Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σε Ληξούρι και Ιθάκη για τον εορτασμό της Ενωσης των Επτανήσων (Απόφαση)

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 14:21

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σε Ληξούρι και Ιθάκη για τον εορτασμό της Ενωσης των Επτανήσων (Απόφαση)

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/2022

ΘΕΜΑ : « Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων – Διεξαγωγή παρέλασης κατά τον εορτασμό της158ης Επετείου της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα στην πόλη του Ληξουρίου Κεφαλληνίας ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

  1. Το άρθρο 8 Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».
  2. Τα άρθρα 3§2, 4§3, 19§3 και 52§2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/17-12-2014).
  3. Το άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  4. Των άρθρων 31κ.ε. του Π.Δ. 161/88 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  5. Την υπ. αριθ. 7173/22/1035321 από 18-5-2022 αναφορά του Αστυνομικού


Τμήματος Παλικής.

Στα πλαίσια της διεξαγωγής της παρέλασης που θα διεξαχθεί στην πόλη του Ληξουρίου το Σάββατο 21-5-2022 και με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της ως άνω παρέλασης, την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ασφαλή κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αρθρο 1ο

Την διακοπή της κυκλοφορίας και την απαγόρευση στάσης - στάθμευσης όλων των οχημάτων από την 09:00΄ ώρα έως την 13:00΄ώρα από την οδό Ριζοσπαστών έως την οδό Α. Λασκαράτου και συγκεκριμένα από το ύψος της πλατείας Ριζοσπαστών έως την διασταύρωση της οδού Δ. Σολωμού με την οδό Α. Λασκαράτου.

Άρθρο 2ο

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς της πόλεως του Ληξουρίου που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων, με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής .

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται για μεν την στάθμευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5 και 34 του Ν. 2696/99 << Κ.Ο.Κ.>> για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 52§8 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και τις υποδείξεις των τροχονόμων .

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

Αστυν. Διευθυντής

 

                                   Α  Π Ο Φ Α Σ Η     6/2022        

ΘΕΜΑ : « Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ευμαίου, εντός πόλεως

              Βαθέως Ιθάκης ».                                                

   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

   α) Του άρθρου 8 Ν. 2800 / 2000 « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .

   β) Των άρθρων 3 παρ. 2 , 4 παρ. 3 , 19 παρ. 3 και 52 παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

       «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

         ισχύει με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

   γ) Του άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής  

       Αστυνομίας » .

δ) Των άρθρων 31 κ.ε. του Π.Δ. 161 /88 « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής    

       Αστυνομίας » .

      ε) Το υπ’ αριθμ’ 2207 από 17-5-2022 έγγραφο Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών

         Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ιθάκης , με τα συνημμένα

         σε αυτό έγγραφα.  

     στ) Την υπ’ αριθμ’ 7177/22/1036547 από 18-5-2022 αναφορά του Αστυνομικού

           Τμήματος Ιθάκης .     

     και αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγή της κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά την διάρκεια των εργασιών,

 

                                           Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Άρθρο 1ο

Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Δημοτική Οδό Ευμαίου, εντός πόλεως Βαθέως Ιθάκης και συγκεκριμένα από την διασταύρωσή της με την οδό Γεωργίου Δρακούλη, έως την διασταύρωσή της με την οδό Καλλινίβου στο ύψος του Μορφωτικού Κέντρου, για το χρονικό διάστημα από την 15:00΄ώρα της 27-5-2022 έως και την 08:00΄ώρα της 30-5-2022 για λόγους ασφαλείας χρηστών της οδού, λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε κατοικία της περιοχής .

Άρθρο 2ο  

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις οδούς Καλλινίβου και Γεωργίου. Δρακούλη, με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Ιθάκης.

Άρθρο 3ο

Ο υπεύθυνος του έργου παρακαλείται για την τοποθέτηση και αφαίρεση έγκαιρα των προβλεπόμενων και απαραιτήτων πινακίδων (ρυθμιστικών –πληροφοριακών) οδικής σήμανσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 9 & 10 του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα Οδικής   Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542 / 07 και Ν. 3904/2010 <<Κ.Ο.Κ.>> και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας για την εφαρμογή Υπηρεσίας (Α.Τ. Ιθάκης).

  

Άρθρο 4ο

Η παρούσα ισχύει:

-Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ιθάκης και τον υπεύθυνο του έργου, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

-Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.

- Από τη δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί ΚΟΚ και την ανάρτηση της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

Άρθρο 5ο

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 « Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε και ισχύει με τους Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 6ο

Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Ιθάκης το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να επιβλέψει για την τοποθέτηση των αναγκαίων πινακίδων και την αφαίρεση τους μετά την λήξη των εργασιών και να επιτηρεί το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

Αστυν. Διευθυντής


Ετικέτες: