Α.Ο. Εικοσιμίας : Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013 09:17

Α.Ο. Εικοσιμίας : Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο   του  Σωματείου , που  συνήλθε  εκτάκτως στις  27/7/2013, προχώρησε σε αναδιάρθρωση των αξιωμάτων του Δ.Σ., σύμφωνα  με τα  σχετικά  άρθρα  του καταστατικού, και μετά από μυστική ψηφοφορία το  νέο  επταμελές  Διοικητικό  Συμβούλιο,  συγκροτήθηκε  σε  σώμα ως εξής:    Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Μικελάτος του Γεωργίου, Τηλ:6937067620. Αντιπρόεδρος : Αθανάσιος Μιχαλάτος του Δημητρίου, Τηλ:6940808366. Γεν. Γραμματέας: Αναστασία Σπυράτου του Νικολάου, Τηλ 6972406960. Ταμίας : Όλγα Παπαδήμα του Λάμπρου, Τηλ: 6944 575870. Γενικός Αρχηγός : Γεράσιμος Σπυράτος του Αλεξάνδρου, Τηλ 6932734228.            Έφορος : Ιωάννης Λυκούδης του Θεοφίλου Τηλ: 6944 776867 και Μέλος : Ανδρέας Μαρκαντωνάτος του Σταματίου Τηλ:6939427883.

Είχε προηγηθεί η παραίτηση συμβούλων, την οποία γνωστοποίησε ο Ιωάννης Λυκούδης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα Πρακτικά, σήμερα την 24 Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. του Α.Ο. Εικοσιμίας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού κου Ιωάννη Λυκούδη.   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ   Λυκούδης Άγγελος                                                                Λυκούδης Ιωάννης Μαρκαντωνάτος Ανδρέας Μικελάτος Κωνσταντίνος Μινέτος Χαράλαμπος Μιχαλάτος Αθανάσιος Παπαδήμα Όλγα   καθώς και το αναπληρωματικό μέλος Γεώργιος Τζιβράς.   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Λυκούδης εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα του Δ.Σ., ήτοι την επιθυμία παραίτησης των συμβούλων Χαράλαμπους Μινέτου, Άγγελου Λυκούδη (τακτικών μελών του Δ.Σ.) και Γεωργίου Τζιβρά (αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ.). Στη συνέχεια τον λόγο έλαβαν με την σειρά οι σύμβουλοι Χαράλαμπος Μινέτος, Άγγελος Λυκούδης (τακτικά μέλη του Δ.Σ.) αλλά και το αναπληρωματικό μέλος Γεώργιος Τζιβράς, ο οποίος παρίστατο, οι οποίοι αφού ευχαρίστησαν το Δ.Σ. για την συνεργασία τους εξέφρασαν την επιθυμία τους να παραιτηθούν από μέλη του Δ.Σ., για προσωπικούς λόγους. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λαμβάνοντας τον λόγο ευχαρίστησε τους παραιτηθέντες συμβούλους για την προσφορά τους και ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό του Σωματείου οι παραιτηθέντες σύμβουλοι Χαράλαμπος Μινέτος και Άγγελος Λυκούδης αναπληρώνονται από τα δύο αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Γεράσιμο Σπυράτο και Αναστασία Σπυράτου. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κύρυξε την λύση της συνεδρίασης.   Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ του Α.Ο. ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ