Δήμος: Παρατείνεται η προθεσμία για την Απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017 12:41

Δήμος: Παρατείνεται η προθεσμία για την Απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δικαιολογητικά


Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 14161/16-5-2017 ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε ότι  παρατείνεται  μέχρι και την  Τετάρτη  24 Μαίου 2017 η προθεσμία για την κατάθεση αίτησης παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού σε ιδιοκτήτες όμορων με τον αιγιαλό ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής εν γένει.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ 

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

 

Αρχική ενημέρωση

Με την υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017-ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας  έγινε καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμιών.

        Με την παρούσα ενημερώνουμε ότι όσοι είναι  ιδιοκτήτες όμορων με τον αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής εν γένει και επιθυμούν την παραχώρηση τμήματος αιγιαλού  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι τις 22-5-2017 προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα παρακάτω προβλεπόμενα εκ του Νόμου δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας επιχείρησης.
  2. Φωτοαντίγραφο έναρξης άσκησης επιτηδεύματος.
  3. Δημοτική ενημερότητα.
  4. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας ΔΟΥ περί χορήγησης ΑΦΜ .
  5. Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή που διατίθεται ελεύθερα στο κοινό «Ελεύθερη θέαση Ορθοφωτοχαρτών της ΕΚΧΑΑ.Ε (www.ktimatoloaio.gr). Στο απόσπασμα αυτό θα αποτυπώνεται υπό μορφή πολυγώνου ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος έμπροσθεν της πρόσοψης της επιχείρησης, θα αναγράφεται το εμβαδόν αυτού και οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου αυτού.

            Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία πρέπει να υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτής και η ιδιότητα του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο (καταστατικό).

            Σε περίπτωση που μέχρι τις 22-5-2017 δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση απευθείας χρήσης αιγιαλού ο Δήμος μας θα προχωρήσει στη δημοπράτηση των τμημάτων αυτών κατά περίπτωση. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η οποία είναι αποκλειστική, δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση.

              Οι αιτήσεις θα παραδίδονται στο Δημαρχιακό Μέγαρο Α΄  Όροφος, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Κυριακάτου (τηλέφωνο 2671022933 εσ.33) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

       Ακολουθεί υπόδειγμα αίτησης.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣΦόρτωση…

Φόρτωση…