Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο με 32 (!) θέματα στην ημερήσια διάταξη

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013 09:46

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο με 32 (!) θέματα στην ημερήσια διάταξη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, ( 29η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 25 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 προκειμένου να συζητηθoύν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:1. Έγκριση νέου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και του Δήμου Κεφαλλονιάς για τη στελέχωση της Υπηρεσίας μίας Στάσης του Τμήματος Αδειών Διαμονής Νομού Κεφαλληνίας και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης. ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

2. Τροποποίηση Προυπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιας οικ. έους 2013
ΕΙΣ: Α/Δ. κ. Σ. Σαββαόγλου

3. Αποδοχή της μελέτης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

4. Ανάθεση Υπηρεσιών Εστίασης 50 ατόμων για το έργο «INTERDISCIPLINARY AQUARIA FOR THE PROMOTION OF ENVIRONMENT AND HISTORY – APREH" στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013 (INTERREG IV Greece – Italy 2007 – 2013)
Εισηγητής: Ομάδα διοίκησης – υλοποίησης έργου APREH

5. Έγκριση όρων & υπογραφής προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κεφαλλονιάς με την Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης Α.Ε. ΟΤΑ, για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού

6. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Ι.Ν. με κωδικό 26
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού
7. Έγκριση υποβολής αιτήματος πρόσληψης δύο (2) δικηγόρων έμμισθης εντολής στο Δήμο Κεφαλλονιάς
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

8. Εγκριση της αρ. 57/13 αποφ. ΔΕΥΑ Κεφαλλονιας με θέμα : « Εγκριση ΟΕΥ»
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΔΕΥΑ

9. Εγκριση της αρ. 65/13 αποφ. ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς με θέμα : «Τιμολογιακή πολιτική 2013»
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΔΕΥΑ

10. Εκμίσθωση ακινήτου Δήμου Κεφαλλονιάς στην θέση «Ασπρόχωμα».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

11. Εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος στην πλατεία Διλινάτων Δ.Ε. Αργοστολίου
EIΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

12. Συμπλήρωση της αρ 93/13 αποφ. Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση του αρ. 59/3-1-2008 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

13. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Δημοτικού Γηροκομείου
ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

14. Εγκριση απολογισμού Δημοτικού Γηροκομείου οικ. έτους 2012
ΕΙΣ: Πρόεδρος κ. Αποστολάτος Γερ.

15. Νέα συσταστική Πράξη του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου ( αρ. 27/2013 απόφασης Δ.Σ. Δημοτ. Γηροκομείου )
ΕΙΣ: Πρόεδρος κ. Αποστολάτος Γερ.

16. Εγκριση απολογισμού έτους 2011 Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κεφ/νιας – Ιθάκης .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

17. Εγκριση προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013 Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κεφ/νιας – Ιθάκης .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

18. Εγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κεφ/νιας – Ιθάκης .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

19. Έγκριση η μη του αρ. 9/12 Πρακτικού Επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

20. Χορήγηση Γαμήλιου δώρου από Κληροδότημα Θεαγένους Τρομπέτα έτους 2011
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

21. Ανανέωση μίσθωσης ακινήτων κληροδοτήματος Θεαγένους Τρομπέτα .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος
\
22. Μίσθωση ακινήτων κληροδοτήματος Θεαγένους Τρομπέτα
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

23. Διάλυση κληροδοτήματος Ηρακλή Πασχάλη
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

24. Εγκριση απολογισμού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2012
ΕΙΣ: Πρόεδρος κ. Μ. Κουνάδη

25. Σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για διόρθωση της ειδικής έκτασης (δημοτική οδός εντός ορίων οικισμού Λουκεράτα Δ.Ε. Παλικής στη θέση «Μεσηνάτα») με ΚΑΕΚ 25037ΕΚ00083 & 25037ΕΚ00078 στο Εθνικό Κτηματολόγιο».
EΙΣ: ΤΥΔΚ

26. Σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για διόρθωση της ειδικής έκτασης (δημοτική οδός εντός ορίων οικισμού Σπήλια Δ.Ε. Αργοστολίου) με ΚΑΕΚ 25092301064 στο Εθνικό Κτηματολόγιο».
ΕΙΣ: ΤΥΔΑ

27. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση κυκλοφορίας και βατότητας δρόμων πρώην Δήμου Αργοστολίου»
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

28. Συντέλεση αυτοδίκαιας παραλαβής του έργου : Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού υδρευσης Κοινότητας Ομαλών – Θέση Μιχάτα έως Μονή Αγ. Γερασίμου .
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

29. Διάλυση συμβάσεων μελετών:
α) «Προμελέτη-Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων δασικής οδού Βαρύ- Αγ. Γεράσιμος Τ.Δ Βαρέως»
β) «Μελέτη δασικής οδού Βαρύ-Αγ. Γεράσιμος Τ.Δ Βαρέως»
ΕΙΣ: Δ.Τ.Υ.Κεφα/νιας

30. Γνωμοδότηση για το έργο « Διαμόρφωση – ανάδειξη Ρωμαϊκού νεκροταφείου Φισκάρδου»
ΕΙΣ: κ. Σωτηρίου Ανδρέας Αρχαιολόγος- Προϊστάμενος εφορείας Προϊστ.& κλασ. Αρχαιοτήτων.

31. Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση τμήματος υδατορέματος στην περιοχή ΡΑΓΙΑ Πόρου
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

32. Έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ