Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013 11:52

Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Από 19 Ιουνίου έως και 21 Ιουνίου στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ• του Δήμου Κεφαλλονιάς μεταξύ των άλλων αναρτήθηκαν και οι έξης πράξεις: 1. Η 197/17209/24-04-2013 (ορθή επανάληψη) απόφαση δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών κατασκευής κλίμακας σε παραλία Αη-Χέλη Λειβαθούς στον ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ συνολικής αξίας 3.000,00 € 2. Η 216/26781/29-04-2013 απόφαση δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για τη Δ.Ε. Ομαλών στον ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ συνολικής αξίας 5.000,00 €  

3. Η 301/20016/14-05-2013 (ορθή επανάληψη) απόφαση δημάρχου περί απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφάλισης φορτηγών και μεταφορικών μέσων στον ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ συνολικής αξίας 185,81 €

4. Η 459/26781/18-06-2013 (ορθή επανάληψη) απόφαση δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής τοιχίου στη λίμνη Καραβόμυλος στον ΠΑΝΤΕΛΑΤΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ συνολικής αξίας 3.690,00 €

5. Η 460/26782/18-06-2013 απόφαση δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για εργασίες διαμόρφωσης παραλιών ΔΕ Παλλικής στην ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ συνολικής αξίας 3.682,50 €

6. Η 461/27280/19-06-2013 απόφαση δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών απομάκρυνσης προϊόντων κατολίσθησης στην περιοχή Μαυράτο Κοντογενάδας (ΔΕ Παλλικής) στη ΓΟΝΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ συνολικής αξίας 4.649,40 €

7. Η 2013/27610/19-06-2013 έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 1.655,73 € για οφειλή σε Δ.Ο.Υ. από μισθώματα παραλιών (1η δόση)

8. Η 2013/27609/19-06-2013 έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 121,00 € για παράβολο για ρύθμιση οφειλών

9. Η 136/24-05-2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής ένταξης στον Άξονα 413 του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 του έργου «Ανάδειξη δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στη ΔΕ Αργοστολίου»

10. Η 2η απόφαση μείωσης εγγυήσεων του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Βλαχάτων» αναδόχου Κ/ΞΙΑ Γερ Μοσχονά – Στ Θεοδωρόπουλου

11. Η πράξη έγκρισης και διαβίβασης του 4ΟΥ λογαριασμού του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Βλαχάτων» αναδόχου Κ/ΞΙΑ Γερ Μοσχονά – Στ Θεοδωρόπουλου ποσού 4.714,22 €

• Της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. ΟΤΑ μεταξύ των άλλων αναρτήθηκαν και οι έξης πράξεις:

1. Η υπ΄αριθμ. 532/19-06-2013 περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή του έργου «Υπηρεσίες Εργασιών Συλλογής – Συγκέντρωσης Α.Σ.Α., Ανακυκλώσιμων Υλικών και Ογκωδών Αντικειμένων Δ.Ε. Ερίσου» συνολικής αξίας 28.250,00 €

2. Η 202/534/19-06-2013 απόφαση απευθείας ανάθεση προμήθειας ελαστικών από τον ΚΑΡΔΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ συνολικής αξίας 21.716,88 €