Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ: Δασικοί χάρτες - Νέα παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2021 10:27

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ: Δασικοί χάρτες - Νέα παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων

2η Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. οικ.7334/15-1-2021 (ΑΔΑ:  6ΧΡΨΟΡ1Φ-ΤΚ1) απόφασης «Ανάρτηση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης – πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθμ. οικ. 7334/15-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΡΨΟΡ1Φ-ΤΚ1) απόφαση Δ/ντριας Δασών Κεφαλληνίας «Ανάρτηση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας-Ιθάκης
  2. Την παράγραφο 1, άρθρου 39, κεφαλαίου Ζ’ – Επείγουσες Διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – του Ν.4801/2021 (ΦΕΚ83 Α’/24-5-2021) περί παράτασης προθεσμίας της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.3889/2010 για δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 70 «Παράταση προθεσμίας για δασικούς χάρτες», του μέρους Θ΄ «ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», του ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α΄) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.»      

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

  1. Τροποποιούμε την ανωτέρω 1) σχετική απόφαση μας ως προς την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α/20-10-2021). Κατά συνέπεια η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης  είναι η  16 -03-2022 ημέρα  Τετάρτη.

Για τους κατοικούντες  ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 5η  Απριλίου 2022  ημέρα Τρίτη.

Επιπλέον στο τέλος της αριθ. 7334/15-1-2021 (ΑΔΑ:  6ΧΡΨΟΡ1Φ-ΤΚ1)) απόφασής μας προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Διορθώσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία προδήλου σφάλματος, όπως καθορίζονται στην παρ. Α΄ της υπ’ αριθ. 153394/919/12-04-2017 (ΦΕΚ 1366/Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υλοποιούνται και ενσωματώνονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες δύο (2) μήνες πριν από το πέρας της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, ήτοι στις 15/1/2022. Η ενσωμάτωση προδήλων σφαλμάτων εκτελείται με πράξη της οικείας Διεύθυνσης Δασών, η οποία δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Κατά των διορθώσεων επιτρέπεται η  υποβολή αντιρρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3889/2010, εντός της ανωτέρω προθεσμίας».

 Κατά τα λοιπά η με αριθμ.πρωτ. οικ. 7334/15-1-2021 απόφασή μας  παραμένει και ισχύει ως έχει.

                                                                                                                  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

                                                                                                                     Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ

                                                                                                                            ΑΝΝΑ ΛΥΤΡΑ

                                                                                                                           ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ