Aνακοίνωση των ιδιοκτητών ακινήτων Κεφαλονιάς-Ιθάκης

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013 09:22

Aνακοίνωση των ιδιοκτητών ακινήτων Κεφαλονιάς-Ιθάκης

Την 3η Μαρτίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 20 μ.μ. κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων Κεφ/νίας - Ιθάκης οι Παναγής Γεράκης Πρόεδρος, Παναγής Ζ. Κουνάδης Γενικός Γραμματέας, Σπυρίδων – Αντώνιος Καστανάς του Γερ. Έφορος και Μιχαήλ Αθαν. Μοσχόπουλος για να προγραμματίσουνε τις ενέργειες στις οποίες είναι ανάγκη να προέλθουνε προς σύνταξη μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου με στόχο την αναβάθμιση των όρων δόμησης και στις δύο Ζ.Ο.Ε. Αργοστολίου και Ληξουρίου και την απόκρουση ή έστω ρύθμιση των επιβληθέντων προστίμων ανεγέρσεως και διατηρήσεως οικοδομών.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν και έλαβαν τον λόγο τα άνω μέλη του Δ.Σ., το μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής Γερασιμούλα Κουμαριώτη – Γεράκη, τα μέλη της Ενώσεως Σαράντης Σπυρίδωνος Μαρούλης, Γεώργιος Σπυρίδωνα Μαρούλης, ο αρχιτέκτων – μηχανικός Δημήτριος Μεσσάρης (εισηγητής) και οι επαγγελματίες Άρης Δημ. Αγάθος, Γεώργιος Άγγ. Ατσάρος, Παναγής Αγγέλου Ατσάρος, Αντώνιος Νικολάου Κονταράκης, Μιχαήλ Γεωργίου Κονταρίνης, Σπυρίδων Παναγή Κουρής και

Μετά από διεξοδική και εμπεριστατωμένη συζήτηση ομόφωνα αποφασίστηκε :

1ο Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες να ζητήσουνε ακρόαση από τον Δήμαρχο Κεφαλληνίας, το Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Αντιδημάρχους Δημοτικών Ενοτήτων Αργοστολίου και Παλλικής για να συζητήσουνε την μεθόδευση και την κίνηση της διαδικασίας αναθεωρήσεως των όρων δόμησης (με αλλαγή χρήσεων) στις δύο Ζ.Ο.Ε. και γενικώτερα στο Δήμο Κεφαλλονιάς, με σύνταξη γενικού Γ.Π.Σ. ή έστω μερικού Γ.Π.Σ. στις Δημοτικές Ενότητες Αργοστολίου και Παλικής.

2ο Να ζητήσουνε ακρόαση από τον Περιφερειάρχη κ. Σπυρίδωνα Σπύρου και Αντιπεριφερειάρχη κ. Ευστάθιο – Σωτήριο Κουρή και τους αξιώσουνε την αμέριστη συμπαράστασή τους στα θέματά τους.

3ο Συγκροτήσανε Τριμελή Επιτροπή αποτελουμένη από τους Παναγή Κ. Γεράκη, Δημήτριο Μεσσάρη αρχιτέκτονα και Μιχαήλ Αθαν. Μοσχόπουλο η οποία :

α) θα συνεργασθεί με το τεχνικό γραφείο Χωροδυναμική – Περιβάλλον – Ανάπτυξη Έφη Καραθανάση και συνεργάτης Ε.Ε. για την σωστή και ολοκληρωμένη σύνταξη της Χωροταξικής Μελέτης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όσον αφορά τον Δήμο Κεφαλλονιάς,

β) θα συνεργασθεί αα) με το Τεχνικό Γραφείο ΧΩΡΟΔΟΜΗ Ο.Ε. Τ. ΓΚΡΕΒΕ – Χ. ΛΕΥΚΙΔΗΣ – Β. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ που είχε αναλάβει την μελέτη τροποποίησης της Ζ.Ο.Ε. Ληξουρίου,

ββ) με το τεχνικό γραφείο Δ. Μαραβέας και Συν. Ε.Ε. το οποίο τα έτη 1994 – 1998 συνέταξε μελέτη τροποποίησης της Ζ.Ο.Ε. Αργοστολίου, γγ) με το τεχνικό γραφείο ΠΕΤΕΡ ΒΑΝΑΛΛΕΝ το οποίο το έτος 2008 συνέταξε την 1η φάση του Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αργοστολίου προκειμένου να αξιολογηθούν και αξιοποιηθούν τα στοιχεία όλων των άνω μελετών.

γ) να συνεργασθεί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος, Νομαρχιακή Επιτροπή Κεφαλληνίας – Ιθάκης, για τον καλύτερο συντονισμό και κυρίως την αξιολόγηση και κατά το δυνατόν χρησιμοποίηση στοιχείων εκπονηθεισών ήδη μελετών και να εξετασθεί η δυνατότητα επεκτάσεως του Π.Δ. της Β.Ι.Π.Ε. Αργοστολίου και σε περιοχές της Ζ.Ο.Ε. Αργοστολίου, εκατέρωθεν της Εθνικής οδού Αργοστολίου – Πόρου (γενομένης δεκτής της σχετικής πρότασης των κ. κ. Άρη Δ. Αγάθου και Σπύρου Π. Κουρή) και να προέλθουν σε οποιεσδήποτε άλλες κατά την κρίση τους ενέργειες για την προώθηση του όλου θέματος.

δ) να επισκεφθεί τους αρμόδιους Υπουργό, Αν. Υπουργό, Υφυπουργό, Γεν. Γραμματέα και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

α.- για να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες αναβαθμίσεως των όρων δόμησης στις Ζ.Ο.Ε. Αργοστολίου και Ληξουρίου και γενικά του Δήμου Κεφαλλονιάς, ή έστω μερικώς των Δημοτικών Ενοτήτων Αργοστολίου και Παλικής, με αλλαγή χρήσεων ή και επέκταση του Π.Δ. Β.Ι.Π.Ε.

β.- για να περιληφθούν στο μελετώμενο νομοσχέδιο διευρύνσεως του Ν. 4014/2010, ει δυνατό, και οι περιπτώσεις των δύο Ζ.Ο.Ε.
ε) Τέλος ομόφωνα συνεστήθη στους ενδιαφερομένους επαγγελματίες Ν' ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ (εντός μηνός) και ΝΟΜΙΜΑ (καθένας χωριστά) ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Κεφαλληνίας (Υπηρεσία Δόμησης).

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ Ζ. ΚΟΥΝΑΔΗΣ                    ΠΑΝΑΓΗΣ Κ. ΓΕΡΑΚΗΣ