Δήμος Αργοστολίου: Αναπληρωτής Δημάρχου ο Γιώργος Τσιλιμιδός

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019 14:37

Δήμος Αργοστολίου: Αναπληρωτής Δημάρχου ο Γιώργος Τσιλιμιδός

 


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

1) Tα άρθρα 58 περί Αρμοδιοτήτων Δημάρχου και 59 του περί Αντιδημάρχων του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν σήμερα.

2) Το άρθρο 89 περί Αναπλήρωσης Δημάρχου του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήμερα.

3) Την υπ`αριθμ 13/13-06-2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας σχετικά με επικύρωση των αποτελεσμάτων της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019.

4) Την υπ`αριθμ 82/596333/20.08.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. περί Ορισμόύ Αντιδημάρχων.

5) Το υπ`αριθμ 23521/25-08-2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας Αιρετών Δήμου Αργοστολίου.

6) Την υπ`αριθμ 7/66/02-09-2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων (ΑΔΑ ΩΞΘΙ46ΜΓΤΤ-58Ε).

7) Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και την ανάγκη εξυπηρέτησης των δημοτών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε Αναπληρωτή Δημάρχου τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Τσιλιμιδό, ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Δημάρχου, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Σε περίπτωση απουσίας και του Αναπληρωτή Δημάρχου, τον Δήμαρχο θα αναπληροί στα καθήκοντά και υποχρεώσεις του ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Σαμούρης.

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Δι@υγεια και αναρτάται στην ιστοσελίδα καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου.

Η παρούσα έχει ισχύ για ένα έτος από την ημερομηνία δημοσίευσή της.

Ο Δήμαρχος

Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

Κοινοποίηση:
• Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου
• Α/Περιφερειάρχη Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Εσωτ. Διανομή:
• Α/Δημάρχους Δήμου Αργοστολίου
• Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
• Επικεφαλής των παρατάξεων