμα έναντι των ανδρών κατα 2%. Ο πληθυσμός των γυναικών ανέρχεται σε 5.512.494 (ποσοστό 51%) ενώ των ανδρών σε 5.302.703 (̟49%). Από τα στοιχεία ̟προκύ̟τει ότι στους εννέα α̟πό τους δέκα µεγαλύτερους Δήµους της Χώρας, οι γυναίκες είναι ̟περισσότερες α̟πό τους άνδρες µε εξαίρεση το Δήµο Ρόδου όπου οι γυναίκες α̟ποτελούν το 49,9%. Στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης εµφανίζεται το µεγαλύτερο ̟ποσοστό στις γυναίκες 54,3%. Η µεγαλύτερη µέση ηλικία είναι τα 44,2 έτη και εµφανίζεται στην Περιφέρεια Η̟πείρου, ενώ η µικρότερη µέση ηλικία είναι τα 39,8 έτη κι εµφανίζεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η µέση ηλικία του µονίµου ̟πληθυσµού της Ελλάδας είναι 41,9 έτη µε την π̟εριφερειακή ενότητα Μυκόνου να ̟παρουσιάζει την µικρότερη µέση ηλικία κατοίκων 37 χρόνια και την ̟περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας να ̟παρουσιάζει τη µεγαλύτερη, 49 χρόνια.

Η µεγαλύτερη µέση ηλικία, 57,9 χρόνια παρουσιάζεται στο Δήµο Κεντρικών Τζουµέρκων της  Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ενώ η µικρότερη µέση ηλικία, 35,3 έτη, ̟παρουσιάζεται στο Δήµο Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης οτι το 50,3% του ̟πληθυσµού της χώρας είναι κατά νόµο έγγαµοι (έγγαµοι, σύµφωνο συµβίωσης, σε διάσταση). Το 39,0% του συνολικού ̟πληθυσµού είναι άγαµοι, µε τους άνδρες να υ̟περτερούν (21,5% του ̟πληθυσµού).

Πόσοι είναι οι αλλοδαποί

Α̟πό τα α̟ποτελέσµατα της α̟πογραφής ̟προκύ̟τει ότι 9.903.268 άτοµα έχουν ελληνική υ̟πηκοότητα, 199.101 άτοµα έχουν υ̟πηκοότητα άλλων χωρών της Ευρω̟παϊκής Ένωσης, 708.003 άτοµα έχουν υ̟πηκοότητα λοι̟πών χωρών και 4.825 άτοµα
είναι χωρίς υ̟πηκοότητα ή έχουν αδιευκρίνιστη υ̟πηκοότητα.

Το σύνολο των αλλοδα̟πών ̟που διέµεναν µόνιµα στην Ελλάδα κατά την α̟πογραφή ό̟πως και των ατόµων χωρίς ή µε αδιευκρίνιστη υ̟πηκοότητα ανήλθε σε 911.929 άτοµα. Το 52,7% των αλλοδα̟πών ̟ου διαµένουν στην Ελλάδα έχουν
Αλβανική υ̟ηκοότητα, το 8,3% Βουλγαρική, το 5,1% Ρουµάνικη και ακολουθεί µε 3,7% η Πακιστανική και 3,0% η Γεωργιανή.

Το σύνολο των νοικοκυριών της Ελλάδας ανέρχεται σε 4.134.157, α̟πό τα ο̟ποία 1.061.471 είναι µονοµελή, 1.218.356 είναι
διµελή, 817.842 είναι τριµελή, 726.469 είναι τετραµελή, 209.545 είναι ̟πενταµελή, 68.595 είναι εξαµελή, 20.272 είναι ε̟ταµελή, 7.510 είναι οκταµελή, 1.881 είναι εννεαµελή και 2.216 έχουν δέκα µέλη και άνω. Τα µονοµελή και διµελή νοικοκυριά α̟ποτελούν το 55,2% του συνόλου των νοικοκυριών.

Διαβάστε τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

newsit