Οι πράξεις του Δήμου Κεφαλονιάς στο Διάυγεια

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013 07:47

Οι πράξεις του Δήμου Κεφαλονιάς στο Διάυγεια

Στις 18 Ιουνίου 2013,• στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Κεφαλλονιάς αναρτήθηκαν οι έξης πράξεις: 1. Η 447/26703/17-06-2013 απόφαση δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας χαρτοταινιών ταμειακής μηχανής από την Ν ΑΠΕΡΓΗΣ-Δ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΟΕ συνολικής αξίας 25,00 €2. Η 448/26704/17-06-2013 απόφαση δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών διαμόρφωσης παραλίας Πλατύ Γιαλού στον κ. ΚΟΚΛΑΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ συνολικής αξίας 369,00 €

 

3. Η 449/26705/17-06-2013 απόφαση δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για διαμόρφωση παραλίας Αβύθου στην ΑΦΟΙ ΑΓΑΘΟΥ ΔΗΜ ΟΕ συνολικής αξίας 1.800,00 €
4. Η 450/26706/17-06-2013 απόφαση δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για διαμόρφωση παραλιών ΔΕ Παλλικής (Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες) στην ΑΦΟΙ ΑΓΑΘΟΥ ΔΗΜ ΟΕ συνολικής αξίας 1.821,00 €
5. Η 451/26707/17-06-2013 απόφαση δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών διαμόρφωσης παραλίας Μύρτου στην ΚΟΚΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ συνολικής αξίας 4.735,50 €
6. Η 452/26708/17-06-2013 απόφαση δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών διαμόρφωσης παραλίας Αβύθου στην ΑΦΟΙ ΔΙΑΚΑΤΟΥ ΟΒΕΕ συνολικής αξίας 627,30 €
7. Η 453/26709/17-06-2013 απόφαση δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών διαμόρφωσης παραλίας Άμμες στην ΑΦΟΙ ΔΙΑΚΑΤΟΥ ΟΒΕΕ συνολικής αξίας 344,40 €
8. Η 454/26710/17-06-2013 απόφαση δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών διαμόρφωσης παραλίας Λουρδάτων στην ΑΦΟΙ ΔΙΑΚΑΤΟΥ ΟΒΕΕ συνολικής αξίας 824,10 €
9. Η 455/26711/17-06-2013 απόφαση δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών διαμόρφωσης παραλίας Λουρδάτων στην ΑΦΟΙ ΔΙΑΚΑΤΟΥ ΟΒΕΕ συνολικής αξίας 1.168,50 €
10. Η 456/26711/17-06-2013 απόφαση δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών διαμόρφωσης παραλίας Λουρδάτων στον Πολυκαλά Γεράσιμο συνολικής αξίας 1.906,50 €
11. Η 457/26713/17-06-2013 απόφαση δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών από τον ΔΕΛΛΑΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ συνολικής αξίας 214,01 €
12. Η 459/26781/18-06-2013 απόφαση δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής τοιχίου στη λίμνη Καραβόμυλου στον ΠΑΝΤΕΛΑΤΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ συνολικής αξίας 3.690,00 €
13. Η 2013/26889/18-06-2013 έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 15.000,00 € για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Ελειού-Πρόννων
14. Η 2013/26721/18-06-2013 έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 232.120,79 € για απόδοση εισφορών ΤΥΔΚΥ-ΠΟΕ
15. Η 2013/26879 έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 4.884,58 € για λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης (υπόλοιπο σύμβασης 2012)
16. Η 2013/26843/18-06-2013 έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 1.512,90 € για τη συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Λειβαθούς
17. Η 2013/26994/18-06-2013 έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 229.065,05 € για απόδοση ΦΟΔΣΑ 3ης διαχειριστικής ενότητας Ιονίων Νήσων για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων (δόση Ιουνίου)
18. Η 2013/27007/18-06-2013 έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 8.066,57 € για τη Γεωτεχνική μελέτη αποχέτευσης Αγίας Ευφημίας