Δήμος: Δήλωση μηχανημάτων για φυσικές καταστροφές (ανανεωμένο)

Δήμος: Δήλωση μηχανημάτων για φυσικές καταστροφές (ανανεωμένο)

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018 12:56
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) οχημάτων έργου-μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Κεφαλλονιάς για το Χρονικό Διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2019 που σας στάλθηκε εχθές για δημοσίευση τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.     Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος Για την κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων - μηχανημάτων έργου - μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2019 O Δήμαρχος Κεφαλονιάς, προκειμένου να καταρτιστεί μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων -  μηχανημάτων έργου - μέσων, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Κεφαλλονιάς, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2019, με διάθεση μηχανημάτων/οχημάτων/μέσων και ειδικότερα στις Δημοτικές Ενότητες Αργοστολίου, Παλικής, Λειβαθούς, Ελειού Πρόννων, Σάμης, Πυλάρου, Ερίσου, Ομαλών, όταν αυτό απαιτηθεί, ΚΑΛΕΙ Τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων να υποβάλλουν στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεφαλλονιάς αίτηση συμμετοχής (διατίθεται έντυπο),  μέχρι την 31/12/2018 και ώρες 9:00-13:00, στην οποία θα αναφέρονται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα και φαξ του αιτούντος. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν (η μη υποβολή αποτελεί λόγο αποκλεισμού), σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής δικαιολογητικά: Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86 (διατίθεται έντυπο), στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου - μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2019, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω, καθώς και τις προτεινόμενες κατώτερες τιμές αποζημίωσης θα αναφέρονται αναλυτικά τα οχήματα, μηχανήματα έργου και μέσα που μπορούν να διαθέσουν για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους, κλπ) θα δηλώνονται οι Δημοτικές Ενότητες που δύναται να διαθέσουν τα μηχανήματα έργου/οχήματα/μέσα. Φωτοαντίγραφα των τυχόν νομιμοποιητικών εγγράφων των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μέσων που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού, βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης και κυκλοφορίας, κλπ) όπου αυτά απαιτούνται ή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν όλα τα δικαιολογητικά και θα τα καταθέσουν σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα και θα τα προσκομίσουν σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία. Έντυπο οικονομικής προσφοράς (διατίθεται έντυπο). Προσφερόμενες τιμές μεγαλύτερες από τις αναγραφόμενες του εγκεκριμένου καταλόγου δεν θα γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού του οχήματος/μηχανήματος/μέσου. ΟΡΟΙ 1. Τα μηχανήματα/οχήματα/μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές με ανώτατες τιμές χρέωσης ανά μονάδα, χωρίς Φ.Π.Α. θα είναι τα ακόλουθα: Κατάλογος τιμών αποζημίωσης οχημάτων – μηχανημάτων έργου - μέσων Αριθ. 355/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς  (ΑΔΑ: ΩΙ5ΣΩΕ5-4ΛΕ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 1 Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ μέχρι και 150HP ώρα 45 2 Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ πλέον των 150HP ώρα 55 3 Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ ώρα 35 4 Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ ώρα 40 5 Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 50 6 Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ ώρα 40 7 Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 8 Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 55 9 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ ώρα 35 10 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 11 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 50 12 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ ώρα 40 13 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 14 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 50 15 Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ ώρα 35 16 Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 17 Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους μέχρι και 0,36tn ώρα 10 18 Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους από 0,36tn μέχρι και 1,7tn ώρα 15 19 Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους πλέον των 1,7tn ώρα 20 20 Προωθητής (bulldozer) τύπου D4 έως και D6 ή αναλόγου ώρα 45 21 Προωθητής (bulldozer) τύπου D7 ή αναλόγου ώρα 50 22 Προωθητής (bulldozer) τύπου D8 ή αναλόγου έως και D10 ώρα 55 23 Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου μέχρι και 6t ώρα 30 24 Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 6tn μέχρι και 11tn ώρα 35 25 Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 11tn μέχρι και 17tn ώρα 40 26 Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 17tn μέχρι και 35tn ώρα 45 27 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου μέχρι και 6tn ώρα 30 28 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου από 6tn μέχρι και 17tn ώρα 35 29 Γερανός με ανυψωτική ισχύ μέχρι και 12tn ώρα 40 30 Γερανός με ανυψωτική ισχύ από 12tn μέχρι και 30tn ώρα 70 31 Οδοστρωτήρας με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ ώρα 35 32 Οδοστρωτήρας με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 33 Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα μέχρι και 20m ώρα 40 34 Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 20m ώρα 50 35 Εκχιονιστικό μηχάνημα-όχημα με διασκορπιστή άλατος & λεπίδα αποχιονισμού ή φρέζα αποχιονισμού ώρα 45 36 Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος μέχρι 16HP ώρα 35 37 Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος πλέον των 16HP ώρα 40 38 Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ) ώρα 30 39 Εξάρτημα παρελκόμενο ή αναρτώμενο (χορτοκοπτικό, ψεκαστικό, σπόρεας-αλατοδιανομέας, λεπίδα, κάδος, σάρωθρο κλπ) ώρα 5 40 Φορτηγό επικαθήμενο (με πλατφόρμα) ώρα 40 41 Λεωφορείο μεταφοράς από 20 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών ώρα 40 42 Λεωφορείο μεταφοράς από 4 επιβατών μέχρι και 20 επιβατών ώρα 30 43 Όχημα μεταφοράς μέχρι και 4 επιβατών ώρα 20 44 Όχημα μεταφοράς σορών ώρα 20 45 Όχημα οδικής βοήθειας ώρα 50 46 Φορτηγό ψυγείο ώρα 40 47 Αποφρακτικό όχημα ώρα 40 48 Κάδος μπαζών όγκου μέχρι και 7,5 m3 τεμ /15 ήμερες 120 49 Χορτοκοπτική μηχανή (φορητή) ώρα 20 50 Αντλητικό συγκρότημα   3" ή 4" 15 HP ώρα 110 51 Πύργος φωτισμού με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 5m, προβολείς πλέον των 2x400W και φωτεινότητα πλέον των 35.000 lums ημέρα 80 52 Βυτίο παρελκόμενο ή αναρτώμενο ωφέλιμου φορτίου πλέον των 0,5tn ώρα 5 53 Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας μέχρι και 3tn ώρα 30 54 Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας πλέον των 3tn ώρα 35 55 Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) με ισχύ μέχρι και 150,00 kVA ημέρα 40 56 Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια)  με ισχύ πλέον των 150,00 kVA ημέρα 50 57 Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας μέχρι και 15 επιβατών ώρα 100 58 Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας από 15 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών ώρα 200 59 Πλωτό μεταφορικό μέσο (F/B) δυναμικότητας από 50 επιβατών μέχρι και 300 επιβατών ώρα 500 2. Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών. 3. Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά -όλες οι δαπάνες και κρατήσεις (εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα κλπ) εκτός του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του μισθώματος, των καυσίμων, των λιπαντικών και του χειριστή οδηγού κάθε οχήματος ή μηχανήματος, -η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής, για εκτέλεση εργασιών μέχρι τη λήξη αυτής, -οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων, -η δαπάνη μεταφοράς των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων από το σημείο που βρίσκονται, στο σημείο που καλούνται από την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας καθώς και η δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσής τους, μετά το τέλος απασχόλησής τους. 4.Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες οχημάτων – μηχανημάτων έργου - μέσων οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά τα οχήματα, μηχανήματα έργου και μέσα που διαθέτουν (είδος, ισχύς, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσής τους, κλπ) προσκομίζοντας παράλληλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα τους καθώς και των χειριστών αυτών. Η μη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από του συμμετέχοντες αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τον καταρτιζόμενο πίνακα του εν λόγω Μητρώου. 5. Οφείλουν να αποδεχθούν με έγγραφη δήλωσή τους, τις προτεινόμενες τιμές, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι 31-12-2019, όπως αυτές διαμορφώνονται με τυχόν έκπτωση στην οικονομική προσφορά τους. 6. Ο αριθμός των οχημάτων – μηχανημάτων έργου - μέσων που χρειάζεται σε κάθε περιοχή ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκεια της καταστροφής. Για το λόγο αυτό ο αριθμός και το είδος, όσο και του απασχολούμενου προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κεφαλλονιάς και θα αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών 7. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων – μηχανημάτων έργου - μέσων που θα ενεργοποιούνται για την διαχείριση των έκτακτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού θα συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων, εντοπιότητα, οικονομική προσφορά κλπ.), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα, μέσα και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της καταστροφής. 8. Η εμπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία να μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (Ο.Τ.Α., Υπουργεία, Οργανισμούς κλπ.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας ιδιοκτητών μηχανημάτων/οχημάτων με το Δήμο Κεφαλλονιάς. 9. Ο χρόνος επέμβασης ορίζεται μέχρι μία (1) ώρα από τη στιγμή ειδοποίησης είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου Κεφαλλονιάς ζητηθεί από την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας. 10 Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Κεφαλλονιάς και ο χρόνος αυτός περατώνεται μετά από προφορική ή γραπτή άρση της εντολής της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας. Σε αυτόν το χρόνο περιλαμβάνονται: -Η επιφυλακή ή διενέργεια περιπολίας σε συγκεκριμένες θέσεις σε περίπτωση επικείμενη καταστροφής με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή ύστερα από εντολή της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας - Η εκτέλεση των εργασιών άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος, κατασκευής φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, αποκατάστασης αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών και άρσης φερτών και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών, αποχιονισμού κλπ. 10. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών για εφοδιασμό του μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου με καύσιμα και την αλλαγή ή συμπλήρωση λιπαντικών κτλ. 11. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής για μία ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες της παρούσας ανακοίνωσης. 12. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη: - Η χρήση των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων προς παροχή υπηρεσιών να γίνεται από χειριστές/οδηγούς οι οποίοι κατέχουν τις αντίστοιχες νόμιμες άδειες χειριστή/ οδηγού, - Η χρήση των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες, - Για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα προκληθεί στο προσωπικό ή τα μηχανήματα έργου/ οχήματα/μέσα. 13. Ο ιδιοκτήτης μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου είναι υπεύθυνος ώστε τα οχήματα, τα μηχανήματα έργου, τα μέσα και το προσωπικό να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες. Είναι δε υπεύθυνος να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ.305/96, Ν.1396/83, Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ.399/94, Π.Δ.105/95, Π.Δ.77/93, Π.Δ. 212/06, Π.Δ.149/06, κλπ) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί. 14. Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα τεθούν στη διάθεση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας. 15. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας. Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και εξαίρεσης από το καταρτιζόμενο μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων - μηχανημάτων έργου – μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών. Για οποιαδήποτε πληροφορία και για τη λήψη εντύπων συμμετοχής στην πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεφαλλονιάς, Κτίριο Ξενία, Τ.Κ. 28100, καθημερινά από ώρες 9:00 έως 13:00 (τηλ 2671362612), καθώς και στην ιστοσελίδα (http://cpkefallonia.wixsite.com/cpkefallonia/anakoinwseis). Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στα τοπικά δημοτικά καταστήματα, στον ιστότοπο του Δήμου Κεφαλλονιάς (www.kefallonia.gov.gr) και στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. O Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Κ.α.α Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Σοφία Γαρμπή


ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ:  Συναγερμός στο Μέγαρο - 5 επιθεωρητές θα τα κάνουν φύλλο και φτερό

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ: Συναγερμός στο Μέγαρο - 5 επιθεωρητές θα τα κάνουν φύλλο και φτερό

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018 18:51
Αναδημοσίευση από την εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ

Διαμαρτυρία των Ρομά έξω από το Δημαρχείο Κεφαλονιάς: «Μας πέταξαν στο δρόμο...» (video)

Διαμαρτυρία των Ρομά έξω από το Δημαρχείο Κεφαλονιάς: «Μας πέταξαν στο δρόμο...» (video)

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 14:35
"Μας έβγαλαν από το σπίτι μας και πλέον δεν έχουμε που να πάμε…" τονίζουν σε όλους τους τόνους 

Η κοπή της πίτας του Δήμου Κεφαλονιάς με... χρονοκαθυστέρηση! (εικόνες)

Η κοπή της πίτας του Δήμου Κεφαλονιάς με... χρονοκαθυστέρηση! (εικόνες)

Πέμπτη, 04 Ιανουαρίου 2018 10:34
Ξένισε σε αρκετούς η καθυστέρηση της εκδήλωσης, η οποία ξεκίνησε 50 λεπτά αργότερα...

Παραδόθηκε στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας η προσφορά της Κεφαλονιάς

Παραδόθηκε στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας η προσφορά της Κεφαλονιάς

Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017 15:12
Με είδη πρώτης ανάγκης 

Δήμος Κεφαλονιάς: Πρόσκληση ονοματοδοσίας της οδού Βόζντοβατς στο Ληξούρι

Δήμος Κεφαλονιάς: Πρόσκληση ονοματοδοσίας της οδού Βόζντοβατς στο Ληξούρι

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017 11:25
Σήμερα στις 6.30 μ.μ. στο Ληξούρι 

Υποκρισία της Δημοτικής Αρχής!

Υποκρισία της Δημοτικής Αρχής!

Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2017 13:08
Οι... ανύπαρκτες οικολογικές ευαισθησίες του Διονύση Λυκούδη!

Ο Δήμος Κεφαλονιάς για τις πυρκαγιες στο νησί

Ο Δήμος Κεφαλονιάς για τις πυρκαγιες στο νησί

Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017 10:39
Ανακοινωση Δημάρχου Αλέξανδρου Παρίση

Σελίδα 1 από 4