Αναλαμβάνει τις επόμενες ημέρες ο νέος διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς – Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο διορισμός του

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020 11:46

Αναλαμβάνει τις επόμενες ημέρες ο νέος διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς – Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο διορισμός του

 

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για τον διορισμό του νέου Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς Φώτιου Μεσσάρη.

Πλέον ανοίγει ο... δρόμος για να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα και να προσφέρει στον πολύπαθο τομέα της Υγείας στην Κεφαλονιά.

Πλέον τις επόμενες ημέρες θα «ορκιστεί» στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ) και εν συνεχεία μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα να λάβει… φύλλο πορείας για την Κεφαλονιά. 

Του ευχόμαστε σιδεροκέφαλος και καλή θητεία!


Γιώργος Χαλαβαζής

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 440

Διορισμός κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ», αρμοδιότητας 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου
και Δυτικής Ελλάδας, ΜΕΣΣΑΡΗ ΦΩΤΙΟΥ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: 

α) Των άρθρων 68, 69, 70 και 119 παρ. 2 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133/
τ.Α΄/7-8-2019),

β) του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν,
γ) του άρθρου 77 παρ. 5, του άρθρου 80 παρ. 1 και 6 καιτου άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9-2-2007)
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων ΠολιτικώνΔιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως
ισχύουν,

δ) του άρθρου τρίτου του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α΄/ 9-2-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων, εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λοιπές διατάξεις»,

ε) του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α΄/1-3-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου “Έγκριση των

Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος
και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας”
και άλλες διατάξεις»,

στ) του άρθρου 74 παρ. 5 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄)
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016),

ζ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/09-10-2017), όπως ισχύουν,

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/09-07-2019), θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019).

2. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 72149/11-10-2019 απόφαση του Υπουργού Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 870/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
21-10-2019), με την οποία έγινε αποδεκτή η παραίτηση του ΒΙΒΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ως κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
και ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ».

3. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 64657/13-9-2019 (ΦΕΚ 34/ τ. προκηρύξεων ΑΣΕΠ/16-9-2019) πρόσκληση του
Υπουργού Υγείας, σχετικά με εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών
Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. και την αριθμ. Γ4Β/Γ.Π.οικ.
66219/19-9-2019 τροποποίηση (ΦΕΚ 35/τ. προκηρύξεων ΑΣΕΠ/25-9-2019) αυτής.

4. Τα πρακτικά των 1/18-10-2019, 3/8-11-2019 και
4/19-11-2019 συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών.

5. Το αριθμ. ΕΜΠ. 351/25-11-2019 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού, όπως τροποποιήθηκε με το αριθμ. οικ.
6005/23-12-2019 έγγραφο.

6. Την αριθμ. Β1α/οικ. 91247/27-12-2019, προβλεπόμενη από την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014,
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

7. Το αριθμ. 6128/4-12-2019 αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε τον ΜΕΣΣΑΡΗ ΦΩΤΙΟ του Παναγή, με

Α.Δ.Τ.: AM 225035, Πτυχιούχο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου στις Διεθνείς

Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές του Παντείου Πανεπιστημίου, ως κοινό Διοικητή στα διασυνδεόμενα ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ», αρμοδιότητας
6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,
σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του ν. 3528/2007, με βαθμό 1ο, με τριετή θητεία, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4052/2012.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 7952/ 30-12-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1004771365/2-1-2020).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2020

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια του INKEFALONIA.

dik1dik2dik3