Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιδιοκτητών οχημάτων & μηχανημάτων διαχείρισης έκτακτων αναγκών

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 01 Μαρτίου 2017 09:10

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιδιοκτητών οχημάτων & μηχανημάτων διαχείρισης έκτακτων αναγκών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

 Για την κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετός, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Κεφαλλονιάς για τη χρονική περίοδο του έτους 2017.

O Δήμαρχος Κεφαλονιάς, προκειμένου να καταρτιστεί μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών (χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, σεισμοί, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές κλπ) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Κεφαλλονιάς με διάθεση μηχανημάτων/οχημάτων και ειδικότερα στις Δημοτικές Ενότητες Αργοστολίου, Παλικής, Λειβαθούς, Ελειού Πρόννων, Σάμης, Πυλάρου, Ερίσου, Ομαλών, όταν αυτό απαιτηθεί,

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες μηχανημάτων/οχημάτων να υποβάλλουν στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεφαλλονιάς αίτηση συμμετοχής (διατίθεται έντυπο),  μέχρι την 31/3/2017 και ώρες 9:00-13:00, στην οποία θα αναφέρονται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα και φαξ του αιτούντος.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν (η μη υποβολή αποτελεί λόγο αποκλεισμού), σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86 (διατίθεται έντυπο), στην οποία
  1. θα δηλώνεται ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών (χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, σεισμοί, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές κλπ), στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2017, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω
  2. θα αναφέρονται αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα που μπορούν να διαθέσουν για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους, κλπ)
  3. θα δηλώνονται οι Δημοτικές Ενότητες που δύναται να διαθέσουν τα μηχανήματα/οχήματα.
 2. Φωτοαντίγραφα των νομιμοποιητικών εγγράφων των οχημάτων και μηχανημάτων που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού, βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης και κυκλοφορίας, κλπ).
 3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς (διατίθεται έντυπο). Προσφερόμενες τιμές μεγαλύτερες από τις αναγραφόμενες του εγκεκριμένου καταλόγου δεν θα γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού του οχήματος/μηχανήματος.

ΟΡΟΙ

 1. Τα μηχανήματα/οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές με ανώτατες τιμές χρέωσης ανά μονάδα, χωρίς Φ.Π.Α. θα είναι τα ακόλουθα:

Κατάλογος τιμών

Αριθ. 34/17-2-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς

(ΑΔΑ: 7ΤΟ5ΩΕ5-Ζ0Τ)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(€)

1

Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ μέχρι και 150HP

ώρα

50

2

Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ πλέον των 150HP

ώρα

60

3

Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ

ώρα

35

4

Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

ώρα

45

5

Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ

ώρα

55

6

Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ

ώρα

40

7

Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

ώρα

50

8

Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ

ώρα

60

9

Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ

ώρα

35

10

Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

ώρα

45

11

Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ

ώρα

55

12

Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ

ώρα

40

13

Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

ώρα

50

14

Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ

ώρα

60

15

Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ

ώρα

35

16

Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

ώρα

45

17

Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους μέχρι και 0,36tn

ώρα

10

18

Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους από 0,36tn μέχρι και 1,7tn

ώρα

15

19

Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους πλέον των 1,7tn

ώρα

20

20

Προωθητής (bulldozer) τύπου D4 έως και D6 ή αναλόγου

ώρα

45

21

Προωθητής (bulldozer) τύπου D7 ή αναλόγου

ώρα

50

22

Προωθητής (bulldozer) τύπου D8 ή αναλόγου έως και D10

ώρα

60

23

Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου μέχρι και 6t

ώρα

30

24

Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 6tn μέχρι και 17tn

ώρα

35

25

Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 17tn μέχρι και 35tn

ώρα

40

26

Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου μέχρι και 6tn

ώρα

30

27

Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου από 6tn μέχρι και 17tn

ώρα

35

28

Γερανός με ανυψωτική ισχύ μέχρι και 12tn

ώρα

60

29

Γερανός με ανυψωτική ισχύ από 12tn μέχρι και 30tn

ώρα

70

30

Οδοστρωτήρας με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ

ώρα

35

31

Οδοστρωτήρας με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

ώρα

45

32

Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα μέχρι και 20m

ώρα

40

33

Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 20m

ώρα

50

34

Εκχιονιστικό μηχάνημα-όχημα με διασκορπιστή άλατος & λεπίδα αποχιονισμού ή φρέζα αποχιονισμού

ώρα

45

35

Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος μέχρι 16HP

ώρα

35

36

Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος πλέον των 16HP

ώρα

40

37

Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ)

ώρα

30

38

Εξάρτημα παρελκόμενο ή αναρτώμενο (χορτοκοπτικό, ψεκαστικό, σπόρεας-αλατοδιανομέας, λεπίδα, κάδος, σάρωθρο κλπ)

ώρα

5

39

Φορτηγό επικαθήμενο (με πλατφόρμα)

ώρα

40

40

Λεωφορείο μεταφοράς από 20 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών

ώρα

35

41

Λεωφορείο μεταφοράς από 4 επιβατών μέχρι και 20 επιβατών

ώρα

25

42

Όχημα μεταφοράς μέχρι και 4 επιβατών

ώρα

20

43

Όχημα μεταφοράς σορών

ώρα

20

44

Όχημα οδικής βοήθειας

ώρα

50

45

Φορτηγό ψυγείο

ώρα

40

46

Αποφρακτικό όχημα

ώρα

40

47

Κάδος μπαζών όγκου μέχρι και 7,5 m3

τεμ /15 ήμερες

120

48

Χορτοκοπτική μηχανή (φορητή)

ώρα

20

49

Αντλητικό συγκρότημα   3" ή 4" 15 HP

ώρα

15

50

Πύργος φωτισμού με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 5m, προβολείς πλέον των 2x400W και φωτεινότητα πλέον των 35.000 lums

ημέρα

80

51

Βυτίο παρελκόμενο ή αναρτώμενο ωφέλιμου φορτίου πλέον των 0,5tn

ώρα

10

52

Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας μέχρι και 3tn

ώρα

30

53

Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας πλέον των 3tn

ώρα

35

54

Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) με ισχύ μέχρι και 150,00 kVA

ημέρα

40

55

Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια)  με ισχύ πλέον των 150,00 kVA

ημέρα

50

56

Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας μέχρι και 15 επιβατών

ώρα

100

57

Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας από 15 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών

ώρα

200

58

Πλωτό μεταφορικό μέσο (F/B) δυναμικότητας από 50 επιβατών μέχρι και 300 επιβατών

ώρα

500

 1. Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών.
 2. Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
  1. όλες οι δαπάνες και κρατήσεις (εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα κλπ) εκτός του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του μισθώματος, των καυσίμων, των λιπαντικών και του χειριστή οδηγού κάθε οχήματος ή μηχανήματος,
  2. η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής, για εκτέλεση εργασιών μέχρι τη λήξη αυτής,
  3. οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη μηχανημάτων/οχημάτων,
  4. η δαπάνη μεταφοράς των μηχανημάτων/οχηματων από το σημείο που βρίσκονται, στο σημείο που καλούνται από την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας καθώς και η δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσής τους, μετά το τέλος απασχόλησής τους.
 3. Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες μηχανημάτων/οχημάτων οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά τα ανωτέρω οχήματα και μηχανήματα που διαθέτουν (είδος, ισχύς, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσής τους, κλπ) προσκομίζοντας παράλληλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των μηχανημάτων/οχημάτων καθώς και των χειριστών αυτών. Η μη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από του συμμετέχοντες αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τον καταρτιζόμενο πίνακα του εν λόγω Μητρώου.
 4. Οφείλουν να αποδεχθούν με έγγραφη δήλωσή τους, τις προτεινόμενες τιμές, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι 31-12-2017, όπως αυτές διαμορφώνονται με τυχόν έκπτωση στην οικονομική προσφορά τους.
 5. Ο αριθμός των οχημάτων και μηχανημάτων που χρειάζεται σε κάθε περιοχή ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκεια της καταστροφής. Για το λόγο αυτό ο αριθμός και το είδος των οχημάτων/μηχανημάτων, όσο και του προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κεφαλλονιάς και θα αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών μηχανημάτων/οχημάτων
 6. Οι ιδιοκτήτες μηχανημάτων/οχημάτων που θα ενεργοποιούνται για την διαχείριση των έκτακτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού θα συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων, εντοπιότητα, οικονομική προσφορά κλπ.), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της καταστροφής.
 7. Η εμπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία να μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (Ο.Τ.Α., Υπουργεία, Οργανισμούς κλπ.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας ιδιοκτητών μηχανημάτων/οχημάτων με το Δήμο Κεφαλλονιάς.
 8. Ο χρόνος επέμβασης των μηχανημάτων, οχημάτων, προσωπικού ορίζεται μέχρι μία (1) ώρα από τη στιγμή ειδοποίησης είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου Κεφαλλονιάς ζητηθεί από την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.
 9. Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος/οχήματος και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Κεφαλλονιάς και ο χρόνος αυτός περατώνεται μετά από άρση της εντολής της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας. Σε αυτόν το χρόνο περιλαμβάνονται:
  1. Η επιφυλακή ή διενέργεια περιπολίας σε συγκεκριμένα τμήματα ευθύνης των μηχανημάτων/οχημάτων σε περίπτωση επικείμενη καταστροφής με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή ύστερα από εντολή της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
  2. Η εκτέλεση των εργασιών άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος, κατασκευής φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, αποκατάστασης αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών και άρσης φερτών και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών, αποχιονισμού κλπ.
 10. Ο ιδιοκτήτης μηχανήματος/οχήματος υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος/οχήματος εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών για εφοδιασμό του μηχανήματος/οχήματος με καύσιμα και την αλλαγή ή συμπλήρωση λιπαντικών κτλ.
 11. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής για μία ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες της παρούσας ανακοίνωσης.
 12. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη:
  1. Η χρήση των μηχανημάτων/οχημάτων προς παροχή υπηρεσιών να γίνεται από χειριστές/οδηγούς οι οποίοι κατέχουν τις αντίστοιχες νόμιμες άδειες χειριστή/ οδηγού,
  2. Η χρήση των μηχανημάτων/οχημάτων να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες,
  3. Για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα προκληθεί στο προσωπικό ή τα μηχανήματα/ οχήματα.
 13. Ο ιδιοκτήτης μηχανήματος/οχήματος είναι υπεύθυνος ώστε τα οχήματα, τα μηχανήματα και το προσωπικό να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες. Είναι δε υπεύθυνος να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ.305/96, Ν.1396/83, Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ.399/94, Π.Δ.105/95, Π.Δ.77/93, Π.Δ. 212/06, Π.Δ.149/06, κλπ) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί.
 14. Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα τεθούν άμεσα στη διάθεση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας.
 15. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και εξαίρεσης από το καταρτιζόμενο μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και για τη λήψη εντύπων συμμετοχής στην πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεφαλλονιάς, Κτίριο Ξενία, Τ.Κ. 28100, καθημερινά από ώρες 9:00 έως 13:00 (τηλ 2671362612), καθώς και στην ιστοσελίδα (http://cpkefallonia.wixsite.com/cpkefallonia/anakoinwseis).

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στα τοπικά δημοτικά καταστήματα, στον ιστότοπο του Δήμου Κεφαλλονιάς (www.kefallonia.gov.gr) και στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

O Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

Αλέξανδρος Παρίσης