Αυτά τα σχολεία κλείνουν στους Δήμους Αργοστολίου και Ληξουρίου, λόγω έξαρσης της γρίπης

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2020 15:28

Αυτά τα σχολεία κλείνουν στους Δήμους Αργοστολίου και Ληξουρίου, λόγω έξαρσης της γρίπης

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

• Τις διατάξεις του άρθρου 58 περί αρμοδιότητες του Δημάρχου του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης
• To άρθρο 75 παρ.1 περιπτ.ΣΤ υπο περιπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης
• Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
• Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/2017) σχετικά με «Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων»
• Το υπ`αριθμ.898/09-03-2020 (αρ εισ 4230/09-03-2020) έγγραφο της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας σχετικά με «Ενημέρωση για απουσίες μαθητών»
• Tην εφαρμογή μέτρων υγιεινής στους χώρους των Σχολικών Μονάδων
• Την άμεση ανάγκη για την διακοπή λειτουργίας των νηπιαγωγείων λόγω των αυξανόμενων απουσιών των μαθητών από την έξαρση του ιού της γρίπης και την ανάγκη προστασίας των υγιών μαθητών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την διακοπή λειτουργίας των κάτωθι Νηπιαγωγείων που λειτουργούν στο Δήμο Αργοστολίου από την Τρίτη 10 Μαρτίου έως την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020.

-Νηπιαγωγείο Διλινάτων
-Νηπιαγωγείο Πόρου
-Νηπιαγωγείο Σκάλας

Ο Δήμαρχος

Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : «Αναστολή λειτουργίας σχολείων».

Ο A/∆ήµαρχος Ληξουρίου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 94 παρ. 4, εδαφ. 27 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Την αριθ. 2/2019 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων
3. Το αριθ. πρωτ. 899/9-3-2020 έγγραφο της ∆/νσης Α/θµιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας
σύµφωνα µε το οποίο αναφέρεται µεγάλος αριθµός απουσιών στο Νηπιαγωγείο Αγίας
Θέκλης και στο 1ο Νηπιαγωγείο Ληξουρίου
4. Την άµεση ανάγκη για την διακοπή λειτουργίας των σχολείων λόγω της έξαρσης του
ιού της γρίπης

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αναστολή λειτουργίας και τη διακοπή µαθηµάτων για αύριο 10-3-2020 του Νηπιαγωγείου Αγίας Θέκλης και του 1ου Νηπιαγωγείου Ληξουρίου.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στη ∆/νση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Κεφαλληνίας και στους ∆/ντές των σχολικών µονάδων.

Ο Α/∆ήµαρχος Ληξουρίου

Γεράσιµος Σωτ. Γαλανός

Αναπληρωτής ∆ηµάρχου