Περιφέρεια : Εκλέγει νέα όργανα στο Συμβούλιο και την οικονομική επιτροπή (ανανεωμένο)

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 08 Ιανουαρίου 2013 12:02

Περιφέρεια : Εκλέγει νέα όργανα στο Συμβούλιο και την οικονομική επιτροπή (ανανεωμένο)

     Έχοντας υπόψη τις  διατάξεις α) του άρθρου 165 και β) του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » σας  προσκαλούμε  την 13/01/2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00, στην αίθουσα  συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού)  για:


1-   Εκλογή Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων  Νήσων.

2- Εκλογή Τακτικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
3-   Εκλογή Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων

       Νήσων.