Υποχρεωτική καταγραφή συνταξιούχων του Δημοσίου

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012 15:37

Υποχρεωτική  καταγραφή συνταξιούχων του Δημοσίου

Από 15 Μαρτίου 2012 μέχρι 15 Μαΐου 2012 είναι υποχρεωτική η καταγραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου με την εξής διαδικασία:

Όσοι συνταξιούχοι είναι ΙΚΑΝΟΙ (ΥΓΙΕΙΣ) θα παρουσιάζονται οι ίδιοι στην Τράπεζα

   από την οποία λαμβάνουν την σύνταξή τους και μόνο εκεί, με τα εξής δικαιολογητικά:        

   1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο,

   2. Το έγγραφο του Γενικού Λογ/ρίου Κράτους που έλαβαν με τον κωδικό καταγραφής.

 

Όσοι είναι ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΝΙΚΑΝΟΙ , δηλαδή για όσους προκύπτει η αδυναμία ή η

       ανικανότητα προσέλευσης στην Τράπεζα από γνωμάτευση ή βεβαίωση Διευθυντή    

       Κλινικής Νοσοκομείου όπου νοσηλεύονται, ή γνωματεύσεις από υγειονομικές επιτροπές

       ή από Ιατρικές Βεβαιώσεις από Δημόσια Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας, αυτοί μπορούν :

 

Είτε να προσέλθουν οι νόμιμοι πληρεξούσιοί τους ή εξουσιοδοτημένα πρόσωπα  στις

ΥΔΕ του Νομού του τόπου κατοικίας του συνταξιούχου και σε καμία περίπτωση στις    

Τράπεζες, με τα εξής δικαιολογητικά:

       1. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή Εξουσιοδότηση του συνταξιούχου με θεωρημένο το

           γνήσιο της υπογραφής του συνταξιούχου πρόσφατα από αστυνομικό της ΕΛ.ΑΣ ή

           δημοτικό αστυνομικό που θα προσκαλέσει για τον σκοπό αυτό.

    2. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του πληρεξουσίου ή του

           εξουσιοδοτηθέντος προσώπου και του συνταξιούχου.

3. Το έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου Κράτους που έλαβαν με τον κωδικό καταγραφής.

4. Φωτοτυπία της γνωμάτευσης ή ιατρικής βεβαίωσης από όπου να προκύπτει η ανικα-

     νότητα του συνταξιούχου.

 

ΙΙ. Είτε να καταγραφούν στο σπίτι τους με την παρουσία της   Δημοτικής Αστυνομίας ή δημοτικού υπαλλήλου που θα οριστεί από τον Δήμο στον οποίο διαμένει ο συνταξιούχος κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του συνταξιούχου στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  

     Τα δικαιολογητικά που θα παραλάβει ο δημοτικός υπάλληλος είναι:

   1. Φωτοτυπία της γνωμάτευσης ή ιατρικής βεβαίωσης από όπου να προκύπτει η ανικα-

       νότητα του συνταξιούχου.

Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του συνταξιούχου

3. Το έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου Κράτους που έλαβε με τον κωδικό καταγραφής.

     και θα διαβιβαστούν στο Γεν. Λογιστήριο του Κράτους μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία

   του Δήμου.

 

Ειδικά για όσους είναι υπό δικαστική απαγόρευση ή επιτροπεία, το πρόσωπο που έχει οριστεί με δικαστική απόφαση ως Επίτροπος του συνταξιούχου πρέπει να τον καταγράψει μόνο στην ΥΔΕ με δικαιολογητικά: 1. Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης ορισμού του Επιτρόπου, 2. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του Επιτρόπου και του συνταξιούχου και 3. Το Έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που έλαβε με τον κωδικό καταγραφής.

 

Όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας αλλά κατά την χρονική περίοδο

     της καταγραφής διαμένουν προσωρινά στο εξωτερικό θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν πρόσωπο της επιλογής τους να τους καταγράψει στην ΥΔΕ του τόπου κατοικίας των. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής από την αρμόδια προξενική αρχή.

 

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τις παραπάνω οδηγίες, παρακαλούμε να

επικοινωνήσετε με την υπηρεσία μας.

Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) στο Νομό Κεφαλληνίας στεγάζεται στην οδό

Λάσσης 3 & Μ. Αννίνου, 1ος όρ. στο Αργοστόλι. Αρμόδιος υπάλληλος : Ζήσιμος Βαγγελάτος,

Τηλέφωνο 2671362503, ΦΑΞ 2671023403, E-mail: n.lionatos@glk.gr.

 

 

 

                                                                                    Ο Προϊστάμενος

                                                                                     Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Κεφαλληνίας

                                                                                      Λιονάτος Νικόλαος