Ανακοίνωση ΕΛΓΑ για τον περονόσπορο

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 21:11

Ανακοίνωση ΕΛΓΑ για τον περονόσπορο

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων για το 2011 και αφορά αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν από περονόσπορο σε αμπελώνες του Δήμου Κεφαλλονιάς, ως αποτέλεσμα δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2011. Ο Δήμος καλεί τους ζημιωθέντες αμπελουργούς να υποβάλουν αιτήσεις, από Δευτέρα 08-09-20104 έως και Τρίτη 30-09-2014 στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.ΑΑπαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
• Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός λογαριασμού.
• Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Ο.Γ.Α (εφόσον υπάρχει ), όπου θα διακρίνονται τα στοιχεία του αιτούντα και η σχετική θεώρηση για το έτος ζημιάς 2011.
• Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του οικονομικού έτους 2011 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2010).
• Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2011.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπου θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των προσδιορισθέντων εγγράφων και των προϋποθέσεων ενίσχυσης (υπάρχει στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.)
• Φωτοαντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργειας /Εκτροφής του έτους 2011.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση της ενίσχυσης είναι:
• η δήλωση εισοδήματος από αμπελοκαλλιέργεια στο οικονομικό έτος 2011,
• η καταχώρηση των αμπελοτεμαχίων στο αμπελουργικό μητρώο,
• η υποβολή δήλωσης συγκομιδής ή δήλωσης παραγωγής για το έτος 2011.

Εκ του γραφείου τύπου