Δημοπρατείται το κυλικείο του Δραπάνου

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 19:03

Δημοπρατείται το κυλικείο του Δραπάνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Παρακάτω η διακήρυξη ∆ηµόσιου, φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου:


Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης:

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό, δηµόσιο,  προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισµό  η εκµίσθωση τµήµατος  ακινήτου  του  ∆ηµοτικού  Νεκροταφείου  ∆ραπάνου Αργοστολίου,  δηλαδή  του  κυλικείου εµβαδού  86,86 τ.µ., του ηµιυπαίθριου  χώρου 12,97 τ.µ., του προαύλιου χώρου 112,56 τ.µ. και της επιφάνειας µε στέγαστρο 30,70 τ.µ., συνολικού εµβαδού 243,09 τ.µ.

Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις 24-07-2018, ηµέρα Τρίτη.

Η  κατάθεση  των  δικαιολογητικών  θα  γίνεται,  µε   ποινή  αποκλεισµού   των  ενδιαφεροµένων, αποκλειστικά και µόνο ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα 9:00 έως 9:30 π.µ. ενώ η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 9:45 π.µ.

Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 27-07-2018, ηµέρα Παρασκευή και κατά τις ίδιες ως άνω ώρες.

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) Ευρώ, όπως αυτό ορίστηκε µε το υπ΄αριθ. 4/2018 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς.  Η  πρώτη  προσφορά  πρέπει  να  είναι  ανώτερη  από  την  τιµή  εκκίνησης τουλάχιστον  κατά  20,00  Ευρώ.  Οµοίως   κάθε  προσφορά  πρέπει  να  είναι  ανώτερη  από  την προηγούµενη τουλάχιστον κατά 20,00 Ευρώ.

Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα καταστεί και ο ίδιος αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της σύµβασης. Υποχρεούνται επίσης οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του ορίου πρώτης προσφοράς, υπολογιζοµένου τούτου επί των µισθωµάτων δύο ετών ήτοι 360,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας,

β) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, δ) Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης. Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας, β) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα και γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς.

Στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων οι ενδιαφερόµενοι πέρα των ανωτέρω πιστοποιητικών πρέπει να προσκοµίζουν επιπλέον αντίγραφο του καταστατικού τους. Αντίγραφο της διακήρυξης του δηµοσίου  πλειοδοτικού διαγωνισµού  µε τους πλήρεις όρους αυτού µπορούν  οι ενδιαφερόµενοι  να λάβουν από το Γραφείο της Οικονοµικής  Επιτροπής (κ. Αγγελική Πεφάνη τηλ. 2671360154) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΠΑΡΙΣΗΣ