Τι προβλέπεται για τις επιχειρήσεις εστίασης που θα αποδεχτούν την Συμφωνία Μείωσης Τιμών

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013 11:33

Τι προβλέπεται για τις επιχειρήσεις εστίασης που θα αποδεχτούν την Συμφωνία Μείωσης Τιμών

Με δεδομένη τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 23% σε 13% από 1/η/8/13, φορείς και υπουργεία συμφώνησαν-εκτός των άλλων- τα ακόλουθα: - Οι επιχειρήσεις εστίασης που δέχονται να μετάσχουν στη Συμφωνία Μείωσης των τιμών, υποχρεούνται να εκδώσουν νέο τιμοκατάλογο, στα είδη του οποίου θα επιφέρουν ελάχιστη μείωση τιμών σε ποσοστό τουλάχιστον 5%. Από την υποχρέωση εξαιρούνται τα αλκοολούχα ποτά, δεδομένου ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν αφορά σε αυτά. Στο νέο τιμοκατάλογο, αναφέρεται υποχρεωτικά η νέα τιμή (μειωμένη τουλάχιστον κατά 5%) και η παλαιά, ώστε ο καταναλωτής να αντιλαμβάνεται τη μείωση.

-Οι επαγγελματίες της εστίασης, που θα μετάσχουν στη Συμφωνία Μείωσης των Τιμών, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταθέσουν στο φορέα, στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, τόσο τον παλαιό, όσο και το νέο τιμοκατάλογο τους, από τη σύγκριση των οποίων θα προκύπτει η ελάχιστη μείωση κατά 5%. Αντιστοίχως, οι επαγγελματίες δέχονται ότι ο φορέας έχει το δικαίωμα να ελέγχει με κάθε πρόσφορο μέσο την τήρηση των συμφωνηθέντων.
- Όσες επιχειρήσεις εστίασης μετάσχουν στη Συμφωνία Μείωσης των Τιμών, θα λαμβάνουν από το φορέα το ειδικό σήμα για τη μείωση των τιμών, το οποίο θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο.
- Οι επιχειρήσεις που θα μετάσχουν στη Συμφωνία Μείωσης των Τιμών, θα έχουν προτεραιότητα σε σειρά ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων ενίσχυσης, για όσο διάστημα διαρκεί η Συμφωνία.

-Οι επιχειρήσεις που θα μετάσχουν στη Συμφωνία Μείωσης των Τιμών, θα υποστηριχθούν επικοινωνιακά με ονομαστική αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις αντίστοιχες των φορέων.

- Η Πολιτεία προτρέπει κάθε υπηρεσία του δημοσίου που προβαίνει σε εκδηλώσεις σχετικές με εστίαση, να επιλέγει μια από τις επιχειρήσεις που μετέχουν στη Συμφωνία Μείωσης των Τιμών.